Gwnewch eich cymuned yn wyrddach

Gwnewch eich cymuned yn wyrddach

Cefnogwch yr amgylchedd a phobl fel ei gilydd

Mae cymdogaethau llawn natur yn dda i'r amgylchedd, yn dda i bobl ac yn dda i gymunedau. Dengys astudiaethau fod treulio amser yn yr awyr agored yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a chorfforol, tra bod mannau gwyrdd cymunedol yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd.

Yn fwy na hynny, mae natur yn helpu cymunedau i wrthsefyll tywydd garw yn well - mae coed yn gostwng tymheredd ardaloedd trefol mewn tywydd poeth, tra bod gwreiddiau planhigion yn amsugno dŵr mewn glaw trwm ac yn amsugno carbon o'r atmosffer.

Os ydych chi eisiau gwneud eich cymuned yn wyrddach a chefnogi'r amgylchedd lle rydych chi'n byw, mae gennym ni lawer o syniadau ac awgrymiadau i'ch helpu i ddechrau arni. A chofiwch, gall newidiadau bach gael effaith fawr!

Ddim yn siŵr ble i ddechrau?

 

Syniadau ac adnoddau

 

 

Dechrau arni

Peidiwch â phoeni - nid oes angen i chi fod â dawn tyfu pethau i helpu i ddod â mwy o natur i'ch cymdogaeth. Os nad oes gan eich cymuned fynediad i unrhyw fan gwyrdd, neu os ydych chi'n cael trafferth annog eraill i gymryd rhan, dyma dri pheth syml y gallwch chi eu gwneud i gychwyn arni.

1) Rhowch gynnig ar godi sbwriel 

Nid oes neb yn hoffi sbwriel, a hyd yn oed os nad yw eich cymuned yn caru natur, byddant yn gweld gwerth tacluso eich ardal leol. Mae'n ffordd wych o gwrdd â phobl sy'n byw gerllaw, a gall annog pawb i ymfalchïo yn yr amgylchedd naturiol helpu i'w gadw'n lanach am gyfnod hwy. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhai bagiau bin a menig, er y gall buddsoddi mewn offer codi sbwriel fod yn ddefnyddiol. Dathlwch eich gwaith caled gyda phaned a chacen!

2) Helpu pobl i gysylltu â natur

Po fwyaf y mae cymuned yn gwerthfawrogi'r natur o'u cwmpas, y mwyaf tebygol yw hi o warchod a chreu ardaloedd naturiol. Gallech greu llwybr natur neu bingo – gyda choed, planhigion neu fywyd gwyllt i gadw llygad amdanynt yn eich cymdogaeth. Gallech hyd yn oed fod yn actifydd natur dirgel, gan ddefnyddio sialc i dynnu sylw ac ysgrifennu am flodau a choed i arddangos yr hyn sydd ar garreg eich drws. 

3) Ymunwch â menter sydd eisoes yn bodoli yn eich ardal 

Mae gan lawer o leoedd erddi cymunedol, parciau neu fentrau eraill sydd angen gwirfoddolwyr. Gallai hyn fod yn arddio ymarferol, casglu deunyddiau neu gefnogi digwyddiad. Mae'n ffordd wych o gwrdd â phobl eraill o'r un anian, a all eich cefnogi i greu'r newidiadau yr hoffech eu gweld. 

 

 

Be inspired