Lightbulb illustration used decoratively

Gwnewch eich cymuned yn wyrddach

Mae creu gofodau bioamrywiol yn dda i bobl, cymunedau a’n planed.

A community garden with planters around an urban bus stop.

Mannau gwyrddach, cymunedau hapusach!

Dengys astudiaethau fod treulio amser yn yr awyr agored yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a chorfforol, tra bod mannau gwyrdd cymunedol yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd.

Yn fwy na hynny, mae natur yn helpu cymunedau i wrthsefyll tywydd garw yn well – mae coed yn gostwng tymheredd ardaloedd trefol mewn tywydd poeth, tra bod gwreiddiau planhigion yn amsugno dŵr mewn glaw trwm ac yn amsugno carbon o’r atmosffer.

Os ydych chi eisiau gwneud eich cymuned yn wyrddach a dysgu sut i fod yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd lle rydych chi’n byw, mae gennym ni lawer o syniadau ac awgrymiadau i’ch helpu i ddechrau arni. A chofiwch, gall newidiadau bach gael effaith fawr!

A community garden with a model train set with planters as carriages

Ffyrdd hawdd o gychwyn arni

Nid oes angen i chi fod â dawn tyfu pethau na chael gofod mawr i wneud gwahaniaeth mawr. Adeiladwch ef ac fe ddônt – mae’n wir am natur a phobl fel ei gilydd!

Mae plannu blodau yn eich stryd gan ddefnyddio hen gynwysyddion, casglu sbwriel neu gynnig gwirfoddoli ar gyfer man gwyrdd lleol yn ffordd hyfryd o dreulio prynhawn. Chwilio am rywbeth i greu mwy o gysylltiad? Darllenwch ein canllaw ar sefydlu eich gardd gymunedol eich hun. Byddwn yn eich arwain trwy bopeth sydd ei angen arnoch – o gael caniatâd i recriwtio tîm o gynorthwywyr.

 

Man planting seeds

Sut i fod yn fwy ecogyfeillgar

Mae gwneud ein cymunedau yn fwy cyfeillgar i natur yn un o nifer o ffyrdd y gallwn wneud newid cadarnhaol i’n planed.

Mae ailgylchu eitemau cartref trwy ddigwyddiadau cymunedol a sesiynau crefftio yn ffordd wych o leihau gwastraff a dod â phobl at ei gilydd. Darllenwch ein hawgrymiadau gwych i’ch helpu i gynnal digwyddiad cyfnewid dillad, lleihau eich ôl troed carbon drwy drefnu bws cerdded neu sefydlu prosiect bwyd cymunedol i helpu i leihau gwastraff bwyd.

Eisiau cynnal digwyddiad ecogyfeillgar neu Ginio Mawr? Mae gennym lawer o awgrymiadau i’ch helpu i osgoi plastig untro, gwneud eich addurniadau eich hun ac osgoi gwastraff bwyd.

Cynhaliwch Ginio Mawr ecogyfeillgar