Skip to content

Ac felly, yn 2009, ganwyd Y Cinio Mawr. Ers hynny, mae wedi tyfu a thyfu – gyda miliynau o bobl yn mynd i’w strydoedd, gerddi a chymdogaethau am ychydig oriau o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl bob blwyddyn.  

Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi cael rhesymau dros ddathliadau hynod arbennig – a beth gwell na Chinio Mawr i ddod â phobl at ei gilydd? Darganfyddwch rai o’n huchafbwyntiau ers 2009.

0.00 miliwn

o ddigwyddiadau Cinio Mawr ers iddo ddechrau 

1 o bob 4

Cymerodd person ran yn 2022

0 %

Maw gan o fynychwyr y Cinio Mawr gysylltiad cryfach â’u cymuned to their community

Baneri baneri

Y Cinio Mawr Jiwbilî 

Yn 2012 a 2022, cawsom yr anrhydedd o fod yn rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Diemwnt a Phlatinwm y Frenhines.  

Amcangyfrifir bod 6 miliwn o bobl wedi cymryd rhan yng Nghinio Mawr y Jiwbilî yn 2012 i ddathlu trigain mlynedd o’i theyrnasiad, o Ynys Lewis yn yr Hebrides i lawr i Ynys Wyth. Gwelwyd y mwyaf yn Greenwich, de ddwyrain Llundain, hyd at 10,000 o bobl! Estynnodd y dathliadau ledled y byd, gyda Chiniawau Mawr yn cael eu cynnal yn Nigeria, Afghanistan, Islamabad, Delhi, Durban, Kathmandu, ar genedl ynys Polynesaidd Tuvalu, a hyd yn oed yn y Cylch Arctig.  

10 mlynedd yn ddiweddarach, cymerodd 17 miliwn o bobl ran yn Y Cinio Mawr Jiwbilî ar gyfer penwythnos y Jiwbilî Blatinwm – ein digwyddiad mwyaf erioed! Gweler y llythyr diolch gwych oddi wrth y diweddar Frenhines (EN).

Niferoedd mawr ar gyfer Y Cinio Mawr Jiwbilî 2022!  

 

Gweler yr uchafbwyntiau (EN)

  • Y Cinio Mawr Jiwbilî hiraf: bwrdd picnic 800 metr yn Long Walk, Castell Windsor. Ymunodd Iarll ac Iarlles Wessex â miloedd mewn Cinio Mawr Jiwbilî gyda phawb yn dod â’i bwyd ei hunain
  • Ail agos: Bae Morecombe, 5,000 o bobl ar 2,500 troedfedd o fyrddau glan y môr
  • Y Cinio Mawr Mwyaf: Daeth 10,000 o bobl ynghyd mewn dathliad amlddiwylliannol enfawr yn Preston
  • Yn Llundain, ymunodd cyn Dywysog Cymru a Duges Cernyw â Chinio Mawr Jiwbilî arbennig ar gyfer 400 o westeion ar faes criced eiconig yr Oval
  • Digwyddiad mwyaf gorllewinol: picnic enfawr yng Nghastell Enniskillen, Gogledd Iwerddon
  • Cinio Mawr Mwyaf y Gogledd: Ynysoedd Shetland, lle daeth y gymuned gyfan at ei gilydd ar gyfer Cinio Mawr Jiwbilî rhwng cenedlaethau  
  • Yng Nghymru, cynhaliwyd digwyddiadau mawr a bach o Gricieth i’r Bont-faen, Llanhari i Lanidloes!
People taking part in a Big Virtual Lunch on Zoom

Y Cinio Digidol Mawr

Yn 2020, cafodd y byd fel yr oeddem yn ei adnabod ei droi wyneb i waered gyda phandemig Covid-19, a daeth pwysigrwydd cymuned a chysylltiad yn gliriach nag erioed o’r blaen. Fe anogom bawb i gysylltu’n ddiogel naill ai mewn grwpiau bach yn unol â chyfyngiadau, neu gyda Chinio Digidol Mawr.   

O alwadau Zoom, cwisiau a choginio ar-lein, i ddanfoniadau cinio, sgyrsiau carreg drws a seibiannau te, daeth pobl at ei gilydd i ddathlu eu cymunedau a chefnogi’r rhai mewn angen.

People deciding what to have at buffet

Y Cinio Mawr Fin Nos

Yn 2019, roedd Y Cinio Mawr yn cyd-daro â Ramadan a ganwyd Ciniawau Min Nos!  Roedd cynnal Cinio Fin Nos adeg Iftar (machlud haul) yn ffordd wych i gymunedau Mwslimaidd rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl gyda’u cymdogion a chryfhau bondiau yn ystod Ramadan.  

Mae’r Cinio Fin Nos yn golygu y gall unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd mynychu digwyddiad yn ystod y dydd dal i fwynhau Cinio Mawr. O gredoau crefyddol i’r rhai sy’n gweithio shifftiau neu oriau anghymdeithasol, mae bwyta o dan y sêr yn ddathliad hudolus o undod. Gellir dal i fwynhau Cinio Fin Nos unrhyw bryd – defnyddiwch y gwahoddiadau, posteri a chyngor yn ein pecynnau Cinio Mawr.  

Darllenwch am Ginio Mawr Fin Nos Nageena (EN)

Commonwealth big lunches

Ciniawau Mawr y Gymanwlad

Ym mis Ebrill 2018, cynhaliodd y DU Gyfarfod Penaethiaid Llywodraethau’r Gymanwlad (CHOGM), a welodd arweinwyr o bob rhan o 53 o wledydd y Gymanwlad yn dod at ei gilydd i fynd i’r afael â heriau byd-eang a rennir a thrafod sut, gyda’n gilydd, y gallwn greu dyfodol gwell i’n holl ddinasyddion. Daethom â phobl at ei gilydd i ddathlu ein cysylltiadau drwy annog pawb i gynnal Cinio Mawr y Gymanwlad yn y cyfnod cyn y digwyddiad.  

O Ynysoedd Solomon i Dde Affrica, ac o’r Alban i St Lucia, daeth cannoedd o Giniawau Mawr â phobl at ei gilydd dros fwyd i ddathlu cymuned a’u cysylltiadau â’r Gymanwlad.

Nid ydym jyst yn gwneud Ciniawau Mawr!

Rydym yn angerddol am adeiladu cymunedau a chysylltiadau. Rydym yn falch o fod yn rhan o Fis y Gymuned – dathliad mis o hyd o bopeth cymunedol, a gynhelir bob blwyddyn ym mis Mehefin.

Mis y Gymuned

Mae Mis y Gymuned yn gyfnod pan rydyn ni’n dod at ein gilydd i ddathlu popeth sy’n gwneud ein cymunedau’n wych.

Mis y Gymuned (EN)

 

Ymateb Gweithredu Cymunedol (CAR)

Ffurfiwyd CAR o ganlyniad i bandemig Covid-19 ac mae’n parhau i gefnogi cymunedau’r DU, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed ac ynysig. Mae  (CAR) yn grŵp o dros 35 o elusennau cymunedol sy’n ymgyrchu dros gymdogion, grwpiau cymunedol ac unigolion i wneud eu rhan i leihau effaith arwahanrwydd cymdeithasol, unigrwydd ac anghydraddoldeb lleol.  

Fe ddatblygom set o adnoddau i annog caredigrwydd a chefnogaeth gymunedol.  

Cymerwch olwg ar yr adnoddau – link needs adding

 

Y Daith Gerdded Fawr 

Yn 2017 a 2018, fel rhan o Fis y Gymuned, fe drefnom Y Daith Gerdded Fawr.  Bob blwyddyn, teithiodd timau o gerddwyr dros 1400 o filltiroedd ar droed i daflu goleuni ar werin gyffredin yn mynd y tu hwnt i’r galw i ddod â phobl yn eu cymuned at ei gilydd.

Bu timau’r Daith Gerdded Fawr adael Batley yn Swydd Efrog i gerdded adref i Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cernyw a Llundain – a gan gerdded rhwng 10 a 26 milltir y diwrnod! Ymwelwyd â dros 150 o grwpiau cymunedol ar y ffordd yn 2017 – o ddawnswyr cadair olwyn, i ‘gaffi atgofion’ ar gyfer yr henoed, i Men’s Sheds, i grwpiau’n bwydo’r digartref, a llawer mwy.  

Gyda diolch i Bupa, Renault, YHA, Fitbit, Y Loteri Genedlaethol, Sefydliad Pears a Sefydliad y Tywysog a helpodd i wneud y cyfan yn bosibl.  

 

Lledaenu llawenydd cymdogion gyda #YmaIMi 

Yn y cyfnod cyn Nadolig 2019, roeddem am daflu goleuni ar y bobl yn ein cymdogaethau a’n cymunedau sy’n dod â ni at ein gilydd ac yn rhoi cymorth i ni pan fyddwn ei angen fwyaf.  

O dderbyn danfoniadau a dyfrio planhigion tra byddwch i ffwrdd, i gynnig cymorth a chefnogaeth mewn argyfwng, fe wahoddom bawb i roi cydnabyddiaeth i berson neu grŵp arbennig yn y cyfnod prysur cyn y Nadolig.