Lightbulb illustration used decoratively icon

Bwyd, planed a chymuned

Mae gan bawb ddiddordeb mewn bwyd. Mae’n ofyniad dynol sylfaenol, ond yn fwy na hynny, mae’n ffordd flasus o gysylltu â phobl eraill yn ein cymunedau. Fel mae pawb yn gwybod, mae bwyd da yn dod â phobl at ei gilydd.

Disco Soup event

Y traddodiad hynafol o rannu bwyd

Mae bwyd yn ofyniad dynol sylfaenol, ond mae cymaint mwy iddo na hynny.

Bwyd yw’r ffordd yr ydym yn cysylltu â’n cymunedau. Mae’n dod â phobl ynghyd ac yn darparu fframwaith cymdeithasol i rannu a chyfathrebu ag eraill. Mae bodau dynol wedi rhannu bwyd o amgylch tanau gwersyll ers miloedd o flynyddoedd.

Mewn byd lle rydym wedi ein datgysylltu fwyfwy oddi wrth natur, mae bwyd yn ein hatgoffa’n gyson o ecosystemau bregus ein planed a phwysigrwydd eu hamddiffyn.

Defnyddir 0 %

o dir y DU ar gyfer cynhyrchu bwyd*

Dosbarthwyd 0 miliwn

o barseli bwyd gan fanciau bwyd yn y DU yn 2022/23*

Mae 0 %+

+ o’r bwyd a gynhyrchir yn fyd-eang yn mynd yn wastraff**

*Shaping-UK-land-use.pdf (green-alliance.org.uk)

** Ystadegau Diweddaraf – Ymddiriedolaeth Trussell

***Gwastraff Bwyd 2024 – y ffeithiau (businesswaste.co.uk)


Plate to Planet – cysylltiadau bwyd ysbrydoledig

Gwrandewch ar ein podlediad newydd

Mae’r hyn rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith fawr ar ein planed. Rydyn ni wedi dod â’r meddyliau gorau o Eden a WWF-UK at ei gilydd i gnoi cil dros rai o’r heriau bwyd mwyaf rydyn ni’n eu hwynebu heddiw ac edrych ar sut y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr.

Y Cinio Mawr eleni yw’r gwyrddaf eto ac rydym yn gweithio gyda WWF-UK i hyrwyddo seigiau cynaliadwy cost isel sy’n dda i’r blaned. Felly, rhowch y tegell ymlaen, mynnwch rywbeth i’w fwyta, ac ymunwch â ni am sgwrs sy’n flasus ac yn ystyrlon.

Gwrandewch isod, neu chwiliwch am ‘Plate to Planet’ ar Spotify, Amazon Music neu Deezer!

Gwrandewch nawr

Gwrandewch nawr (EN)

Ryseitiau o’r podlediad

Beth am roi cynnig ar y seigiau blasus roedd y gwesteion ar ein podlediad yn eu mwynhau.

Pam fod bwyd yn bwysig i’r blaned?

Mae tua 50% o’r tir y gellir byw ynddo ar ein planed yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu bwyd i fwydo ein poblogaeth. Mae’r ffordd rydyn ni’n tyfu bwyd, trwy hau cnydau, magu anifeiliaid a thrin tir, yn cael effaith aruthrol ar y ddaear. Gallai’r effaith hon fod yn gadarnhaol iawn neu’n niweidiol iawn.

Heddiw dyma brif achos dinistrio cynefinoedd, colli bioamrywiaeth, llygredd dŵr ac echdynnu dŵr croyw. Ond nid oes rhaid iddo fod felly – mae llawer o atebion ar gael i ni, a thechnolegau newydd yn cael eu datblygu drwy’r amser.

Mae llawer o’r atebion hyn yn dechrau gartref ac yn eich cymunedau. Dyma sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth trwy eich gweithredoedd a’ch dewisiadau.

Sut gallwch chi wneud gwahaniaeth (EN)

Dewch â phobl at ei gilydd gyda Chinio Mawr

Dechreuodd y Cinio Mawr gyda syniad – beth os, ar un diwrnod y flwyddyn, roedd pobl yn dod at ei gilydd gyda’u cymunedau i rannu pryd o fwyd?

Fel rydyn ni wedi darganfod yn y blynyddoedd ers iddo ddechrau, gall pethau anhygoel ddigwydd o ganlyniad i ginio syml neu baned o de gyda’n gilydd. Cymdogaethau mwy cyfeillgar a diogel lle mae pobl yn dechrau rhannu mwy – o sgyrsiau a syniadau, i sgiliau ac adnoddau.

Felly ymunwch â ni fis Mehefin yma i gynnal Cinio Mawr. Pwy a ŵyr i ble y gallai fynd â chi?

Cofrestrwch i dderbyn eich pecyn am ddim (EN)

Cymuned yw sut rydyn ni’n creu’r dyfodol rydyn ni ei eisiau. Mae cymaint o bobl â chymaint o sgiliau a chymaint o wybodaeth i’w rhannu. Mae cymuned yn golygu dod ynghyd i geisio gwneud rhywbeth gwell ac i rannu cariad a bwyd ac ehangu eich teulu i gynnwys eich cymdogion.

Syniadau ar gyfer prosiectau bwyd arloesol

Mae llawer o ffyrdd y gallwch sefydlu eich banc bwyd eich hun, a gallwch ddod o hyd i’r dull sy’n gweithio orau i’ch cymuned.

 

  • Gerddi bwyd cymunedol neu berllannau cymunedol
  • Rhandiroedd
  • Bwyd gwyllt a thwrio am fwyd – beth am wneud y jam blasus hwn gydag eirin duon wedi’u chwilota?
  • Siopau cymunedol
  • Gwneud defnydd o wastraff bwyd
  • Cyfnewidiadau bwyd
  • Clybiau swper