heart icons heart icons right

Gwirfoddoli 

Mae cymaint o fanteision i wirfoddoli. Darganfyddwch ffyrdd o ddod â’ch cymuned ynghyd a recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr i’ch helpu.

Two women and a man in the garden

Pŵer gwirfoddolwyr

Ledled y Deyrnas Unedig, mae yna filoedd o brosiectau cymunedol na allent fodoli heb y gefnogaeth anhygoel, y sgiliau a’r amser a roddir gan wirfoddolwyr.

Boed yn rhoi trefn ar roddion i fanc bwyd, plannu bylbiau mewn gardd gymunedol neu ddarparu clust caredig, gwrando ar rywun mewn angen, mae gwirfoddolwyr yn anhygoel ac yn hynod bwysig.

O’r holl resymau dros wirfoddoli, mae’r rhan fwyaf o bobl yn dweud eu bod yn gwneud hynny oherwydd eu bod eisiau helpu eraill (*ffynhonnell). Mae manteision gwirfoddoli yn enfawr, i unigolion a’r cymunedau y maent yn eu cefnogi.

 

Sut i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr

  1. Ymchwiliwch i weld a oes unrhyw fentrau yn eich ardal, megis banc bwyd, grŵp plant bach neu ganolfan gymunedol. Mae’r rhain yn aml yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr felly cysylltwch â nhw – o’n profiad ni, maen nhw bob amser yn croesawu mwy o help!
  2. Os ydych yn chwilio am rywbeth llai ffurfiol, beth am bostio ar eich grŵp WhatsApp, Facebook neu Nextdoor cymdogaeth leol a gofyn a oes angen cymorth ar unrhyw un? Gallai hynny olygu mynd i’r siopau, torri lawnt neu ddim mwy na chyfarfod am baned.
  3. Ydych chi wedi nodi angen yn eich cymuned ac eisiau sefydlu prosiect? Mae gennym ni bopeth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni a’ch cefnogi ar hyd y ffordd.

 

 

Dechrau prosiect cymunedolGwirfoddolwch gyda Chinio Mawr

Man and woman looking at laptop

Sut i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr

Mae llawer haws dod â phobl at ei gilydd yn eich cymuned os oes gennych gefnogaeth gan eraill. Gall recriwtio rhai gwirfoddolwyr helpu i rannu’r llwyth gwaith, darparu cefnogaeth foesol a chreu’r teimlad niwlog a chynnes hyfryd hwnnw o gyflawni pethau gwych fel rhan o dîm.  

Os ydych chi’n gobeithio dod â’ch cymuned at ei gilydd ac angen cymorth gan wirfoddolwyr i wneud iddo ddigwydd, rydyn ni yma i helpu. 

 

Recruit volunteers (EN)Manage volunteers (EN)

 

Roedd Laura eisiau ysbrydoliaeth, syniad a fyddai’n dod â’i chymdogion at ei gilydd ac yn caniatáu i gysylltiadau ffurfio, ond doedd hi ddim yn gwybod ble i ddechrau. Ar ôl clywed am Y Cinio Mawr a sgwrsio â phobl oedd wedi trefnu cyfarfodydd cymunedol tebyg, penderfynodd Laura mai gwahodd ei stryd i ddod at ei gilydd am fwyd, hwyl a chyfeillgarwch oedd y ffordd i fynd ati.