heart icons

Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd

Gall unrhyw un o unrhyw oedran fod yn unig. Gall pob un ohonom gymryd camau bach yn ein cymunedau i adeiladu cysylltiadau sy’n parhau.   

Two ladies smiling and enjoying a conversation at an indoor event with bunting.

Beth yw unigrwydd

Unigrwydd yw diffyg cyfatebiaeth rhwng y perthnasoedd sydd gennym ni a’r rhai rydyn ni eu heisiau.

Er bod unigedd yn aml yn disgrifio pan fyddwn ar ein pennau ein hunain yn gorfforol, gallwn brofi unigrwydd hyd yn oed pan fyddwn wedi ein hamgylchynu gan bobl. Unigrwydd yw ein sbardun rhybuddio mewnol sy’n dweud wrthym fod angen i rywbeth newid.

Gall unigrwydd fynd a dod trwy gydol ein bywydau ac yn groes i’r gred boblogaidd, nid yw’n effeithio ar bobl oedrannus yn unig. Gydag ymchwil yn dangos bod ein hymennydd yn trin unigrwydd yn yr un ffordd â phoen corfforol, gall unigrwydd effeithio ar ein hiechyd meddwl a chorfforol.

Mae yna atebion y gallwn ni i gyd eu plethu i’n bywydau o ddydd i ddydd i oresgyn unigrwydd. Pan fydd pobl yn cysylltu yn eu cymunedau, rydym i gyd yn gweld canlyniadau cadarnhaol parhaol.

Two ladies laughing and carrying food containers to a Big Lunch.

Sut i ddelio ag unigrwydd  

Gall camau bach helpu i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ynom ni ac eraill. Trwy estyn allan yn ein cymunedau a meithrin perthnasoedd sy’n bwysig i ni, gallwn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd cronig – trwy rannu amser, bwyd a chyfeillgarwch. Gall ‘helo’ syml a stopio i sgwrsio wneud gwahaniaeth mawr i berson sy’n profi unigrwydd.  

Yn 2022, daeth 17.2 miliwn o bobl â’u cymdogion at ei gilydd drwy gymryd rhan mewn Cinio Mawr. Dyna 1 o bob 4 o boblogaeth y DU! Dywedodd 11.7 miliwn o bobl eu bod wedi gwneud ffrindiau newydd o ganlyniad a dywedodd 15.3 miliwn o bobl fod Y Cinio Mawr wedi annog pobl i siarad. Yn aml, y cyfan sydd ei angen yw rheswm syml i ddod â phobl at ei gilydd – gallai hynny fod yn Ginio Mawr gyda’r stryd gyfan, neu’n ddim mwy na gwahodd cymydog i mewn am baned.  

One of our Community Network Developers, Paul, having a conversation with another man at an inside event in Manchester.

Elusennau unigrwydd a chymorth ar gyfer unigrwydd 

Dydych chi byth ar eich pen eich hun yn teimlo’n unig.  

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau gwych sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth a chael gwared ar stigma ynghylch unigrwydd, dod â phobl at ei gilydd trwy brofiadau a rennir, a chynnig rhaff achub megis gwasanaethau ffôn cyfrinachol. Cysylltwch â Reengage, The Marmalade Trust neu The Silver Line Age UK am gymorth.  

Rydym hefyd yn darparu cyngor ymarferol ar sefydlu eich grŵp cymunedol eich hun neu gynnal Cinio Mawr i ddod â’ch cymdogion at ei gilydd.