Ymholiadau’r cyfryngau

Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau cyffredinol, anfonwch neges e-bost at press@edenprojectcommunities.com neu ffoniwch 0845 850 8181.

Amdanom ni

Ein bwriad yw gwella hapusrwydd a lles pobl ledled y DU trwy ddod â phobl at ei gilydd a’u hysbrydoli i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu hardal leol. Fel rhan o’r Eden Project, rydym yn archwilio sut gall pobl weithio gyda’i gilydd, a gyda natur, i gael dyfodol gwell.

Rydym yn credu bod cymunedau wedi’u cysylltu yn gallu ymdopi’n well â materion lleol a byd-eang, ac yn fwy parod i oresgyn heriau ac achosi newid cadarnhaol.

Effaith

Bob blwyddyn rydym yn astudio effaith yr holl waith rydym yn ei wneud gydag unigolion a chymunedau, gan gynnwys ein digwyddiadau Gwersyll Cymunedol a Chiniawau Mawr ledled y DU, a byddwn yn cyhoeddi ein casgliadau ynghylch gwerth cymunedau wedi’u cysylltu maes o law. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein heffaith yma.

Fodd bynnag, nid oes modd mesur y gwahaniaeth mawr y mae rhai o’r camau bach rydym yn eu hyrwyddo a’r sgiliau rydym yn eu hadeiladu gyda rhif neu ganran. Os hoffech siarad â phobl rydyn ni wedi gweithio gyda nhw sydd bellach yn rhedeg grwpiau a phrosiectau yn eu hardal leol, cysylltwch â ni, a gallwn eich cysylltu â’r person cywir.

Meysydd gweithgarwch

Pan fydd cymunedau’n dod at ei gilydd, eu bwriad, yn aml, yw gwneud newidiadau cadarnhaol trwy geisio mynd i’r afael â rhywbeth sydd o bwys yn lleol. Mae llawer o’r bobl rydym yn eu cynorthwyo yn helpu i fynd i’r afael â materion sydd o bwys yn y DU ac yn fyd-eang, fel:

  • Unigrwydd ac arwahanrwydd
  • Cydraddoldeb, gwastraff a diogelwch bwyd
  • Iechyd a lles meddyliol a chorfforol
  • Yr amgylchedd
  • Mynediad i natur a chwarae

Archif datganiadau i’r wasg

CYMDOGAETHAU DIENW: NI ALL 8 ALLAN O 10 POBL YNG NGHYMRU NODI EI GYMDOGION MEWN LLINELL HEDDLU
Y strydoedd sy’n siarad yw’r strydoedd hapusaf
Mae dros ddau oedolyn ymhob tri yn dioddef o unigrwydd
Pobl Llundain yn syrthio mewn cariad â’u cymdogion
Cinio Mawr yn torri record
Y Cinio Mawr yn cefnogi dathliadau Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines
Y Cinio Mawr yn gweld effaith y Briodas Frenhinol