Skip to content

Beth yw CIC?

CIC yw Cwmni Buddiannau Cymunedol. Darganfyddwch fwy am gwmnïau buddiannau cymunedol, pryd a sut y dylech chi sefydlu un ac awgrymiadau gwych gan bobl anhygoel sy'n rhedeg CIC.

Beth yw CIC?

Os ydych chi’n ystyried dechrau menter gymdeithasol, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu pa strwythur busnes sy’n iawn i chi.

Gadewch i ni egluro rhai o’r prif fathau o fentrau cymdeithasol –

  • Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) yn gwmni sydd â’r pwrpas o fod o fudd i’r gymuned yn hytrach na budd-ddeiliaid preifat. Nid yw CIC yn elusen ac mae angen ei gofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau. Bwriedir iddynt fod yn hawdd i’w sefydlu ac yn hyblyg i’w gweithredu.
  • Mae Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yn fath o elusen sydd wedi’i dylunio i fod yn symlach i’w sefydlu na mathau eraill o elusen. Elusennau yn cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Elusennau ac yn elwa o fanteision treth ac ariannol. Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o elusennau ar wefan gov.uk (EN).
  • Sefydliad sy’n bodoli i ddiwallu anghenion cyffredin ei aelodau yw menter gydweithredol. Mae’n eiddo ar y cyd ac yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan yr aelodau hynny.

Rydyn ni’n mynd i ganolbwyntio ar CIC yn yr erthygl hon, ond os ydych chi am ymchwilio’n ddyfnach i’r gwahanol fathau o strwythurau elusennol, gwyliwch y weminar hon (EN) gyda’n tîm a Colin McNally o CJM Accountancy. Mae’n llawn manylion defnyddiol a chyngor i’ch helpu i wneud eich penderfyniad.

Pam sefydlu CBC?

 

Mae ffurfio CIC yn rhatach ac yn gyflymach na sefydlu math arall o fenter gymdeithasol.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru’ch CIC gyda Thŷ’r Cwmnïau, gallwch ddechrau gweithredu ar unwaith, ond gall gymryd llawer mwy o amser i gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau. Hefyd, dim ond un cyfarwyddwr sydd ei angen arnoch i gychwyn CIC, yn hytrach na’r tri Ymddiriedolwr sy’n ofynnol ar gyfer elusennau.

O gymharu â CIO ac elusennau eraill, mae llai o ofynion adrodd a mwy o hyblygrwydd yn y ffordd yr ydych yn rhedeg eich busnes. Ond un anfantais yw nad ydych yn gymwys i gael grantiau ac ariannu sydd ar gael i elusennau.

Dewis rhwng CIC a CIO?

Os nad ydych chi’n siŵr pa lwybr i’w ddewis, peidiwch â phoeni. Mae’n weddol syml newid o CIC i CIO os ydych chi’n penderfynu bod buddion strwythur elusennol yn werth chweil i’ch menter gymdeithasol.

Emily Connally sy’n arwain y Cherwell Collective CIC, sy’n anelu at leihau ôl troed carbon y gymuned drwy greu seilwaith i gefnogi economi gylchol. Dysgodd am Gwmnïau Buddiannau Cymunedol wrth ymchwilio i wahanol fathau o strwythur cwmni.

Dywedodd hi: “Fe ddysgon ni fod yna broses uniongyrchol o sefydlu CIC felly mae’n cael ei ystyried yn gwmni di-elw ac mae’n hawdd symud y cwmni hwnnw i elusen yn ddiweddarach, sef rhywbeth yr oeddem eisiau ei gael fel opsiwn. Roedd hynny’n gwneud strwythur y CIC yn ddeniadol iawn”.

Mae Cordelia Richman yn rhedeg yr elusen Jetty Lane sy’n codi arian ar gyfer canolfan gymunedol i frwydro yn erbyn amddifadedd diwylliannol ac annog cysylltiadau rhwng cenedlaethau. Dechreuodd Jetty Lane fel CIC a throsglwyddodd i CIO ar ôl i gyfreithwyr ddweud y byddai’n haws sicrhau ariannu fel elusen.

Eglura Cordelia: “Yn dilyn dymchwel Canolfan Ieuenctid Woodbridge yn 2016, daeth grŵp o bobl â meddylfryd cymunedol at ei gilydd i achub y safle rhag cael ei ddatblygu ac adfer cyfleuster ieuenctid yno. Rhoddodd y Cyngor Sir flwyddyn i ni lunio Cynllun Busnes hyfyw, ac roedd hyn yn golygu bod angen i ni sefydlu mudiad di-elw addas cyn gynted â phosibl.

Roedd yn ymddangos mai CIC oedd yr opsiwn cyflymaf a hawsaf, ac roedd hynny’n gywir. Roedd 5 ohonom, fe drefnom y gwaith papur ein hunain, talu’r ffi hynod resymol a chawsom ein corffori’n brydlon.

Cordelia Richman, Jetty Lane

Awgrymiadau da gan ein sylfaenwyr CBC

Fe ofynnom i Cordelia ac Emily rannu eu hawgrymiadau da os ydych yn ystyried sefydlu CIC.

  • Mae llawer o ganllawiau ar-lein ac os ydych yn ofalus ynghylch cadw cofnodion cywir, yn enwedig cyfrifon, ni ddylech gael unrhyw broblemau.
  • Cael bwrdd sy’n credu yn eich gweledigaeth. Gallwch bob amser gael arbenigwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â’r bwrdd ond mae’n bwysig iawn yn y dyddiau cynnar hynny bod y CIC yn cael ei lywio gan weledigaeth glir. Meddyliwch am yr hyn yr hoffech ei gyflawni a sut y gall cael cwmni eich helpu i gyrraedd yno, a gwnewch yn siŵr bod eich bwrdd yn gweld y weledigaeth honno hefyd.
  • Mae adnoddau gwych ar gael ar wefan gov.uk ac maent yn gwneud y broses yn syml iawn. Fe wnaethom hefyd fynychu hyfforddiant a gweithdai a defnyddio adnoddau sydd ar gael yn lleol i geisio sicrhau ein bod yn deall yr hyn yr oeddem yn ei wneud.

Sut i gychwyn arni

Os ydych chi wedi penderfynu sefydlu CIC, darllenwch drwy adran ‘Setting up a social enterprise’ (EN) ar wefan Gov.uk i nodi eich camau nesaf.

Bydd angen i chi ysgrifennu ‘datganiad buddiannau cymunedol’, sy’n amlinellu’r weledigaeth ar gyfer eich busnes a’r hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud.

Efallai y byddwch am estyn allan at eraill i gael cymorth a chyngor cyn dechrau eich cais. Yn aml mae cefnogaeth ar lefel leol, megis y grwpiau yn Swydd Rydychen yr ymgynghorodd Emily â nhw. Os ydych yn chwilio am gymorth ychwanegol, cysylltwch â’ch Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol lleol a gallwn helpu i’ch rhoi mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi bod trwy’r profiad o’r blaen.

Get in touch (EN)