Skip to content

Cau ffordd

Os ydych yn awyddus i gynnal parti stryd (neu Ginio Mawr!) ac mae angen i chi gau’r ffordd, dylech holi eich cyngor am hyn cyn gynted â phosibl. 

Os ydych yn awyddus i gynnal parti stryd (neu Ginio Mawr!) ac mae angen i chi gau’r ffordd, dylech holi eich cyngor am hyn cyn gynted â phosibl.

Gallwch gynnal digwyddiad mewn arddull parti stryd ar gyfer eich Cinio Mawr ar unrhyw ddarn o dir neu mewn unrhyw adeilad megis gardd gymunedol, breifat neu dafarn; parc lleol; dreif; iard chwarae ysgol; eglwys; mosg; synagog; gurdwara neu deml – lle bynnag mynnwch chi, cyhyd â bod gennych chi’r caniatâd perthnasol gan y perchennog.

Os ydych chi eisiau cau’ch stryd, dyma sut i wneud hynny.

 

Cysylltu â’ch cyngor lleol

Mae’n well gwneud hyn cyn gynted â phosib gan fod rhai cynghorau angen hyd at 12 wythnos o rybudd.

  • Os ydych chi yng Nghymru neu Loegr, dilynwch y camau ar ddogfen ‘Organising a street party’ ar wefan gov.uk
  • OS ydych chi yn yr Alban, cysylltwch ag adran Ffyrdd a Chymunedau eich cyngor lleol
  • Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, ewch i wefan eich cyngor lleol a chwiliwch am y cyfarwyddyd ar gau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau arbennig. Argymhellwn eich bod yn caniatáu digon o amser i wneud hyn oherwydd gall y broses gymryd rhwng 21 diwrnod a 16 wythnos. Os ydych yn ystyried gwneud hyn, cysylltwch â thîm Gogledd Iwerddon am gefnogaeth a chyngor

 

​Rhagor o gyngor

Mae llawer o gyngor ar gau ffyrdd ar wefan Street Party.

 

Cysylltwch â ni

Os byddwch yn cael trafferth, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn hapus i’ch helpu.

 

Cynnal y digwyddiad mewn lleoliad arall

Os nad yw cau’ch ffordd yn bosib, beth am gynnal eich digwyddiad mewn lleoliad arall. Gofynnwch i bobl yn eich cymuned am y lleoliadau maen nhw’n gwybod amdanynt, efallai bydd rhywun yn eich synnu gyda’r syniad perffaith am leoliad.

Nid yw defnyddio lleoliad dan do o reidrwydd yn golygu bydd rhaid i chi dalu chwaith; esboniwch eich sefyllfa i berchnogion y lleoliad – mae’n bosib y byddant yn hapus i gefnogi digwyddiadau lleol. Fel arall, beth am edrych am fan cymunedol awyr agored – byddwch yn denu mwy o bobl pan does dim ffiniau i’w croesi, a bydd pawb yn gallu gweld cymaint o hwyl rydych chi’n cael!

Os oes angen cefnogaeth arnoch i roi hwb i’ch digwyddiad, cymerwch olwg ar ein hawgrymiadau ar gynyddu lefel eich dylanwad.

See all Big Lunch resources