Sefydlu siop unnos

Gall siopau unnos ychwanegu rhywbeth arbennig i’r ardal. Maen nhw hefyd yn ffordd wych o gynnig ffenestr siop i fusnesau newydd lleol am gyfnod byr, yn ogystal â gweld a oes diddordeb gan bobl leol mewn cynnal siop gymunedol neu fan cyfarfod lleol.

Beth fydd ei angen arnoch

  • Siop wag mewn lleoliad da gyda llawer o gwsmeriaid posibl.
  • Caniatâd masnachu os ydych yn gwerthu unrhyw beth – a chaniatâd gan y cyngor lleol.
  • Endid cyfreithiol. Efallai mai eich grŵp cymunedol yw hwn (os oes statws cyfreithiol ganddo) neu gyngor plwyf, neu efallai bydd angen i chi sefydlu partneriaeth ag elusen leol (a fydd hefyd yn cael gostyngiad o 80% ar y cyfraddau busnes).
  • Les – os ydych yn cynllunio ymgynghoriad tymor byr yn unig, neu farchnad Nadolig, gallwch gael les tymor byr, neu gofynnwch a allwch isosod y lleoliad pan fydd y cyfnod yn dod i ben.
  • Digon o wirfoddolwyr – hyd yn oed os yw’r siop ar agor ar benwythnosau’n unig, ni fydd llawer o bobl yn fodlon treulio pob penwythnos yno.
  • Rheolwr – bydd angen pwyllgor arnoch i sefydlu’r siop, ond bydd rhedeg y lle yn haws os rydych yn enwebu rhywun i reoli’r rota a chadw’r allweddi (ac allweddi sbâr), hyd yn oed os nad ydynt ar y safle bob dydd.
  • Celfi – mae’r rhan fwyaf o siopau gwag wedi cael eu gwagio’n llwyr o’r holl gelfi. Prynwch rhai ail-law a’u      gwerthu pan mae’r les yn dod i ben.
  • Dŵr a thrydan – mae’n annhebygol y bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn y les.
  • Thema neu bwrpas i’r siop – cadwch bob dim yn syml a bydd y si yn mynd ar led. 
  • Lansiad mawreddog – bydd sylw yn y wasg yn dod â phobl i’ch siop.

Cyfarwyddiadau

Penderfynwch ar bwrpas eich siop unnos

Mae’n bwysig cynllunio o flaen llaw, oherwydd efallai bydd angen trwyddedau o bob math arnoch. Cofiwch, does dim rhaid i siopau unnos fod yn siopau. Gallant fod yn orielau celf, caffis, neu leoliadau ar gyfer gweithgareddau, neu rhywle i’ch cymuned rannu cynlluniau a syniadau.

Dewiswch enw

Penderfynwch ar enw – rhywbeth diddorol a hwyliog.

Gwnewch restr o siopau gwag

Lluniwch restr o siopau gwag yn yr ardal, a gwnewch nodyn o’r asiantaethau gosod tai yn y ffenestr. Os nad ydynt ar stryd fawr brysur, cadwch lygad arnynt am awr neu ddwy ar fore dydd Sadwrn i weld a oes llawer o bobl yn pasio heibio.

Nodwch y manylion

Mae angen i chi wybod y maint mewn troedfeddi sgwâr, y cyfleusterau ac amcangyfrifon y cyfleustodau a threth cyngor y bydd angen i chi dalu, yn ogystal â hyd y les. Gofynnwch a yw’r landlord yn debygol o ystyried defnydd dros dro i’r siop. Mae’n rhaid i landlordiaid dalu cyfraddau busnes ar eiddo gwag, felly efallai y gallwch ofyn am ostyngiad – neu, yn well fyth, cysylltwch ag elusen leol sy’n fodlon gweithio gyda chi, oherwydd mae ganddynt hawl i eithriad o 80% ar gyfraddau busnes.

Gwneud arwydd

Gofynnwch i rywun wneud arwydd i chi a’i roi yn y ffenest heb guddio beth sydd yn y siop. Meddyliwch am yr arddangosfa yn y ffenest a’r eitemau rydych yn eu defnyddio i ddenu pobl i’r siop.

Sicrhewch fod eich siop yn groesawgar

Gwnewch eich siop yn groesawgar ac yn hawdd i bobl gerdded o’i chwmpas. Sicrhewch fod digon o le i gadeiriau olwyn. Gwnewch hi’n ddigon eglur pa eitemau sydd ar werth a pha rai sy’n rhan o’r siop.

Cyfarch pobl

Sicrhewch eich bod yn cyfarch pobl wrth iddynt ddod trwy’r drws. Mae ‘Helo’ yn ddechrau da, ond dyw ‘Beth ydych chi eisiau’ ddim cystal. Mae angen i’r holl wirfoddolwyr allu ymwneud â phobl yn dda.

Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth

Mae cerddoriaeth gefndirol yn gallu rhoi awyrgylch i’r lle, ond bydd angen trwydded PPL i’w chwarae.

Cynhaliwch weithgareddau creadigol

Cynhaliwch weithgareddau creadigol, fel gwneud addurniadau Nadolig neu blannu basgedi blodau, i ddenu pobl i mewn. Gofynnwch i grwpiau lleol fel Merched y Wawr i’ch helpu gyda hyn.

Agorwch lyfr sylwadau

Beth bynnag yw bwriad eich siop, p’un a yw’n casglu barn pobl ynghylch menter gymunedol neu roi hwb dros dro i fusnesau lleol ac artistiaid, mae gwybodaeth o’r fath yn rhoi ymchwil hanfodol i’r farchnad. Casglwch fanylion cyswllt hefyd, os yw’n bosibl, rhag ofn y byddwch yn penderfynu gwneud hyn eto.

Dyma sut mae gwneud pethau

Dyma sut agorodd Junior Mtonga siop unnos i ddod â’i gymuned ynghyd.