Skip to content

Gall cynghorau a chyrff tai chwarae rhan enfawr wrth greu a meithrin cymunedau cryf, cysylltiedig. Mae’r buddion yn enfawr – cymdogaethau mwy diogel, llai o arwahanrwydd cymdeithasol, balchder cymunedol, i enwi dim ond ychydig.  Yn eu tro, mae’r buddion hyn yn helpu i leddfu’r pwysau ar rannau eraill o’r cyngor.

Fel cyngor neu gorff tai, gallwch gefnogi’r ymgyrch drwy hyrwyddo’r Cinio Mawr a chefnogi trigolion sy’n cymryd rhan. A bydd y rhai sy’n gwneud hynny yn elwa ar y buddion cymunedol!

Mae cymryd rhan yn syml – cofrestrwch eich cyngor neu gymdeithas tai gan ddefnyddio ein ffurflen gofrestru i gael rhagor o wybodaeth ac i nodi eich cyngor fel Cyngor Serennog. Gallwch hefyd ddod o hyd i adnoddau a chyngor allweddol isod.

Cofrestrwch nawr (EN)Pori’r adnoddau (EN)

Mae Hammersmith & Fulham yn gwbl gefnogol i’r Cinio Mawr oherwydd ei fod yn cyd-fynd â llawer o werthoedd y cyngor, megis annog balchder dinesig, gwneud pethau ‘gyda thrigolion’ nid ‘i drigolion’ a bod yn gyngor tosturiol.

Pam fod y Cinio Mawr yn bwysig i gymunedau

0 %

o’r trefnwyr ei fod wedi cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned

0.00 miliwn

o bobl yn llai unig o ganlyniad

0 %

fod costau byw cynyddol yn golygu bod Y Cinio Mawr yn bwysicach nag erioed


Pedair ffordd y gallwch chi gefnogi’r Cinio Mawr

1) Lledaenwch y gair

Hyrwyddwch Y Cinio Mawr yn allanol ac yn fewnol – siaradwch â’ch timau priodol gan gynnwys cymunedau, cymdogaethau, priffyrdd, tenantiaethau/cynnwys cwsmeriaid a thimau amrywiaeth. Gofynnwch iddynt annog pobl a grwpiau cymunedol yn eich ardal i gymryd rhan yn Y Cinio Mawr.

Dewch o hyd i adnoddau hyrwyddo (EN)

 • Porwch ein hadnoddau allweddol i ddod o hyd i destun enghreifftiol ar gyfer eich gwefan, cylchlythyr a thempledi postiadau cymdeithasol.
 • Anogwch drigolion i ofyn am eu pecyn y Cinio Mawr am ddim, yn llawn awgrymiadau ac adnoddau i helpu gyda’u cynllunio.
 • Rhannwch ein postiadau ar gyfryngau cymdeithasol a defnyddiwch @edencommunities ar draws sianeli cymdeithasol
 • Defnyddiwch neu crëwch gyfrif gwasanaethau cyhoeddus ar Nextdoor – sianel gyfathrebu wych ar gyfer cyrraedd cymdogaethau.

2) Lleihewch fiwrocratiaeth ar gyfer cau ffyrdd

Os ydych chi’n gyngor, mae lleihau biwrocratiaeth ar gyfer cau ffyrdd yn ffordd wych o gefnogi’r Cinio Mawr. Mae’n bosibl y bydd rheolwyr traffig y cyngor a thimau priffyrdd yn derbyn mwy o geisiadau i gau ffyrdd dros dro ar gyfer penwythnos Y Cinio Mawr 1-2 Mehefin. Rydym yn cynghori trefnwyr digwyddiadau i ddarllen ein canllawiau cau ffyrdd a chysylltu â’u cyngor lleol cyn gynted â phosibl.

Helpwch i leihau rhwystrau i bartïon stryd Y Cinio Mawr trwy:

  • darparu canllawiau clir a ffurflenni syml ar gyfer ceisiadau i gau ffyrdd
  • cyhoeddi dyddiadau cau ceisiadau yn gynnar ac ar draws eich holl gyfathrebiadau perthnasol
  • grwpio ceisiadau lluosog gyda’i gilydd dan un gorchymyn rheoli traffig os yn bosib
  • darparu grantiau ar gyfer cymunedau sy’n methu fforddio’r gost, neu roi trefnwyr mewn cysylltiad â busnesau lleol y galli fod yn fodlon rhoi cefnogaeth

3) Cynhaliwch ddigwyddiad yn eich cymuned

Lots of councils and housing associations run their own Big Lunch events, as well as encouraging residents to hold their own. It’s a great community engagement tool and way to encourage inclusivity.

Mae llawer o gynghorau a chymdeithasau tai yn cynnal eu digwyddiadau Cinio Mawr eu hunain, yn ogystal ag annog trigolion i gynnal rhai eu hunain. Mae’n arf ymgysylltu cymunedol gwych ac yn ffordd o annog cynhwysiant.

Bydd ein pecyn digidol ac adnoddau rhad ac am ddim yn eich helpu i drefnu digwyddiad ar gyfer eich preswylwyr, ar amser sy’n gyfleus i chi yn ystod Mis y Gymuned.

Cynhaliodd Cyngor South Willesborough and Newtown barti stryd cymunedol gyda’r nifer uchaf erioed o drigolion lleol yn mynychu. A allai eich cyngor wneud rhywbeth tebyg?

4) Talwch gost yr yswiriant

Os ydych yn argymell bod trefnwyr partïon stryd yn cymryd yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, a allech chi helpu gyda’r costau?

Yn 2022 a 2023, bu Cyngor Dinas Portsmouth yn gweithio gyda ni a’n partneriaid yswiriant Creative Risk i drefnu a thalu am yswiriant cyffredinol ar gyfer partïon stryd ledled y ddinas. Cysylltwch os hoffech drafod hyn. 

street with bunting

Cynghorau serennog

Mae cefnogaeth y Cyngor, i annog cyfranogiad yn Y Cinio Mawr a helpu digwyddiadau i redeg yn esmwyth, yn parhau i fod mor bwysig ag erioed. Rydym yn gweithio gydag awdurdodau o bob lefel ac i gydnabod y rhai sy’n gwneud ymdrech arbennig i gefnogi’r Cinio Mawr, rydym yn creu rhestr o Gynghorau Serennog bob blwyddyn.

Cymerwch olwg ar Gynghorau Serennog 2023 (EN)

Pan fyddwch yn cofrestru diddordeb eich cyngor yn Y Cinio Mawr, byddwn yn gofyn ychydig o gwestiynau i chi am eich cynlluniau, a fydd yn helpu i benderfynu a ydych yn gymwys i fod yn gyngor serennog.

Cofrestrwch eich cyngor (EN)

Timau a chyrff tai

Gall cymdeithasau tai a thimau cynnwys tenantiaid a phreswylwyr chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo a chefnogi cymdogrwydd. Ers dechrau yn 2009, mae Cinio Mawr wedi cael eu trefnu gan staff tai a thenantiaid mewn cyrtiau a lawntiau, yn ogystal â phartïon stryd traddodiadol.