Skip to content

Y Cinio Mawr: awgrymiadau cynaladwyedd 

Os ydych chi'n newydd i ddigwyddiadau cymunedol, neu eisiau gwybod mwy am gael Cinio Mawr ecogyfeillgar, mae help wrth law!

Cyfnewidiwch a rhannwch gyda’ch cymdogion ar Nextdoor

Mae’r Cinio Mawr yn gyfle gwych i ddarganfod pa adnoddau sydd ar gael lle rydych chi’n byw ac i ddechrau cyfnewid, benthyca a rhannu pethau’n lleol.

Angen byrddau a chadeiriau ychwanegol ar gyfer eich digwyddiad? Efallai stondin gacennau neu ddwy? Mae gan y rhwydwaith cymdogaeth, Nextdoor, adran ‘Ar Werth ac Am Ddim’ sef y lle perffaith i edrych. Gallwch bori drwy eitemau yn eich ardal leol, neu chwilio am rywbeth penodol, i wneud yn siŵr eich bod yn cael gafael ar bopeth sydd ei angen arnoch i wneud eich Cinio Mawr yn un i’w gofio. Mae llawer rhagor o ffyrdd i ddefnyddio Nextdoor cyn eich digwyddiad, felly os nad oes gennych chi gyfrif eto, cofrestrwch a dechreuwch wneud cysylltiadau lleol.

 

 

Siopa gofalgar

Os oes angen i chi brynu rhai darnau ar gyfer eich digwyddiad, cymerwch olwg yn eich siop elusen agosaf cyn prynu rhywbeth newydd sbon. Nid yn unig y bydd hyn yn arbed arian i chi, byddwch hefyd yn cyfrannu at achos da ac yn lleddfu eich effaith ar yr amgylchedd ar yr un pryd. Mae siopau elusen yn lle gwych am bethau fel llestri, gemau a blancedi picnic, felly ceisiwch ymwrthod â’r ysfa i glicio a chasglu, gwnewch restr o’r hyn sydd ei angen arnoch ac ewch i chwilota!

Mae siopau elusen yn cynhyrchu swm anhygoel o £330m ar gyfer achosion da ac yn harneisio sgiliau mwy na 233,000 o wirfoddolwyr ledled y wlad bob blwyddyn. Mae hynny’n ymdrech werth ei chefnogi, felly beth am weld sut y gallwch chi wneud eich profiad manwerthu yn fwy cynaliadwy, gan ddechrau gyda’ch Cinio Mawr?

 

Dim gwastraff

Er ein bod ni i gyd yn gwneud ein gorau i gadw gwastraff mor isel â phosibl, os oes gennych chi fwyd dros ben ar ôl eich Cinio Mawr, meddyliwch yn greadigol am sut y gallwch chi ei arbed o’r bin!

Mae safleoedd fel Olio yn wych ar gyfer rhestru bwyd yn gyflym i’w gasglu ac os ydych chi yn Llundain, mae ein ffrindiau yn The Felix Project hefyd yn ysbrydoli cymunedau i fynd i’r afael â gwastraff bwyd. Maent yn casglu bwyd ffres, maethlon ac yn ei ailddosbarthu i elusennau ac ysgolion fel y gallant ddarparu prydau iachus a helpu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas.

Opsiwn arall yw rhoi unrhyw eitemau darfodus heb eu hagor i’ch banc bwyd lleol, neu fynd â’r hyn nad ydych wedi’i fwyta adref eich hun. Edrychwch ar ein Hawgrymiadau ar gael digwyddiad dim gwastraff a’n canllaw i gynnal Cinio Mawr cyfeillgar i’r amgylchedd am ragor o syniadau.

Sut bynnag y byddwch chi’n ymuno eleni, mwynhewch a cheisiwch gadw’r syniadau Cinio Mawr ecogyfeillgar hyn ar flaen eich meddwl hefyd!

 

Cadwch bethau’n syml a dathlwch eich cymuned!

Gall ymuno â’r Cinio Mawr fod mor syml â threfnu paned o de gyda rhywun yr hoffech gysylltu â nhw – boed yn hen ffrind neu’n gymydog newydd. A dyna pam rydyn ni’n falch o fod yn gweithio unwaith eto gyda PG tips. 

Mae PG Tips yr un mor angerddol am wneud paned blasus, ag y maent am adeiladu cymunedau a pharchu’r amgylchedd. Oeddech chi’n gwybod bod PG Tips ond yn defnyddio 100% o de Rainforest Alliance Certified™, yn cynhyrchu bagiau te bioddiraddadwy ac wedi tynnu plastig o’i holl gynnyrch? Felly, os cewch chi baned yn eich Cinio Mawr, rydych chi eisoes ar eich ffordd i’w wneud yn gynaliadwy!  

 

Mae’r Cinio Mawr yn gyfle gwych i ddarganfod pa adnoddau sydd ar gael lle rydych chi’n byw ac i ddechrau cyfnewid, benthyca a rhannu pethau’n lleol.