Y Cinio Mawr wedi helpu i adeiladu ein cymuned

Cyflwyniad

Pan symudodd Lucinda i ardal newydd, fe drefnodd hi Ginio Mawr i ddod â phobl ynghyd. Erbyn hyn, mae gan ei chymuned ganiatâd adeiladu i adeiladu eu hwb cymunedol eu hunain ac maen nhw'n trefnu eu pedwerydd Cinio Mawr! Darganfyddwch fwy am daith Lucinda a sut mae cymuned Wilstock wedi mynd o nerth i nerth.

Erbyn hyn, mae gennyf yr un nifer o bobl yn gwirfoddoli i drefnu ein Ciniawau Mawr a fynychodd yr un cyntaf! Mae'r Cinio Mawr yn rhan bwysig iawn o'n cymuned. Baswn ni'n methu â dychmygu bywyd hebddo.

Lucinda outside

Erbyn hyn, mae gennyf yr un nifer o bobl yn gwirfoddoli i drefnu ein Ciniawau Mawr a fynychodd yr un cyntaf! Mae'r Cinio Mawr yn rhan bwysig iawn o'n cymuned. Allwn ni ddim dychmygu bywyd hebddo.

Camau cynta

Yn 2014, symudodd Lucinda i ystâd o dai newydd yn Wilstock, Gwlad yr Haf, gyda thrigolion o ledled y wlad. Sylweddolodd hi go sydyn bod dim cyfleusterau cymunedol yn yr ystâd newydd, felly o ganlyniad, dim cymuned.

Aeth Lucinda ati i newid hyn a gyda grŵp bach o gymdogion, fe drefnodd hi gyfarfod gyda datblygwr yr ystâd a gytunodd i roddi darn bach o dir ar gyfer adeilad cymunedol. Ond, roedd llawer o waith i'w wneud er mwyn adeiladu cymuned!

Beth wnaeth Lucinda

Clywodd Lucinda gyntaf am y Cinio Mawr yn 2015, pan fynychodd hi un o'n Gwersylloedd Cymunedol. Yn ogystal â chael ei hysbrydoli a'i chymell i sefydlu elusen, Wilstockhub, er mwyn symud ymlaen gyda gwaith yr hwb cymunedol, roedd hi'n teimlo y byddai Cinio Mawr yn helpu sbarduno cymuned.

Cynhaliwyd y Cinio Mawr cyntaf yn Wilstock ym mis Mehefin 2016 gyda 20 o bobl yn dod ynghyd i rannu bwyd, sgwrs ac i ddod i adnabod ei gilydd ychydig yn well. Dywedodd Lucinda, 'Roeddem oll yn byw fel dieithriaid. Mae'r Cinio Mawr wedi newid fy meddwl - alla'i ddim ei ganmol ddigon!'

Bellach yn ddigwyddiad blynyddol, mae Cinio Mawr Wilstock wedi tyfu a thyfu, gyda dros 500 o bobl yn mwynhau erbyn hyn. 'Rydym yn ymrwymo'r holl gymuned, pob o unrhyw oedran neu gefndir!' Ar gyfer unrhyw un sydd angen ysbrydoliaeth, mae Ciniawau Mawr Lucinda wedi cael y cwbl - celf a chrefft, adeiladu LEGO, perfformiadau syrcas a hyd yn oed eu gŵyl gerddoriaeth eu hunain!

Mae nifer y gwirfoddolwyr wedi tyfu ac fe roddwyd caniatâd cynllunio llawn i Wilstockhub ym mis Chwefror 2017 a statws elusen yn 2018, gyda'r gwaith adeiladu i gychwyn yn y dyfodol agos. Fodd bynnag, nid yw'r diffyg adeilad wedi rhoi stop ar weithgareddau'r gymuned hon. O orymdeithiau llusernau i helfeydd wyau Pasg, ac o brosiectau garddio i emau stryd, mae Wilstockhub eisoes yn ffynnu!

A Big Lunch

Effaith

I Lucinda, mae effaith y Cinio Mawr lawer mwy na phobl yn mwynhau.

Dywedodd teulu sy'n byw ar ei stryd, o Wlad Pwyl yn wreiddiol, ei bod yn teimlo'n ynysedig ar ôl Refferendwm yr UE. 'Ar ôl mynychu'r Cinio Mawr y flwyddyn honno, fe ysgrifennon nhw ataf i ddweud bod y digwyddiad wedi gwneud iddynt deimlo fel rhan o'r gymuned a bod croeso iddynt yn y wlad. Dywedodd un ferch ifanc ar ein stryd i mi ei bod hi'n dioddef o orbryder, ac mae diwrnod y Cinio Mawr oedd y tro cyntaf iddi adael y tŷ mewn wythnosau. Mae'n syniad syml, y Cinio Mawr, ond yn hynod bwerus.'

Mae Lucinda a chymuned Wilstock wrthi'n paratoi eu pedwerydd Cinio Mawr! Os hoffech drefnu Cinio Mawr fel Lucinda, gofynnwch am eich pecyn y Cinio Mawr am ddim a chychwyn arni!

Darllenwch beth sydd gan bobl eraill sydd wedi mynychu Cinio Mawr am beth sy'n gwneud y digwyddiad mor arbennig iddyn nhw.