Gweithio gyda'n gilydd i gefnogi cymunedau

Mae cyngor Carlisle, 'prifddinas ddinesig' Sir Cumbria yng Ngogledd Orllewin Lloegr, wedi bod yn gefnogol o'r Cinio Mawr ers iddo gychwyn yn 2009. Dros y blynyddoedd, mae pedwar o bartneriaid Tasglu'r Cinio Mawr yn Carlisle wedi cymryd rhan yng Ngwersylloedd Cymunedol y Cinio Mawr yn yr Eden Project, gan eu hysbrydoli i barhau i gynyddu'r ymrwymiad bob blwyddyn.

Cefnogi'r cinio mawr mewn ffordd fawr

Penderfynodd y cyngor i gefnogi'r Cinio Mawr oherwydd y cysylltiadau amlwg gyda nifer o'i meysydd strategol allweddol; bwyd, iechyd, cynaladwyedd a datblygiad cymunedol.

Mae'r Carlisle Partnership yn dod â phartneriaid a budd-ddeiliaid strategol at ei gilydd o bob sector i fynd i'r afael â materion pwysicaf yr ardal. Mae un o is-grwpiau'r bartneriaeth - "Food Carlisle" - wedi gwneud Y Cinio Mawr yn un o brosiectau allweddol 2019. 

Ymagwedd o bartneriaeth

Mae Food Carlisle wedi sefydlu Tasglu'r Cinio Mawr i reoli'r prosiect, gyda chynrychiolwyr o gefndiroedd eang ac amrywiol, gan gynnwys: swyddogion a chynghorwyr cynghorau rhanbarthol a sirol, timau'r cyngor gan gynnwys mannau gwyrdd, swyddogion datblygu iechyd a chymuned, mudiadau gwirfoddol lleol, canolfannau cymunedol, elusennau a busnesau a Carlisle Partnership.

Diben y tasglu yw helpu i fynd i'r afael ag unigedd ac unigrwydd cymdeithasol ar draws y rhanbarth trwy ennyn diddordeb partneriaid all lledaenu'r gair a helpu i hwyluso Ciniawau Mawr.

Lledaenu'r gair

Mae gan y cyngor dudalen benodol ar Y Cinio Mawr, gyda gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau, gan gynnwys manylion ar sut i wneud cais i gau ffordd, ac maen nhw hefyd yn weithgar ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y cyfryngau lleol. Mae swyddogion datblygiad cymunedol hefyd yn gweithio mewn partneriaeth i ledaenu'r gair i gymunedau lleol.

Mae'r tasglu hefyd yn edrych ar sut gellir creu cyswllt rhwng Y Cinio Mawr a mentrau eraill, gan gynnwys:

  • Mudiadau gwirfoddol yn cynnal digwyddiadau i feithrin cysylltiadau gyda gwirfoddolwyr. (Mae'r Cinio Mawr eleni yn cyd-fynd ag Wythnos Gwirfoddolwyr: 1-7 Mehefin)
  • Cwmnïau sy'n trefnu Ciniawau Mawr er mwyn adeiladu cysylltiadau cryfach o fewn timau
  • Cael grwpiau i ddod at ei gilydd i gynnal digwyddiadau ar y cyd i ddathlu cysylltiadau cymunedol a sefydlwyd yn ystod rhai o heriau diweddar Carlisle; gan gynnwys y llifogydd difrifol yn 2005, 2015 a Storm Emma gyda'r eira gwaethaf a welwyd am 65 yn 2018
  • Food Carlisle, sy'n creu cyswllt uniongyrchol rhwng Y Cinio Mawr ac amcanion y Siarter Bwyd a statws Gwobr Efydd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy

Mae cynrychiolwyr y tasglu oll yn cytuno bod Y Cinio Mawr yn cael effaith bwerus ar gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Lee Sherriff, Pennaeth Portffolio Cymunedau, Iechyd a Llesiant, Cyngor Dinas Carlisle:

"Mae'n ffordd mor ffantastig o ddod â chymunedau at ei gilydd ac i helpu i leihau unigedd cymdeithasol, sy'n rhywbeth a all fod yn anodd yn y rhanbarth oherwydd y gymysgedd o ardaloedd trefol a gwledig. Mae Tasglu'r Cinio Mawr yn Carlisle yn dangos pwysigrwydd dod â'n cymunedau at ei gilydd, nid yn unig ar gyfer ein trigolion, ond hefyd ar gyfer ein mudiadau aml-sector a'n busnesau sydd wedi dod at ei gilydd i lunio partneriaeth i gefnogi neu hwyluso digwyddiad Y Cinio Mawr."

Ychwanegodd y Cynghorydd Joanna Coleman, Carlisle:

"Mae'r Cinio Mawr yn ymagwedd gost-isel ond effeithiol ar ddatblygiad cymunedol, ac rydych chi'n mynd i'r afael â materion iechyd yn y cymunedau ar yr un pryd."

Awgrymiadau carlisle ar gyfer cynghorau

  • Cymerwch ymagwedd o bartneriaeth fel bod pob sector yn chwarae rhan a bod yr ohebiaeth yn cyrraedd mwy o bobl
  • Gofynnwch i'ch timau ardaloedd neu gymdogaethau gymryd rhan
  • Targedwch y cymdogaethau lle rydych chi eisiau gweld newid cymdeithasol
  • Gofynnwch am gefnogaeth y sawl sy'n gwneud penderfyniadau (beth am gynnig Cinio Mawr mewnol i'w hysbrydoli!)
  • Gofynnwch i fusnesau lleol eich cefnogi er mwyn helpu i ledaenu'r gair am ddim
  • Rhowch eich hunain yn sefyllfa'r trigolion a darparwch y wybodaeth sydd ei hangen arnynt

Os hoffech ymuno â mudiad Y Cinio Mawr, gallwch gychwyn arni heddiw trwy wneud cais am eich pecyn Y Cinio Mawr AM DDIM, yma.