ANNOG CYDLYNIAD CYMUNEDOL TRWY'R CINIO MAWR

Mae Croydon yn fwrdeistref yn ne Llundain ac yn un o'r mwyaf yn y brifddinas, gyda phoblogaeth amrywiol gyda dros 350,000.

Mae cymunedau yn Croydon wedi bod yn cynnal digwyddiadau ers y Cinio Mawr yn 2009 ac mae'r cyngor wedi bod yn gefnogol bob blwyddyn, gyda'r Cinio Mawr yn ymddangos gyntaf yn ei Strategaeth Cymunedau Cryfach yn 2011.

Rhan o'r calendr blynyddol

Dywedodd Yvonne Gaye, uwch swyddog cymunedau a gwirfoddoli gyda Bwrdeistref Croydon yn Llundain, sut aeth y cyngor ati i ffurfiol ei gefnogaeth ar gyfer Y Cinio Mawr ar ôl Jiwbilî Diemwnt i Frenhines yn 2012.

Dyma hi'n esbonio:

"Roedd yn bleser gweld cydlyniad yn digwydd yn ein bwrdeistref - trwy rywbeth mor syml â thrigolion yn dod at ei gilydd i gynnal digwyddiadau'r Cinio Mawr. Fe gefnogom bartïon stryd 2012 oherwydd Jiwbilî Diemwnt y Frenhines, ond erbyn hyn mae wedi dod yn rhan bwysig o'n calendr blynyddol. Roedd y trigolion eisiau iddynt barhau ac roeddem yn teimlo'r un fath, oherwydd rydym yn gwybod bod gan Y Cinio Mawr y pŵer i ddod â gwahanol grwpiau o bobl at ei gilydd - sy'n cefnogi ein strategaeth cydlyniad cymunedol.

Mae Beverly Warner, sy'n trefnu Cinio Mawr Broom Road, yn teimlo bod cynnal digwyddiadau fel hyn ar gyfer trigolion lleol yn ddull da o ennyn diddordeb y gymuned ac o ddod â phobl at ei gilydd. Dywedodd hi:

"Mae'r cyngor wedi gwneud popeth yn hawdd iawn gan ddarparu cymorth i ni gyflwyno digwyddiad ffantastig ar gyfer y gymuned leol ac mae hyn yn help mawr. Mae ein trigolion wir yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn y digwyddiad hwn." 

Cefnogaeth cynghorau ar gyfer y cinio mawr

 • Cau ffyrdd - am ddim i drigolion sy'n cynnal digwyddiadau dros benwythnos Y Cinio Mawr, gyda ffurflen syml a chyfarwyddyd clir ar gael ar-lein. Mae unrhyw gais i gau ffordd yn gynwysedig mewn un gorchymyn rheoli traffig er mwyn lleihau costau i drefnwyr Y Cinio Mawr
 • Grantiau - mae tri math o grant ar gael, yn amrywio o £50 i £5,000 - ar gyfer digwyddiadau mwy a drefnir gan grwpiau neu fudiadau cymunedol cofrestredig
 • Llysgenhadon - Mae Maer Croydon yn mynychu cynifer o ddigwyddiadau â phosib
 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu - Mae timau cyfryngau a chyfathrebu Croydon yn hyrwyddo'r Cinio Mawr yn eang. Yn 2019, maen nhw'n cymryd ymagwedd dargedig at annog Ciniawau Mawr mewn ardaloedd nad sydd ymrwymo cymaint
 • Cefnogaeth ar gyfer y digwyddiad (parciau a mannau gwyrdd) - Er mwyn sicrhau bod unrhyw un yn gallu cymryd rhan, ble bynnag maen nhw'n byw, mae'r cyngor yn annog trigolion i gynnal digwyddiadau mewn parciau a mannau gwyrdd ac i ddarparu cymorth ar y diwrnod 

Yr effaith fawr

 Supporting The Big Lunch is helping the council reach a number of its objectives. Croydon have seen how community gatherings are encouraging neighbours to look out for each other, as well as opening avenues for neighbours to help the less able.

As such, they explain that The Big Lunch promotes the Equality Act’s duty to foster good community relations and promote understanding – of which a major part of the approach is to promote a ‘clear sense of shared aspirations and values, which focuses on what we have in common rather than our differences’.

Yr ystadegau

 • Cynhelir cyfartaledd o 60-80 parti stryd bob blwyddyn ar gyfer Y Cinio Mawr, gyda'r nifer uchaf yn 2017
  • Mae llwyddiant Y Cinio Mawr yn Croydon wedi golygu bod y cyngor wedi adeiladu rhestr gysylltiadau gyda 700 cyfeiriad e-bost, gyda phob un yn derbyn y newyddion diweddaraf ar y digwyddiad blynyddol poblogaidd

Awgrymiadau croydon ar gyfer cynghorau

 1. Dechreuwch hyrwyddo'r digwyddiad cyn gynted â phosib
 2. Tynnwch sylw at y manteision, megis hepgor ffioedd
 3. Darparwch ffrydiau ariannu os yn bosib
 4. Sicrhewch fod y ffurflenni yn hawdd i'w cwblhau
 5. Anogwch y maer lleol i fynychu rhai o'r digwyddiadau 

Os hoffech ymuno â mudiad Y Cinio Mawr, gallwch gychwyn arni heddiw trwy wneud cais am eich pecyn Y Cinio Mawr AM DDIM, yma.