Skip to content

Addurniadau hawdd y gallwch eu gwneud eich hun ar gyfer eich digwyddiad

Gwnewch y syniadau hyn wedi'u huwchgylchu o eitemau cartref - maen nhw'n rhad ac am ddim ac yn hawdd!

Gall addurniadau helpu eich digwyddiad i deimlo’n groesawgar ac yn drefnus, ond nid oes angen eu prynu o’r newydd. Gallwch wneud amrywiaeth enfawr o addurniadau DIY o eitemau o gwmpas y tŷ ac yn eich ailgylchu – dyma ein syniadau uwchgylchu!

Beth am gynnal noson grefftau gyda’ch cymuned i greu set o addurniadau gwych y gellir eu defnyddio mewn nifer o ddigwyddiadau?


Addurniadau papur

Gyda pheth ailgylchu crefftus, gallwch greu amrywiaeth o addurniadau papur eich hun. Defnyddiwch bapur lliw llachar os oes gennych chi rai – gall hen fagiau anrhegion neu bapur lapio ail-law wneud y tric!

  1. Cadwyni papur – clasur hawdd sy’n gallu bywiogi ystafell neu ardd heb fawr o ymdrech (ac un y gallwch chi osod y plant i’w wneud heb lawer o baratoi!). Yn syml, torrwch stribedi o bapur a’u gludo’n gylchoedd, pob un yn cyd-gloi â’r un blaenorol. Dyma ganllaw ar sut i wneud cadwyni pobl papur.
  2. Os oes gennych chi hen bapurau newydd neu gylchgronau o gwmpas y lle, beth am wneud rhai stribedi papur newydd i ychwanegu ychydig o liw. Mae’r rhai hyn wedi’u gwnïo at ei gilydd, ond fe allech chi ddefnyddio glud neu staplwr yr un mor hawdd i gael yr un effaith.
  3. Gellir troi cartonau wyau gwag yn garton wyau blodau gydag ychydig o baent neu bennau ffelt. Gallwch ddyrnu twll ynddynt i’w hongian â chortyn neu eu cysylltu â hen ffyn loli neu sgiwerau i greu tusw! Dysgwch sut.
  4. Wrth siarad am flodau, gallwch chi hefyd wneud tusw o flodau o roliau papur toiled. Byddent yn wych fel addurniadau bwrdd neu gellir eu gwneud yn dorch – mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd! Mae yna lawer o ffyrdd i’w creu, felly chwiliwch am ‘blodau rholyn papur toiled’ a dewiswch beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd!
  5. Gellir troi rholiau papur toiled hefyd yn ieir bach yr haf rholiau papur toiled i gyd-fynd â’ch blodau. Byddent yn edrych yn wych ar ffens gardd neu hen baled.
A bunting making event in a tent with eco written on the bunting outside

6. Os oes gennych chi bapur sidan wrth law, mae’n llawer haws nag y gallech feddwl i greu pom-poms papur hwyliog a lliwgar. Dyma sut i wneud pom-poms papur

7. Crefft hwyliog arall yw olwynion pin papur, sy’n edrych yn wych ac yn gweithio hefyd fel troellwyr fidget! Gallwch chi ddefnyddio unrhyw fath o bapur sydd gennych chi yn yr ailgylchu – rydyn ni’n meddwl y byddai’r rhain yn edrych yn wych wedi’u gwneud o hen gylchgronau!

8. Os oes gennych chi hadau sbâr hefyd, beth am wneud rhai sêr hadau i’w rhoi i ffwrdd yn eich digwyddiad? Maent yn hawdd i’w gwneud ac yn ffordd syml iawn o ledaenu rhywfaint o lawenydd yn eich cymuned.

9. Gyda blychau cardbord mawr sbâr, gallwch greu rhai gemau hawdd i’w chwarae yn eich digwyddiad. Torrwch allan siapau O ac X ac adiwch ychydig o blu-tack i greu fersiwn enfawr o’r gêm OXO sy’n siŵr o fod yn boblogaidd!

10. Yn olaf, os oes gennych chi hen focsys grawnfwyd neu barseli yn eich ailgylchu, gallwch chi wneud byntin cardbord cyflym a hawdd! Yn syml, torrwch dempled o driongl a’i drasio ar eich cardbord, yna dyrnwch y tyllau yn y corneli uchaf i’w clymu gyda’i gilydd. Gallwch addurno’r trionglau sut bynnag y dymunwch (paent lliw llachar, pennau blaen ffelt). Bydd yn gweithio orau fel byntin dan do gan na fydd y trionglau’n gwneud yn dda yn y glaw! Dewch o hyd i dempledi byntin.

Addurniadau gwydr

Gall addurniadau gwydr ychwanegu ychydig o sglein at unrhyw ddigwyddiad, ac yn wahanol i lawer o addurniadau papur, ychydig iawn o grefftio sydd ei angen!

11. Defnyddiwch jariau gwydr (beth am hen jariau jam, poteli persawr, poteli gwag o win, gin neu wisgi) fel dalwyr blodau neu olau tylwyth teg ar gyfer eich byrddau. Mae rhai poteli yn hardd fel y maent, dim ond eu rinsio a’u sgwrio’n lân, tra gydag eraill gallwch geisio gludo cortyn o’u cwmpas i ychwanegu elfen wahanol.

12. Gall hen botiau pwdinau Gu neu ramecinau tebyg fod yn berffaith ar gyfer canhwyllau bach (gwnewch yn siŵr bod goleuadau te yn cael eu caniatáu yn eich lleoliad ac aseswch y risg – weithiau mae rhai sy’n defnyddio batri yn fwy diogel!).

13. Mae jariau gwydr mwy yn edrych yn wych yn eistedd wrth ymyl ei gilydd ar silffoedd – gellir eu defnyddio i storio pob math o bethau o gacennau a bisgedi i feiros a phom-poms.

Addurniadau ffabrig

Gall hen gynfasau ddod yn amrywiaeth o wahanol addurniadau, tra gellir trawsnewid sbarion o ffabrig llai yn byntin.

14.Hongiwch hen gynfasau i greu addurniadau wal hawdd ond effeithiol ar gyfer eich digwyddiad. I gael effaith wych, gallwch chi roi goleuadau tylwyth teg dros y cynfas, neu gael eich cymuned i fod yn rhan o’u haddurno. Un syniad yw creu coed neu flodau o olion dwylo pawb.

15. Gallwch hefyd ddefnyddio hen gynfasau fel lliain bwrdd os ydych chi’n eu torri a’u hail-hemio. Eto, fe allech chi ei gadw’n syml, neu ddod â beiros ffabrig gyda chi a gofyn i’ch gwesteion eich helpu chi i’w addasu. Darllenwch ein canllaw ar sut i bersonoli lliain bwrdd.

16. Gellir troi unrhyw sbarion ffabrig sydd gennych o gwmpas y lle yn byntin i’w hailddefnyddio dro ar ôl tro! Nid yw mor anodd ag y gallech feddwl – dyma sut i wneud byntin.

Addurniadau tuniau

Gwlychwch eich caniau tun gwag mewn dŵr poeth â sebon i dynnu’r label – yna pwy a ŵyr beth allant fod! Gall tu mewn tuniau fod yn finiog, felly byddwch yn ofalus wrth wneud y crefftau hyn gyda phlant.

17. Os yw’ch digwyddiad yn debygol o fynd ymlaen gyda’r nos, gallwch wneud llusernau tun hyfryd trwy ddyrnu tyllau yn ochrau tuniau yn ofalus a rhoi canhwyllau bach te y tu mewn. Byddem hefyd yn argymell ychwanegu sitronella ar gyfer y nosweithiau hafaidd trymaidd hynny i gadw pryfed draw!

18. Gall caniau tun wneud planwyr ardderchog ar gyfer perlysiau a blodau, a all fod o gymorth mawr i sbriwsio eich digwyddiad! Rhowch ychydig o dyllau yn y gwaelod i’w ddraenio, yna rhowch ychydig o raean a chompost potio. Gallwch chi eu paentio â lliwiau llachar i gael effaith ychwanegol!  Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r rhai yn y canllaw hwn i wneud planwyr caniau tun.

19. Os ydych chi’n teimlo’n arbennig o uchelgeisiol, gallwch chi hyd yn oed droi hen ganiau tun yn dylluanod i hongian o gwmpas eich digwyddiad! Maen nhw’n edrych yn wych – dyma sut i wneud tylluanod tun.

Addurniadau eraill wedi’u huwchgylchu

Rydyn ni wedi sôn am y prif fathau o ailgylchu sydd gennych chi gartref, ond dyma rai syniadau ychwanegol ar gyfer pethau y gallai fod gennych o gwmpas y tŷ!

20. Paentiwch hen gryno ddisgiau mewn lliwiau llachar a’u hongian o amgylch eich lleoliad (os byddwch chi’n gadael yr ochr sgleiniog heb ei phaentio, maen nhw hefyd yn ataliad gwych i adar sy’n hoff o fwyta’ch llysiau cartref!).

21. Gallwch ail-bwrpasu tuniau paent yn fwcedi iâ os hoffech weini diodydd yn oer yn eich digwyddiad – gwnewch yn siŵr eich bod yn eu glanhau’n iawn yn gyntaf!

22, Gellir defnyddio cartonau ar gyfer sudd oren neu laeth di-laeth fel planwyr ac maent yn gweithio’n arbennig o dda os ydych chi’n bwriadu rhoi unrhyw blanhigion i ffwrdd yn eich digwyddiad. Torrwch y carton yn ei hanner i’r uchder rydych chi ei eisiau a phwniwch rai tyllau yn y gwaelod ar gyfer draenio.

Painted rocks to look like insects on a bench

23. Gallwch hefyd beintio hen gartonau a’u gwneud yn gêm Jenga anferth wedi’i hailgylchu! Fyddan nhw ddim mor llyfn na gwastad â blociau Jenga, ond rydyn ni’n meddwl bod hynny jyst yn ychwanegu at yr hwyl…

 

24. Os oes gennych chi hen baled dieisiau (neu’n gwybod ble i ddod o hyd i un), gallant wneud arwyddion gwych ar gyfer eich digwyddiad. Paentiwch eich croeso neu fanylion pwysig ar draws yr estyll mewn lliwiau llachar, yna rhowch ef yn rhywle amlwg i’ch gwesteion ei weld.

 

Rhannwch eich syniadau

Os oes gennych chi unrhyw syniadau gwych ar gyfer crefftau wedi’u hailgylchu gwych, rhannwch nhw gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol! Gallwch ddod o hyd i ni fel @edencommunities ar Facebook, Instagram a Twitter.