Skip to content

Sut i wahoddiad pobl i ddigwyddiad – Curo pryder gwahodd

Darllenwch ein hawgrymiadau gwych ar sut i guro'r nerfau hynny a gwahodd eich cymdogion i Ginio Mawr neu ddigwyddiad cymunedol! Cofrestrwch ar gyfer eich gwahoddiadau Cinio Mawr am ddim.

Os ydych chi am gynnal eich Cinio Mawr cyntaf eleni, mae digon o bethau cyffrous i ddod! Rydych chi’n pendroni pa fwyd i ddod, gan obeithio y bydd y tywydd yn garedig ac yn meddwl ble i gynnal eich cinio.  

Fel tîm profiadol o Giniawyr Mawr, credwch chi ni – gall y bwyd fod yn syml (mor syml â phaned o de!), anaml y mae glaw yn llethu ysbryd y Cinio Mawr, ac rydym yn gweld popeth o bartïon stryd i bicnic bach mewn iardiau ffrynt.  

Gall Cinio Mawr fod yn beth bynnag a fynnwch chi. Ond, cymaint â bod cynnal digwyddiad yn gallu bod yn syml, rydym yn gwybod bod ‘pryder gwahodd’ yn rhan real a normal iawn o drefnu Cinio Mawr! Mae pob un ohonom yn poeni efallai na fydd pobl yn mynychu, neu a fydd ein gwahoddiad yn cael ei groesawu gan gymdogion newydd.  

Ran amlaf o lawer, rydym yn gweld bod y nerfau cyntaf hynny’n toddi i ffwrdd gydag ychydig o ymatebion o ‘am syniad gwych, dwi’n edrych ymlaen!’ Bydd ein pum awgrym da isod yn dangos i chi sut i wahodd pobl i ddigwyddiad a helpu i gadw unrhyw nerfau i ffwrdd.

1) Dewch o hyd i rywun i helpu  

Pawb gyda’n gilydd nawr: Does dim rhaid i Ginio Mawr fod yn fawr! Gall Cinio Mawr gael dau berson neu hyd yn oed gael eu cynnal dros y ffôn. Mae dod o hyd i ffrind neu gymydog i gymryd rhan cyn i chi anfon gwahoddiadau ehangach yn golygu bod gennych restr o westeion eisoes. Gall llofnodi gwahoddiadau gydag enw chi a’ch ffrind hefyd helpu i roi hwb i’ch hyder a rhoi gwybod i ddarpar fynychwyr na fyddant ar eu pen eu hunain.  

Os ydych chi’n meddwl tybed ai chi a’ch ffrind yn unig neu’r stryd gyfan fydd yn dod, gall fod o gymorth i chi ddewis lle y gellir ei addasu ar gyfer niferoedd i gynnal eich Cinio Mawr. Gall picnic ar fan gwyrdd groesawu mwy o bobl yn hawdd (yn enwedig os oes gennych flanced neu ddwy sbâr). Gall polisi ‘dewch â’ch cadair eich hun’ hefyd annog pobl i ymgynnull ar balmant neu ddreif heb i chi ymrwymo i gau eich ffordd.

Awgrym da

Os ydych chi am gau eich ffordd, mae gennym ni ganllaw cam wrth gam defnyddiol!

Cau ffordd

2) Profwch y lefel o ddiddordeb

Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi’n newydd yn eich ardal neu eisiau dod o hyd i ffrind neu ddau yn eich cymdogaeth. Mae gweld pwy sydd â diddordeb ar grŵp Facebook lleol neu ar eich platfform Nextdoor cymunedol yn ffordd dda o adeiladu ‘pwyllgor’ bach Y Cinio Mawr. Os ydych chi’n cyfarfod â phobl newydd, cytunwch i gwrdd mewn man cyhoeddus fel caffi lleol yn gyntaf.  

Gall siarad â grwpiau magu plant, grwpiau cymunedol, siopau lleol, mannau addoli, a busnesau fod yn ffordd dda o ddod o hyd i bobl o’r un anian hefyd.  

Awgrym da

Gall estyn allan i fusnesau fod yn ffordd wych o gael gwobrau raffl os ydych am godi arian yn eich Cinio Mawr. Efallai y byddant hyd yn oed yn hapus i roddi bwyd ac offer.

3) Anfon gwahoddiadau

Mae ein pecyn Y Cinio Mawr yn cynnwys gwahoddiadau y gallwch eu hargraffu neu eu hanfon yn ddigidol a gallwch ddefnyddio teclyn More Human i gynllunio eich digwyddiad ar-lein hefyd. Ond tra bod y gwahoddiadau ar flaenau eich bysedd, rydyn ni’n gwybod bod eu hanfon nhw allan ac o bosib gorfod siarad â llawer o bobl newydd yn gallu bod yn frawychus.  

Gall postio eich gwahoddiadau yn ystod cyfnodau tawelach yn ystod y dydd neu pan fydd hi’n dywyll wneud i’r dasg ymddangos ychydig yn haws ac osgoi unrhyw sgyrsiau brysiog gyda chymdogion y tu allan i’r ysgol! Gall hefyd fod yn ddefnyddiol postio at eich cymdogion agosaf yn gyntaf (efallai y 10 tŷ agosaf atoch chi). Rhowch ychydig o wahoddiadau gwag ychwanegol iddynt a nodwch eich bod wedi ei gadw’n hyper-leol ond byddech wrth eich bodd yn gweld pobl yn pasio’r gwahoddiad ymlaen i eraill yn y gymuned.  Awgrym da

Awgrym da

Mae hyd yn oed y tîm Cymunedau yn gweld ei fod yn eu helpu i bostio gwahoddiadau pan mae newydd fynd yn dywyll! (fodd bynnag, ceisiwch osgoi ei gwneud yn rhy hwyr gyda’r nos serch hynny).

4) Peidiwch â digalonni 

Os yw pobl yn dweud eu bod yn brysur, derbyniwch hynny. Mae dod â’ch cymuned at ei gilydd yn beth gwych ac am bob ‘dim diolch’, gallwch ddisgwyl ymatebion cadarnhaol yn eu tro.  

Awgrym da

Mae rhoi cyfle i bobl gymryd rhan heb ymrwymo ymlaen llaw yn ffordd dda o feithrin cyfeillgarwch byrfyfyr. Mae bwrdd du gyda ‘tynnwch gadair i fyny’ neu ‘cydiwch flanced’ yn debygol o ennyn diddordeb cymdogion sy’n mynd heibio a dod ag anffurfioldeb hyfryd i’ch digwyddiad.  

5) Awgrymiadau da gan y tîm Cymunedau  

Byddai unrhyw un sy’n cwrdd â’n Cyfarwyddwr Rhaglen, Lindsey, yn dweud ei bod hi’n löyn byw cymdeithasol. Felly pan brofodd nerfau wrth gynnal tŷ agored adeg y Nadolig, mae’n galonogol gwybod bod unrhyw ‘pryder gwahodd’ yn ein rhoi mewn cwmni da! Mae awgrymiadau da Lindsey yn cynnwys:  

  • Anfon gwahoddiadau heb unrhyw enwau (‘helo gymydog’) i osgoi unrhyw letchwithdod  
  • Am bob gwahoddiad a wrthodwyd yn gwrtais, cadwodd ei hysbryd trwy atgoffa ei hun o’r rhai a oedd wedi derbyn yn frwd  

Y canlyniad? Noson lle daeth pobl o bob cefndir at ei gilydd. Rhannwyd cefnogaeth (unrhyw un ar gael i warchod anifeiliaid anwes?), gyda chymunedau’n bondio. Noda Lindsey bod yr ymdrech o orfod glanhau ei thŷ ymlaen llaw yn werth chweil.  

Roedd Lisa, ein Rheolwr Cynnwys hefyd yn ‘teimlo’r ofn ond penderfynodd fwrw ymlaen beth bynnag’ wrth gynllunio ei Chinio Mawr cyntaf 6 mlynedd yn ôl. Cymerodd rhai wythnosau da iddi oresgyn ei hofn o gael ei gwrthod a dechrau yn rhywle. Y lle i ddechrau oedd sgwrs gyflym, heb ei chynllunio gydag un cymydog.  A bant â ni. Roedd Lisa, ei gwr a chymydog ar y rhestr gwesteion! Awgrymiadau da Lisa:  

  • Dewch o hyd i rywun sy’n fodlon helpu – un cymydog yn dweud ie yw lle mae Cinio Mawr yn dechrau!  
  • Doedd Cinio Mawr Lisa ddim yn gymhleth. Nid oedd unrhyw addurniadau, gemau na chau ffyrdd  
  • Pan ddaeth pobl at ei gilydd am y tro cyntaf roedd ychydig yn lletchwith, ond buan iawn y diflannodd hynny a throi’n sgwrsio a thrafod  

Gobeithio eich bod wedi cael eich ysbrydoli i gynnal eich Cinio Mawr eich hun – o unrhyw siâp neu faint! Lawrlwythwch eich pecyn Y Cinio Mawr rhad ac am ddim gan gynnwys gwahoddiadau, posteri, gweithgareddau hwyliog a llawer, llawer mwy. 

Cofrestrwch ar gyfer eich pecyn Cinio Mawr

Gweld holl ganllawiau’r Cinio Mawr