Skip to content

Syniadau hawdd ar gyfer teithiau cerdded gaeafol

Er y gall misoedd y gaeaf deimlo'n hir, yn dywyll ac yn oer, gall treulio amser yn yr awyr agored wneud rhyfeddodau i'ch iechyd meddwl a chorfforol.

Nid ydych chi ar eich pen eich hun os ydych chi’n ei chael hi’n anodd ysgogi’ch hun i fynd allan, hyd yn oed os ydych chi’n gwybod ei fod yn dda i chi (mae ymchwil wedi canfod bod 65% o bobl yn teimlo’n well ar ôl bod yn yr awyr agored yng ngolau dydd*). Gwyddom hefyd fod treulio amser gyda’n gilydd yn fuddiol, gan helpu i leihau unigrwydd, lleihau symptomau gorbryder ac iselder a gwella llesiant. Felly cydiwch mewn ffrind, cymydog neu gydweithiwr ac ewch allan gyda’ch gilydd i gael dogn dwbl o dopamin!

Dyma ein pum syniad hawdd ar gyfer teithiau cerdded gaeafol.

*ffynhonnell:  Britain is struggling with its mental health ahead of a difficult winter – Mind

 

1) Llwybrau natur cymunedol

Gan wybod am bŵer mannau bioamrywiol, rydym yn falch o fod wedi partneru â’r RSPB, More Human ac aelodau o’r Community Action Collective i’ch helpu i fwynhau’r natur yn eich ardal chi gydag eraill.

Mewn ychydig o gamau syml, mae creu Llwybr Natur Cymunedol yn helpu mwy o bobl i fwynhau a gwerthfawrogi eu hamgylchedd. Chi sy’n penderfynu pa drysorau natur lleol rydych chi eu heisiau ar eich llwybr (meddyliwch am goed, porthwyr adar, golygfa hyfryd), yna eu hychwanegu at eich llwybr a’i rannu gyda’ch cymuned. Neu chwiliwch am lwybrau lleol gerllaw y mae eraill eisoes wedi’u creu!

Llwybrau natur cymunedol (EN)

2) Trefnwch daith gerdded gwisg ffansi yn eich cymuned

Mae’n ffordd hwyliog o gael pobl allan yn yr awyr agored i gerdded a siarad gyda’i gilydd. Dewiswch ddyddiad a phlotiwch lwybr, yna gwahoddwch eich stryd gyfan, cymdogaeth neu brosiect, eich teuluoedd ysgol, neu hyd yn oed gydweithwyr. Fe allech chi awgrymu bod pawb yn dod mewn hetiau gwirion, mewn Siwmperi Nadolig – cynigiwch thema gwisgo i fyny i bobl neu rhowch ryddid creadigol i bawb. Efallai y byddwch yn gweld Coblynnod Nadolig, Archarwyr neu hyd yn oed bobl wedi gwisgo fel Sbrowt Brwsel!

Os oes yna aelodau o’ch cymuned sy’n methu ymuno â chi, a allwch chi fynd â syrpreis iddyn nhw ar hyd y ffordd? Beth am fins pei, cerdyn hwyliog neu jyst sgwrs wrth y drws – gall fod o gymorth mawr i gynnwys y rhai mwy ynysig.

 

3) Ymwelwch â gwarchodfa natur leol

Ydych chi’n gwybod ble mae eich gwarchodfa natur leol agosaf? Os na, beth am ei wneud yn dasg i ddarganfod ble mae hi ac ymweld â ffrind?

Mae rhai gwarchodfeydd mwy yn lleoedd gwych ar gyfer taith gerdded wyllt yn y gaeaf wedi’i dilyn gyda siocled poeth clyd a chacen, tra gall cronfeydd llai fod yn berffaith ar gyfer ailosodiad awyr agored o’r gwaith – jyst crwydro a gwylio a gwrando. Mewn newyddion da, cyhoeddodd yr RSPB ym mis Hydref eu bod yn caniatáu mynediad am ddim i’w holl warchodfeydd i bobl ifanc (18-24).

Mae llawer o warchodfeydd yn aml yn cynnal diwrnodau gwirfoddolwyr cadwraeth ymarferol, a all fod yn wych ar gyfer cyfarfod â phobl newydd a chael rhywfaint o ymarfer corff tra hefyd yn gwneud gwahaniaeth.

Three children huddled in coats stick their tongues out at the camera

4) Nid oes rhaid i gofleidio’r tu allan olygu gadael eich tŷ

Os na allwch fynd allan am unrhyw reswm, peidiwch â phoeni. Gallwch barhau i gael y manteision o fod yn yr awyr agored, hyd yn oed heb fynd am dro. Eisteddwch wrth ymyl ffenestr (gan fwynhau’r golau dydd) a chymerwch amser i sylwi ar yr hyn y gallwch ei weld, yr hyn y gallwch ei glywed a’r hyn y gallwch ei arogli.

Mae yna lawer o ganllawiau gwych ar-lein, i’ch helpu i adnabod beth rydych chi’n ei weld, os nad ydych chi’n siŵr. Chwiliwch am flodau neu lwyni diddorol (cofiwch, blodau gwyllt yn y lle anghywir yw’r rhan fwyaf o chwyn!). Cymerwch olwg ar wefan Coed Cadw am ganllawiau adnabod coed neu RSPB ar gyfer adar a chân adar. Cynhelir Big Garden Birdwatch ddiwedd mis Ionawr – cyfle gwych i ddod ynghyd â miloedd o bobl eraill i sylwi ar yr adar yn eich gardd.

Os ceisiwch wylio ar yr un amser bob dydd, gallwch weld hefyd beth sy’n newid wrth i’r tymor fynd rhagddo. Crëwch fwrdd sbotio bach i chi’ch hun (gallech chi bob amser ei osod y tu allan i’w rannu ag eraill!).

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd o gefnogi bywyd gwyllt gartref hefyd. Gallwch chi adael bwyd a dŵr allan yn ystod y misoedd oerach pan fydd llawer o adar a mamaliaid bach fel draenogod yn cael trafferth dod o hyd i ddigon i’w fwyta. Mae gan Yr Ymddiriedolaethau Natur lwyth o weithgareddau hawdd a chyfeillgar i deuluoedd i’w gwneud i helpu bywyd gwyllt yn eich ardal chi.

 

5) Sesiwn codi sbwriel

Ffordd wych o ddod â’ch cymuned at ei gilydd yw codi sbwriel o’ch ardal leol. Pennwch ddyddiad ac amser a hongiwch rai posteri. Gall y math hwn o weithgaredd weithio’n dda iawn i helpu pobl i gyflawni rhywbeth gyda’i gilydd a chymryd mwy o falchder yn eich cymuned. Weithiau gall sesiynau codi sbwriel fod yn fan cychwyn i rywbeth arall – efallai y gallai’r darn hwnnw o lain ddod yn ardd gymunedol, neu beth am ddefnyddio rhai planwyr i ychwanegu ychydig o liw i lôn?

Darganfyddwch beth i’w blannu i fywiogi’ch cymuned

Ar y diwrnod, y cyfan sydd ei angen arnoch yw menig a bagiau bin, er y gall codwyr sbwriel fod yn ychwanegiad defnyddiol. Os byddwch yn rhoi gwybod i’ch cyngor lleol byddant yn aml yn casglu bagiau ychwanegol i chi.