Skip to content

Chwarae tu allan ar gyfer eich gweithgareddau gwyliau haf

Os ydych chi'n gobeithio cael y teulu i chwarae yn yr awyr agored yr haf hwn, dyma grynodeb o'n prif syniadau i roi cynnig arnynt!

Strydoedd chwarae

Sesiynau lle mae cymuned yn dod at ei gilydd ac yn cau ffordd am ychydig oriau, fel y gall plant chwarae yn yr awyr agored yn rhydd yw strydoedd chwarae.

Mae llawer o resymau pam y dylai plant chwarae yn yr awyr agored fel hyn (yn hytrach na gweithgareddau neu gemau wedi’u trefnu).  Mae’r rhyddid a’r lle i chwarae’n annibynnol a chymdeithasu ag eraill yn fuddiol iawn i ddatblygiad plentyndod – eu hapusrwydd, eu datblygiad corfforol ac emosiynol.

Ar ben hynny, gall Strydoedd Chwarae helpu i ddod â chymunedau at ei gilydd trwy ddarparu man cyffredin a rennir gan bawb. Mae’n rhoi cyfle i chi gwrdd a chysylltu â theuluoedd eraill yn eich cymuned, ar garreg eich drws!

Mae gan ein ffrindiau yn Playing Out adnoddau gwych a llawer o gyngor i’ch helpu i drefnu eich stryd chwarae gyntaf.

Darganfyddwch fwy am strydoedd chwarae (EN)

Group of school pupils around a vegetable planter with the produce they're growing. They look really pleased with their efforts!

Gwnewch swigod enfawr

Mae swigod enfawr yn hawdd ac yn hwyl i’w gwneud – gweithgaredd gwyliau haf gwych i blant.

Dydyn nhw ddim mor galed ag y byddech chi’n meddwl i’w creu a byddan nhw’n rhoi oriau o hwyl yn yr awyr agored i chi. Mae gennym ni ryseitiau ar gyfer swp mawr a swp bach o swigod enfawr, ynghyd â fideo sy’n dangos yn union sut i wneud y toddiad.

Gwnewch swigod enfawr (EN) 

Crëwch gelf stryd dros dro

Mae creu celf stryd dros dro fel darluniau sialc yn ffordd wych i bobl o bob oed ddod at ei gilydd, cael hwyl a chwarae yn yr awyr agored.

Boed yn batrwm hopscotch ar y palmant, yn ddarn o waith celf dros dro ar wal gardd neu’n creu drysfa neu lwybr i’w ddilyn o amgylch eich cymdogaeth, mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd. Gallwch ddefnyddio sialc neu greu paent dros dro sy’n golchi i ffwrdd yn y glaw.

Rysáit ar gyfer paent golchadwy 

Children playing with bubbles at a Big Lunch

Llwybrau natur cymunedol

Mae treulio amser yn yr awyr agored ym myd natur yn gadarnhaol iawn ar gyfer ein lles meddyliol a chorfforol. Gan wybod pa mor bwysig yw mynediad i fannau gwyrdd i gymunedau, rydym wedi ymuno â’r RSPB, More Human ac aelodau o’r Community Action Collective i’ch helpu i ddarganfod a rhannu’r natur lle rydych chi’n byw.

Gallwch greu eich llwybr natur cymunedol eich hun gan arddangos uchafbwyntiau naturiol ar garreg eich drws, neu chwilio am lwybrau yn agos i’ch cartref. Mae llwybrau’n cynnwys gofodau, gweithgareddau, digwyddiadau, a phrosiectau sy’n dod â chi’n agosach at natur.

Mae’n weithgaredd gwyliau’r haf perffaith am ddim ac yn rhywbeth y gall ysgolion a busnesau roi cynnig arno hefyd!

Crëwch lwybr natur cymunedol (EN) 

Cynhaliwch Ginio Mawr dros wyliau’r haf!

Mae llawer o Giniawau Mawr yn digwydd dros y penwythnos cyntaf ym mis Mehefin (neu yn ystod penwythnos gŵyl banc y Coroni ym mis May 2023!), ond gallwch archebu eich pecyn am ddim a chynnal digwyddiad unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn. Gall Cinio Mawr fod mor syml â phaned gyda chymydog hyd at barti stryd, ac mae’n ffordd wych o ddod â rhieni a phlant at ei gilydd.

Beth am ddefnyddio torwyr cwci i wneud siapiau o frechdanau ar gyfer y rhai bach? Gellir blitzio’r crystiau a’u rhewi i wneud briwsion bara blasus ar gyfer pastas, llysiau pob a mwy! Mae gennym lawer o ryseitiau ar gyfer grwpiau mawr i’ch ysbrydoli, felly beth am gymryd golwg arnynt.

Lawrlwythwch eich pecyn y Cinio Mawr am ddim

Woman swinging child around at a Big Lunch, with a marquee and people chatting in the background.

Haf o Chwarae yn yr Eden Project

Darganfyddwch Faes Chwarae Natur yn yr Eden Project yr haf hwn! Mae’r maes chwarae antur yn gorchuddio bron i 500m2 gyda’r Goeden Bywyd yn y canol – y lle perffaith i ddarganfod a chysylltu â natur trwy chwarae.

Gan agor yr haf hwn, mae’n un o’r mannau chwarae awyr agored mwyaf yn ne orllewin Lloegr, ac mae’n rhad ac am ddim gyda mynediad i’r Eden Project, er rhaid bwcio lle ymlaen llaw. Mae cyfres gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn digwydd yn yr Eden Project dros wyliau’r ysgol, gan gynnwys adeiladu cuddfannau, adrodd straeon a gemau bwrdd!

Ymunwch â ni yn yr Eden Project yr haf yma (EN)