Skip to content

Parti stryd

Gall cau eich ffordd ar gyfer parti stryd traddodiadol fod yn ffordd hwyliog iawn o gymryd drosodd y stryd am ddiwrnod, cael hoe fach oddi wrth y traffig a chanolbwyntio ar gysylltiadau â chymdogion. Ond gall gymryd amser i ofyn am ganiatâd felly dechreuwch yn gynnar. Ond os nad yw’n bosibl cau eich ffordd, neu os nad yw’n iawn i’ch cymdogaeth neu gymuned peidiwch â phoeni, mae gennym ni lwyth o syniadau eraill!

 

Cyfarfod stryd

Mae cyfarfodydd stryd yn gyfle i gymdogion gwrdd ar dramwyfa, mewn man parcio neu ardd flaen, ar y palmant neu unrhyw fan ymarferol ar stryd nad yw’n golygu cau’r ffordd. Ateb perffaith os oes gennych chi le, gwnewch yn siŵr bod yr holl gymdogion yn hapus gyda’r man a ddewiswyd, nad ydych chi’n rhwystro’r palmant i gerddwyr eraill, ac ar y diwrnod cadwch y plant yn ddiogel a gwnewch yn siŵr na allant grwydro i mewn i’r ffordd.

 

Paciwch bicnic

I gadw pethau’n syml beth am gwrdd ym man gwyrdd eich cymdogaeth leol a dod â blancedi i eistedd arnyn nhw. Mae cael picnic yn y parc, bwyta rholia selsig mewn rhandir, neu fwyta creision mewn cae, yn ffordd hawdd o ddod at eich gilydd, jyst pennwch amser a lleoliad!

 

Mannau cymunedol

Mae llawer o leoedd ar gyfer cynulliadau cymunedol o’ch cwmpas, o ganolfannau cymunedol, ysgolion, clybiau chwaraeon ac eglwysi i neuaddau pentref, meysydd parcio a chaffis cymunedol. Felly, siaradwch â phobl yn lleol i weld pa opsiynau allai fod ar gael. Gallwch hefyd ddefnyddio’r Cinio Mawr i godi arian at achosion lleol – ac i dalu am unrhyw gostau llogi’r lle.

Ym mhentref Burn, Gogledd Swydd Efrog, mae trigolion wedi bod yn cynnal Cinio Mawr yn flynyddol ers 2009 – ym maes parcio’r dafarn leol!

 

Ewch ar-lein

Y ffordd berffaith o ddal i fyny â phobl nad ydynt efallai’n teimlo’n hyderus mewn grŵp mawr, neu ffrindiau sy’n byw yn rhywle arall – gall cymuned olygu mwy na’r cymdogion agosaf i chi yn unig!

 

Byddwch yn greadigol

Ers dechrau yn 2009, rydym wedi gweld digwyddiadau’n cael eu cynnal mewn pob math o leoliadau a ffyrdd, gan gynnwys Cinio Mawr ar gwch, mewn lonydd cefn llawn gwyrddni, mewn stad o dai newydd ei hadeiladu, a sawl Cinio Mawr Fin Nos hyfryd.

 

Ychwanegwch eich digwyddiad at fap y Cinio Mawr

Unwaith y byddwch wedi penderfynu ar y lleoliad perffaith ar gyfer eich Cinio Mawr, peidiwch ag anghofio ei ychwanegu at fap Y Cinio Mawr! Gallwch hefyd bori drwy’r holl ddigwyddiadau sy’n digwydd yn eich ardal chi (neu edrych ymhellach am ysbrydoliaeth ar gyfer eich Cinio Mawr!).

Gweld holl ganllawiau’r Cinio Mawr