Yr Effaith Fawr

Bob blwyddyn, mae'r Cinio Mawr yn dod â miliynau o bobl at ei gilydd ledled y DU i ddathlu eu cymdogion a'u cymuned ar y penwythnos cyntaf ym mis Mehefin. Y Loteri Genedlaethol sydd wedi gwneud hyn oll yn bosib.  Fodd bynnag, mae eleni wedi bod ychydig yn wahanol.

Ar ôl 18 mis o gyfnodau clo, aros yn ein swigod, a gweld pobl o bell, roedd y Cinio Mawr yn achlysur arbennig lle y gallem gefnogi ein cymunedau, diolch i'n cymdogion a chodi ysbryd ar ôl y cyfnod clo.

Gyda chanllawiau newidiol a chyfyngiadau gwahanol ar draws y pedair gwlad, addasodd Y Cinio Mawr ei hun i weddu iddynt, wrth i'r nifer anhygoel o 9 miliwn ohonom ddod ynghyd ar-lein, ar stepen drws ac mewn partis stryd pellter diogel i ddod i nabod ein cymdogion ychydig yn well.  Gwnaethom hefyd ymuno ag achosion da ledled y DU i ddathlu haf 2021 gyda Mis Cyfan o Gymuned, (mwy am hyn i ddod!).

 Mae ymchwil annibynnol a gyflawnir bob blwyddyn yn ein helpu i ddeall yr effaith y mae'r Cinio Mawr yn ei chael ledled y DU.  Dyma rywfaint o'r hyn a welwyd….

Mae'r Cinio Mawr yn fwy nag erioed!

Cymerodd 9 miliwn o bobl ran yn Y Cinio Mawr yn 2021, un o'n blynyddoedd mwyaf hyd yma!  Cynyddodd nifer y gweithgareddau a digwyddiadau Cinio Mawr ledled y DU i 216,000, gyda 77% o'r rhai a fynychodd yn dweud mai'r Cinio Mawr oedd yr hyn sydd ei angen ar ôl mwy na blwyddyn o Covid.

Yn wir, mae dros 1 miliwn o Giniawau Mawr wedi'u cynnal ledled y DU ers i ni ddechrau yn 2009!

Mae'r Cinio Mawr yn dod â phobl at ei gilydd

Mae 77% o Giniawyr Mawr bellach yn teimlo'n agosach at eu cymdogion, gyda 79% yn dweud bod y digwyddiad wedi helpu i greu ymdeimlad cryfach o ysbryd cymunedol.

Ar ben hynny, mae'r Cinio Mawr wedi creu ymdeimlad o gydberthynas, gyda 6.8m o bobl yn dweud iddynt deimlo eu bod yn perthyn yn fwy i'w cymuned, a gwnaed 6.4m cyfeillgarwch newydd gwych o ganlyniad i'r Cinio Mawr!

Mae'n denu pobl o bob cefndir, gyda 70% o'r rhai a fynychodd yn dweud bod Y Cinio Mawr yn ffordd dda o ddod â phobl sydd â safbwyntiau a barn wahanol at ei gilydd. Mae pob un Cinio Mawr yn wahanol, ac mae'n cyrraedd yn wirineddol i mewn i bob math o gymuned. 

Mae'r Cinio Mawr yn gwneud gwahaniaeth

Er nad yw'n ddigwyddiad codi arian swyddogol, mae llawer o Giniawau Mawr yn cynnal rafflau, yn gwerthu teisennau neu'n cynnwys blychau rhoddion. Yn 2021, codwyd y swm syfrdanol o £7.4miliwn mewn digwyddiadau Cinio Mawr, y mae'r rhan fwyaf ohono (77%) yn mynd at elusennau neu achosion lleol, gan aros gyda'r cymunedau sydd ei angen e.

Mae'r Cinio Mawr yn arddangos pwysigrwydd cysylltiadau cymunedol gyda 7 miliwn o fynychwyr yn dweud bod Y Cinio Mawr wedi eu helpu i deimlo'n llai unig. Dywedodd 80% ei fod wedi helpu i godi calon pobl, a dywedodd 66% ei fod yn helpu i ddod â phobl o wahanol gefndiroedd ethnig at ei gilydd.

Mae'r Cinio Mawr yn grymuso cymunedau i gael ymdeimlad o berchnogaeth ac i weithredu, gyda 75% o fynychwyr yn dweud eu bod yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol ar ôl mynychu Cinio Mawr, a 72% yn dweud y byddent yn cymryd rhan yn fwy mewn gwaith gwirfoddol.

Beth nesaf?

Rydym mor falch o'r effaith y mae'r Cinio Mawr wedi'i chael ar gymunedau ledled y DU dros y 13 mlynedd diwethaf.  Mae'n darparu llwyfan syml y gall pethau eraill dyfu ohoni, o gyfeillgarwch anffurfiol, cael hwyl a sgyrsiau ar y diwrnod, i daclo materion ehangach a allai effeithio ar stryd neu gymdogaeth. 

Y tu ôl i'r teisennau a'r baneri mae mudiad cynyddol o bobl gyffredin sy'n dewis creu cysylltiadau a gwneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau. 

Rydym yn credu bod cymunedau cysylltiedig yn gymunedau cryfach, a'n bod ni gyda'n gilydd yn gallu wynebu'r heriau lleol a byd-eang sydd o'n blaenau yn well.  Rydym yn cynnig cefnogaeth barhaus i unrhyw un sy'n dymuno gwneud mwy yn eu cymunedau drwy ein Gwersylloedd Cymunedol, ein Rhwydwaith Cymunedau Prosiect Eden a'n cyfres o weithdai ar-lein.

Ac wrth gwrs, ni fyddai dim o hyn yn bosib heb y gefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, felly diolch yn fawr IAWN iddyn nhw!

mwy o ffeithiau a ffigurau