7 July 2022

Roedd Y Cinio Mawr a'r Cinio Mawr Jiwbilî yn llawn hwyl eleni gyda nifer enfawr o bobl yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol, llawer ohonynt am y tro cyntaf. Ond nid oes angen i chi aros am ddathliad cenedlaethol i gymryd rhan, mae llawer o ffyrdd i gadw'r cysylltiadau i fynd.

Mae ein Hyrwyddwr Cinio Mawr, a’n Rheolwr Marchnata, Kate, wedi rhoi ei hawgrymiadau gwych at ei gilydd i chi:

Group at Big Lunch table

1. Anfonwch nodyn o ddiolch

Os gwnaethoch chi gynnal Cinio Mawrneu gymryd rhan mewn un yn lleol, beth am anfon nodyn dilynol bach at eich cymdogion? Rhowch y ddelwedd hon ar eich tudalen Facebook leol neu grŵp WhatsApp, neu lawrlwytho ac argraffu gerdyn i'w roi trwy flychau llythyrau. Mae'n ffordd braf o ddechrau'r sgwrs am eich cyfarfod nesaf hefyd.

2. Cysylltwch ar Nextdoor

Rwyf wedi bod yn defnyddio Nextdoor ers blynyddoedd bellach ac yn ei chael yn ffordd ddefnyddiol iawn o gadw i fyny â newyddion lleol a rhannu pethau'n lleol. Fel rhiant i blentyn bach, mae gennym ni drosiant uchel o bethau ac mae'r adran 'Ar Werth ac Am Ddim' yn lle gwych i werthu a chael gafael ar bethau sydd eu hangen arnoch yn rhatach.

Rwyf wrth fy modd â sut mae'n helpu i atal gwastraff ac yn sbarduno cysylltiadau a sgyrsiau gyda phobl leol. Gallwch hefyd sefydlu grwpiau a chynnal polau - defnyddiol ar gyfer cynllunio eich digwyddiad nesaf a dod o hyd i ddyddiadau sy'n gweithio i bawb!

3. Trefnwch sesiwn Playing Out

Efallai bod y baneri bellach yn y cwpwrdd, ond os ydych chi'n awyddus i barhau â naws Y Cinio Mawr, mae trefnu digwyddiad Playing Out yn gam nesaf gwych. Yn fy ardal i, mae cymdogion yn bwriadu cau’r ffordd eto ar ddechrau mis Medi ac ailadrodd hwyl Y Cinio Mawr Jiwbilî, dim ond heb y gazebos a’r byrddau. Bydd swigod, sialc, teganau a gemau i'r plant chwarae gyda nhw, tra'n cael ychydig o bicnic gyda'n gilydd hefyd.

Mae gan ein ffrindiau yn Playing Out yr holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch i fynd o barti stryd i stryd chwarae ac os aiff yn dda, efallai y gallwch wneud trefniadau gyda'ch cyngor i'w wneud yn ddigwyddiad rheolaidd. 

4. Lledaenwch ychydig o garedigrwydd

Mae ein hymchwil diweddar i effaith yr argyfwng costau byw wedi dangos ein bod ni i gyd yn dod yn fwy ymwybodol o'r caledi a wynebir gan eraill yn ein cymuned a bod 14% o oedolion y DU yn poeni am eu lles a'u diogelwch bwyd eu hunain. Ond mae hefyd yn galonogol dysgu bod un o bob tri o bobl eisiau dod o hyd i ffyrdd o gysylltu a chefnogi eraill yn lleol.

Rwyf eisoes wedi gweld yr ysbryd hael hwn yn cael ei ymestyn yn lleol, gyda ffrind yn gollwng bagiau o ffrwythau i ni bob dydd Mercher ar ôl ei ymweliad â’r farchnad. Mae cymydog arall yn coginio'n rheolaidd ac yn rhannu ei seigiau blasus i fyny ac i lawr y stryd.  Mae'r gweithredoedd bwytadwy hyn o garedigrwydd nid yn unig yn cael eu derbyn yn ddiolchgar, maen nhw'n gwneud i ni deimlo'n fwy cysylltiedig hefyd.

Ond does dim rhaid iddo fod yn goginio, mae dod â bin y cymdogion i mewn, cynnig mynd â'u ci am dro neu gadw llygad ar eu plentyn am ychydig yn ffyrdd hyfryd o ledaenu ychydig o garedigrwydd - a heb wario ceiniog. 

5. Taenwch ychydig o hwyl gyda sialc

Weithiau, y syniadau symlaf yw'r rhai gorau. Cydiwch yn ychydig o sialc a thynnu esgil allan ar y stryd, ysgrifennu neges gadarnhaol neu fraslunio llun i eraill ei weld. Gwyliwch bobl yn hercian, sgipio, neidio a gwenu. Mae'n rhyfeddol sut mae cael caniatâd i fod yn chwareus yn sbarduno ychydig o lawenydd ynom ni i gyd.

 6. Trefnwch daith gerdded gymdogol

Nid oes dim yn codi fy ysbryd yn gyflymach na thaith cerdded a siarad. Mae'r weithred o gerdded neu feicio yn annog positifrwydd oherwydd ein bod yn llythrennol yn symud ymlaen. Mae mynd allan gyda'r nos, neu amser cinio os ydych chi'n gweithio gartref, bob amser yn teimlo fel peth da i'w wneud ac mae'n ffordd braf o ddod i adnabod cymydog neu ddau.

Cymerwch olwg ar ein Straeon ysbrydoledig am ragor o syniadau - neu ymunwch â ni yn un o'n digwyddiadau nesaf am y cyfle i gwrdd â phobl gymunedol o'r un anian yn eich ardal.