Adeiladwch ardal chwarae i blant

Gall ardal chwarae drawsnewid safbwynt plant o ble maen nhw’n byw. Does dim angen i’r safle gael cyfarpar drud; gall fod yn ardal chwarae wyllt syml – neu fod yn rhan o brosiect ardal wyrdd arall sydd ar y gweill.

Beth fydd ei angen arnoch

  • Grŵp sydd â digon o ddychymyg a beiddgarwch, atgofion melys o chwarae yn yr awyr agored a disgwyliadau ymarferol.
  • Safle mawr yn yr awyr agored gyda rhywbeth hudol amdano – neu byddwch yn barod i roi eich stamp eich hun arno. Bydd angen mwy o hud a lledrith ar diroedd hamdden sy’n agored i’r gwynt.
  • Cyngor lleol neu blwyf cefnogol a fydd yn eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau cyfreithiol a rhoi eu cymorth arbenigol.
  • Syniad eglur o bwy sy’n gyfrifol am waith cynnal a chadw’r ardal chwarae.
  • Taith i’ch siop sgrap leol. Mae’r rhain yn llefydd gwych i ddod o hyd i ddeunyddiau i ychwanegu ychydig o hud a lledrith i’ch ardal chwarae. Maent yno bob math o ddeunyddiau sgrap na fyddwch yn eu gweld ar y stryd fawr, ac maen nhw’n fentrau cymdeithasol.
  • Criw o blant ifanc sy’n awyddus i chwarae yn yr awyr agored ac a fydd yn eich helpu i lunio’r ardal chwarae.
  • Addurniadau – gall hyn gynnwys arwyddion, baneri, cerfluniau cartref neu ddarnau bach o gyfarpar sy’n gwneud sŵn.

Mae cenhedlaeth gyfan o blant mewn perygl o golli allan ar holl bleserau chwarae yn yr awyr agored, felly gall ardal chwarae wneud gwir wahaniaeth i’r ffordd maen nhw’n edrych ar y byd.

Os oes gennych ardal wedi’i phennu ar gyfer gardd neu randir cymunedol, gallwch ymgorffori ardal chwarae wyllt ynddo ar yr un pryd.

   

Cyfarwyddiadau

Siaradwch â thrigolion lleol

Mae ardaloedd chwarae yn fannau llawn hwyl, chwerthin a sgrechfeydd o hapusrwydd. Nid yw’r rhain yn llefydd tawel, felly sicrhewch eich bod yn siarad â chymdogion agosaf yr ardal cyn dechrau.

Meddyliwch am y lleoliad

Ydy’r ardal yn ddiogel, yn bell o brif ffyrdd ac yn hawdd i’w chyrraedd? Oes tai yn edrych drosto, a fydd angen i’r plant gael eu goruchwylio’n agos? Archwiliwch yr ardal - treuliwch brynhawn Sadwrn yn gweld pwy sy’n ei defnyddio’n barod. Os oes planhigion wedi gordyfu, cliriwch lwybrau. Os oes cŵn yn ei defnyddio fel tŷ bach, cynlluniwch fod ardal benodol yn cael ei neilltuo ar gyfer hynny, yn bell o’r fan lle bydd y plant yn debygol o chwarae.

Trefnwch ddigwyddiad codi sbwriel

Trefnwch fod pawb sy’n awyddus i weld ardal chwarae newydd (neu adfywio ardal chwarae bresennol) yn dod i helpu – bydd yn rhoi syniad i chi o ba mor awyddus yw’r rhieni mewn gwirionedd, a rhoi teimlad o berchnogaeth iddyn nhw. Gwnewch hwn yn ddiwrnod i’r teulu cyfan a darparwch luniaeth, hyd yn oed os mai diodydd poeth neu oer ar y diwedd yw hyn.

Cadwch y disgwyliadau’n ymarferol

Cynlluniwch rywbeth sy’n cyd-fynd â’r tirlun a’r cyfleusterau presennol, na fydd angen ei ailddatblygu’n ormodol.

Gofynnwch i’r plant beth maen nhw eisiau ei weld

 

Nid yw cynnal ymgynghoriad ardal chwarae yn golygu dosbarthu holiaduron a phori mewn catalogau yn unig, gallwch ddylunio ar y cyd. Peidiwch â chynyddu disgwyliadau neu ofyn am restrau o nodweddion na allwch eu cyflawni. Yn hytrach, gwahoddwch y plant i Ddiwrnod Chwarae yn yr ardal a ddewiswyd. Addurnwch y lle gyda chrogwelyau, rhwydi, rhaffau i hongian ac ambell i sypreis bob nawr ac yn y man, i wneud y digwyddiad ychydig yn fwy hudol.

Lluniwch fap

Gallwch lunio map o’r ardal chwarae ar gyfer y digwyddiad, ac enwi rhannau gwahanol ohoni. Defnyddiwch eich dychymyg fel bod y plant yn defnyddio eu rhai nhw – gallan nhw roi sticeri ar y syniadau maen nhw’n eu hoffi fwyaf ac awgrymu eu rhai eu hunain. Peidiwch ag anghofio adrodd yn ôl a diweddaru pawb o’r cynnydd.

Ychwanegwch ychydig o hanes lleol

Ceisiwch blethu ychydig o hanes, daeareg ac ecoleg leol iddo - bocsys ystlumod, byrddau adar, rhywle i chwilio am anifeiliaid, neu lwybr os yw’r ardal yn ddigon mawr.

Cynigiwch ystod o brofiadau chwarae

Cynigiwch ystod o brofiadau chwarae, fel bod modd i blant o bob oedran, gallu a chefndir ddod o hyd i rywbeth sy’n eu hysbrydoli neu eu herio, a’u hannog i gymryd risgiau ac archwilio.

Cynhaliwch Ddiwrnod Chwarae bob blwyddyn

Cynhaliwch Ddiwrnod Chwarae bob blwyddyn, gyda digonedd o weithgareddau, i atgoffa pobl bod yr ardal yno.

 

 

Gall oedolion chwarae hefyd!

Beth am ichi feddwl am ffyrdd o wneud eich syniad neu eich prosiect presennol yn fwy chwareus?