Amserlen

Darllenwch fwy am gynnwys pob sesiwn.

 

Cysylltu: Rhannu Straeon

Dydd Llun 6 Tachwedd
6:30pm-8:30pm

P’un a ydych chi newydd ddechrau arni, os oes gennych chi syniad neu angerdd, neu os yw eich prosiect cymunedol eisoes yn weithredol, mae adrodd y stori yn ffordd wych o gysylltu, ymgysylltu a chreu cynnwrf! Yn Wythnos 1, rydym yn archwilio ein straeon ein hunain ac yn gwrando ar eraill yn rhannu eu rhai nhw, wrth i ni feddwl am ein cymunedau a’r newid cadarnhaol yr hoffem ei wneud.


0 %

o gyfranogwyr fod y cwrs wedi eu hysgogi i wneud rhywbeth yn eu cymuned

0

o brosiectau newydd o ganlyniad (ers 2013)

0 %

i sicrhau ariannu ar gyfer eu prosiect o fewn 6 mis i’r cwrs

Teimlais am y tro cyntaf yn fy mywyd fy mod wedi fy amgylchynu gan bobl a oedd yn rhannu’r teimlad ‘tân yn eich bol’ pan rydych yn angerddol am rywbeth yr ydych am ei wneud i wella bywydau pobl eraill. Roedd yn fwrlwm o bositifrwydd, o bobl a oedd yn fodlon bod yn agored a rhannu gwybodaeth gyda dieithriaid llwyr dim ond oherwydd eu bod eisiau helpu!

Kathryn

Paratowch ar gyfer y sesiynau

Darllenwch y wybodaeth isod cyn eich sesiwn gyntaf.

Sut i ddefnyddio Zoom

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn dolen i gofrestru ar gyfer Zoom yn eich e-bost croeso.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau gan Zoom yn cynnwys y ddolen i ymuno. Rydych chi’n defnyddio’r un ddolen ar gyfer pob un o’r pum sesiwn.

Os ydych chi’n cael trafferth ymuno â sesiwn, cysylltwch â communities@edenproject.com a byddwn yn eich helpu.

Beth sydd ei angen arnoch ar gyfer y sesiynau

Ar gyfer y rhan fwyaf o sesiynau, bydd angen ysgrifbin a phapur ac adnoddau o’ch Pecyn Croeso (a gewch yn y post cyn y sesiwn gyntaf).

Byddwn yn rhoi gwybod i chi ym mhob sesiwn os oes rhywbeth i ddod gyda chi ar gyfer yr un nesaf.

Ar ôl i’r cwrs ddod i ben, bydd gennych fynediad i’r holl adnoddau, canllawiau defnyddiol a gwybodaeth bellach.

Cysylltiadau a diogelu

Yn ystod y cwrs byddwch yn cwrdd â phobl newydd ac rydym am i bobl wneud cysylltiadau yn ddiogel, gan deimlo’n gyfforddus yn gwneud hynny.

Rydym yn cydnabod bod hynny’n wahanol i wahanol bobl. Felly dim ond manylion personol neu brofiadau personol yr ydych yn hapus i’w rhannu y dylech eu rhannu, gan gofio parchu cyfrinachedd pobl mewn sgyrsiau, negeseuon preifat ac ystafelloedd ymneilltuo.

Recordio a ffotograffiaeth

Byddwn yn recordio pob sesiwn i bobl ddal i fyny arno. Dim ond gyda chyfranogwyr eraill y bydd dolenni i’r sesiynau’n cael eu rhannu.

Gallwch newid eich enw (neu rif os byddwch yn deialu i mewn) ar Zoom oherwydd bydd yn ymddangos ar y sgrin. Gellir gwneud hyn yn eich adran proffil os oes gennych gyfrif Zoom, neu pan fyddwch yn ymuno â’r sesiwn – gallwn helpu os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn.

Efallai y byddwn hefyd yn tynnu lluniau, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn i ni wneud hynny. Os byddai’n well gennych beidio ag ymddangos, trowch eich fideo i ffwrdd tra byddwn yn eu cymryd. Efallai y byddwn yn defnyddio’r delweddau hyn at ddibenion marchnata, gan gynnwys ar gyfryngau cymdeithasol.

Colourful wildflowers. The picture is taking from below with the flowers stretching up into the blue sky.

Ariennir gan y Loteri Genedlaethol

Diolch i gefnogaeth hael hariannwr ein rhaglen graidd, Y Loteri Genedlaethol, gallwn gynnal y cwrs ‘Cyflwyniad i Weithredu Cymunedol’ gwych hwn i rymuso ac ysbrydoli darpar drefnwyr cymunedol ledled y wlad.

Trwy ein partneriaeth barhaus gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gwaith caled ein tîm yn Eden a’r arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ein cenhadaeth yw helpu’r DU i gysylltu â’u cymunedau.


Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!