Pum cynllun busnes a sefydliadau cynorthwyol

Pum cynllun busnes a sefydliadau cynorthwyol

Two men giving a presentation about community business to a group.
Dyma rai cynlluniau busnes a sefydliadau cynorthwyol a fydd o bosibl yn gallu eich helpu gyda’ch digwyddiad neu brosiect.

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi, sicrhewch eich bod yn darllen y meini
prawf ar y gwefannau unigol yn ofalus, yn teilwra eich cais i fodloni’r meini
prawf hyn gymaint â phosibl ac yn gadael digon o amser iddo gael ei brosesu.

Sefydliad ASDA

Meini Prawf Sylfaenol

  • Rhaid cael cymeradwyaeth gan weithwyr eich siop ASDA leol
  • Rhaid ichi fod yn grŵp elusennol neu gymunedol, nid unigolyn
  • Rhaid ichi fod o fudd i’r gymuned leol

Ewch i Wefan Asda am ragor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Ford Britain

Meini Prawf Sylfaenol

  • Yn derbyn ceisiadau gan: weithwyr Ford, elusennau cofrestredig, ysgolion neu gymdeithasau rhieni ac athrawon a sefydliadau nid er elw
  • Yn cefnogi prosiectau sy’n cynnig manteision clir i’r gymuned/amgylchedd lleol a phobl ifanc sy’n agos i leoliadau Ford UK (Essex, Pen-y-bont ar Ogwr, Southampton a Daventry)

Y broses ymgeisio

  • Grantiau bach (hyd at £250); bedair gwaith y flwyddyn
  • Mae grantiau mawr (fel arfer rhwng £250 a £3000) yn cael eu hystyried dwywaith y flwyddyn

Ewch i wefan Ford am ragor o wybodaeth

Cyflogwyr a busnesau lleol

Anogwch eich cymdogion i ofyn a oes gan eu cyflogwyr gyllid cymunedol neu a fyddant yn ystyried rhoi arian cyfatebol i weithgareddau cymunedol. Hefyd, gallwch ofyn i fusnesau lleol noddi elfennau penodol o’ch parti, fel llogi castell bownsio, neu i ddarparu bwyd, diod neu wobrau ar gyfer raffl. Ceisiwch wneud eich cais yn berthnasol i’r busnes maen nhw’n ei ddarparu.  

Cymdeithasau tai

Mae cymdeithasau tai yn gweithio’n galed i annog cymdogaethau cryf, cynaliadwy, ac mae rhai yn cynnig cyllid cymunedol, neu o bosibl yn gallu cefnogi eich digwyddiad mewn ffyrdd eraill. Mae yna ormod o’r rhain i’w rhestru, ond os ydych yn rhan o gymdeithas dai, cysylltwch â’ch swyddog cynnwys cymunedol, preswylydd neu denant yn y lle cyntaf.

Awdurdodau lleol

Mae pethau’n anodd y dyddiau hyn, ac mae gofyn i gynghorau wneud mwy gyda llai o adnoddau, ond mae’n werth mynd at eich cyngor lleol, gan fod rhai â chyllid neu gynlluniau cymunedol a chymdogol y gallwch wneud cais amdanynt. Chwiliwch am gyllid neu grant cymunedol, neu gysylltiadau cymdogion a chymunedol ar eu gwefan. Hyd yn oed os nad oes cyllid ar gael, efallai bod modd iddynt eich helpu mewn ffyrdd eraill, neu eich cyfeirio at sefydliadau lleol eraill am help a chymorth.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf am gyfleoedd cyllido.