Cau ffordd

Cau ffordd

Children playing on the road with a road closure sign.
Os ydych yn awyddus i gynnal parti stryd (neu Ginio Mawr!) ac mae angen i chi gau’r ffordd, dylech holi eich cyngor am hyn cyn gynted â phosibl.

Gallwch gynnal digwyddiad tebyg i barti stryd ar unrhyw ddarn o dir neu mewn unrhyw adeilad fel gardd gyhoeddus, preifat neu dafarn; parc lleol; o flaen tŷ; maes chwarae ysgol; eglwys; mosg; synagog; gurdwara neu deml – mewn unrhyw leoliad o’ch dewis, os oes gennych ganiatâd perthnasol gan y perchennog.

Os ydych chi eisiau cau eich stryd, dilynwch y camau canlynol.

Cysylltu â’ch cyngor lleol

Dylech wneud hyn cyn gynted â phosibl, gan fod rhai cynghorau’n gofyn am hyd at 12 wythnos o rybudd.

Rhagor o gyngor

Mae gan wefan Street Party lawer o gyngor ar gau ffyrdd.

Cysylltwch â ni

Os ydych yn profi unrhyw drafferthion, cysylltwch â ni a byddwn yn fwy na parod i’ch helpu.

Cynnal y digwyddiad mewn lleoliad arall

Os yw cau eich ffordd yn ormod o drafferth, beth am ystyried cynnal eich digwyddiad mewn lleoliad arall. Gofynnwch i bobl yn eich cymuned a ydynt yn gwybod am unrhyw leoliadau, ac efallai bydd rhywun yn eich synnu gyda’r lleoliad perffaith ar gyfer y syniad. Does dim angen i leoliad dan do gostio arian chwaith; esboniwch eich sefyllfa i berchnogion y lleoliad – mae’n bosibl y byddant yn hapus i gefnogi digwyddiadau lleol. Fel arall, gallwch ddod o hyd i leoliad awyr agored cyhoeddus – byddwch yn denu mwy o bobl pan na fydd ffiniau i’w croesi, a bydd pawb yn gallu gweld faint o hwyl rydych yn ei gael!

Os hoffech gymorth ynghylch dechrau eich digwyddiad, edrychwch ar ein hargymhellion ar gyfer cynyddu eich cylch dylanwad.