Mae'n bryd ailgysylltu: Sut mae'r pandemig wedi helpu i adnewyddu hen gyfeillgarwch

Mae'n bryd ailgysylltu: Sut mae'r pandemig wedi helpu i adnewyddu hen gyfeillgarwch.

Mae eironi yn dod i'r amlwg yng nghanol unigrwydd cadw pellter cymdeithasol a'r cyfyngiadau symud: mae'r argyfwng wedi sbarduno hen ffrindiau i ailgysylltu a gwneud i'n cymdogion ddod yn deulu. Mae cysylltu â'r sawl sy'n byw gerllaw ac estyn allan i gyfeillion neu hen ffrindiau (rhai ohonynt nad ydym wedi eu gweld am flynyddoedd o bosib) wedi dod yn fwy arwyddocaol nag o'r blaen. Mae'r perthnasau hyn sy'n aml yn cael eu hesgeuluso bellach yn cael eu gwerthfawrogi mewn modd newydd.

Mae'r pandemig wedi troi ein ffordd arferol o fyw wyneb i waered. Mae'n gwneud i ni archwilio beth sy'n bwysig yn ein bywydau ar ôl dysgu sut mae pethau'n gallu newid mor sydyn. Mae nifer ohonom wedi colli swyddi, bywydau cymdeithasol (fel roeddem yn ei hadnabod) ac, yn enwedig os oedd angen i ni gael ein hamddiffyn, yn gyfyngedig i'n cartrefi.

Mae'r ffordd newydd dros dro hon o fyw wedi rhoi rhodd amser i nifer ohonom ac wedi ein sbarduno i gryfhau ein perthynas gydag eraill.

Ychydig wythnosau yn ôl, fe gymerais ran mewn 3 chwis ar-lein mewn 24 awr gyda ffrindiau o'r ysgol, cydweithwyr a ffrindiau prifysgol. Yn ystod cyfnodau 'normal', buasem yn cadw mewn cysylltiad ar Instagram, yn sgwrsio ar WhatsApp neu'n cael galwad ffôn sydyn bob yn ail fis. Maen nhw'n bobl rwy'n poeni amdanynt ac yn eu hoffi'n fawr iawn, ond dydw i ddim o reidrwydd yn gwneud yr amser i gymdeithasu neu gadw mewn cysylltiad â hwy'n rheolaidd. Mae bywyd yn brysur, rydym yn byw yn bell i ffwrdd ac er y byddai'n hyfryd cwrdd â'n gilydd, mae trefnu hynny'n aml yn cwympo i waelod y rhestr o dasgau i'w cwblhau.

Ond ers i'r pandemig anhygoel hwn gychwyn, mae pethau wedi newid. Mae ein calendrau cymdeithasol yn wag ac mae cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu ar draws y wlad bellach mor hawdd â chadw mewn cysylltiad â'r sawl sy'n byw milltir i ffwrdd. Mae llai o ryngweithio achlysurol yn ein bywydau ac rydym wedi bod lawer mwy bwriadol am gadw mewn cysylltiad a chefnogi eraill.

Er bod hi'n wych defnyddio'r amser ychwanegol hwn i ddarllen llyfr, arbrofi yn y gegin neu wneud ychydig o arddio, cyswllt dynol a chefnogi ein gilydd yw'r pethau pwysicaf yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym yn naturiol-gymdeithasol sydd angen cyswllt, ac mae'r cysylltiadau hyn yn hanfodol ar gyfer ein llesiant. Felly nawr bod angen i ni gadw pellter cymdeithasol, mae angen i ni fod yn greadigol a bwriadol o ran sut rydym yn treulio ein hamser a'n hawydd i gysylltu ag eraill.

Mae anfon cardiau anogaeth, cael sgwrsio fideo neu gymryd rhan mewn noson gemau ddigidol ymhlith y gwahanol ffyrdd mae nifer ohonom yn ceisio cadw mewn cysylltiad. Rwy'n siarad â ffrindiau bob wythnos y baswn i fel arall yn cael sgwrs go iawn gyda hwy unwaith y flwyddyn. Rwyf wedi sylwi sut mae 'helo' arferol a gwenu ar y cymydog wedi newid i dreulio cwpl o funudau'n sgwrsio dros y ffens neu ar y stepen drws. Mae'r cyfnod digynsail hwn yn effeithio ar bawb a does dim amheuaeth ei bod wedi fy sbarduno i fod yn fwy rhagweithiol o ran estyn allan i eraill.

Gall fod yn rhywbeth bach, ond mae'r cyfnod anhygoel hwn wedi rhoi'r cyfle i ni fod yn fwy bwriadol ac adnabod pwysigrwydd cyswllt ag eraill.

Mae mor bwysig cadw mewn cysylltiad, nid yn unig gyda ffrindiau a theulu ond gyda'ch cymuned hefyd. Mae digonedd o ffyrdd y gallwch wneud hynny gyda Chymunedau Eden Project, darganfyddwch sut gallwch chi gymryd rhan yma.