Katie Hastings - Tîm Cymru

Mae Katie Hastings yn byw yng nghanolbarth Cymru wrth ymyl Afon Dyfi.  Mae ganddi bedwar 'cyw achub' ac mae hi'n byw ar ddarn o dir a rennir gydag 8 oedolyn a 5 o blant.

Wedi symud i Gymru wyth mlynedd yn ôl i wneud mwy gyda'i brwdfrydedd i dyfu bwyd, mae Katie wedi chwarae rhan fawr yn sefydlu nifer o brosiectau tyfu bwyd cymunedol yn ei thref gyfagos, Machynlleth. Mae hi'n teimlo'n frwd am bwysigrwydd cynaladwyedd amgylcheddol a'r gallu i dyfu bwyd, nid yn unig i wella ein hiechyd ond hefyd i ddod â phobl at ei gilydd.

Deng mlynedd yn ôl, roedd Katie yn byw yn y ddinas heb unrhyw wir bwrpas yn ei bywyd. Wedi dysgu am effaith newid yn yr hinsawdd a dinistriad dynol ar yr amgylchedd tra yn y brifysgol, fe raddiodd gyda theimlad o ddiffyg grym. Dywedodd hi: "Roeddwn i eisiau gwneud newid cadarnhaol yn y byd ond doeddwn i ddim yn gwybod sut. Doeddwn i ddim yn teimlo bod gen i unrhyw sgiliau defnyddiol neu unrhyw beth i'w gyfrannu". Syrthiodd Katie i mewn i gyfnod o iechyd meddwl gwael iawn, gan ddioddef o iselder a phyliau ofnadwy o banig. Aeth hi i'r doctor i ofyn am help ac meddai hi, "fe newidiodd fy noctor fy mywyd, cefais fy nghyfeirio at ardd â chlawdd o'i chwmpas am therapi garddwriaethol".

Yn dilyn blwyddyn a hanner o adferiad, symudodd Katie i Gymru i gychwyn lleoliad fel garddwr mewn canolfan gynaladwyedd yn y mynyddoedd. Treuliodd hi'r haf yn canolbwyntio ar gynhyrchu llysiau ac yn gwneud ffrindiau hir dymor gyda phobl yn y cwm. "Mae'r synnwyr o gymuned yng nghanolbarth Cymru wedi creu argraff dda iawn arnaf" meddai hi. "Roeddwn wrth fy modd yn mynychu'r farchnad wythnosol ac yn cwrdd â thyfwyr bwyd eraill yn yr ardal. Roedd pawb mor groesawgar. Roeddwn yn gallu gweld yr effaith gadarnhaol roedd ffermwyr a rheolwyr coetiroedd lleol yn cael ar yr amgylchedd ac roeddwn i eisiau bod yn rhan o hynny. Roeddwn hefyd yn gallu gweld posibiliadau i gryfhau'r economi fwyd leol ymhellach".

Dechreuodd Katie gynllun blwch llysiau gyda phum person arall, yn tyfu ac yn gwerthu llysiau 'rhydd o gemegion' i gartrefi yn y gymuned. Dros amser, fe dyfodd y prosiect gan fynd i gyfeiriadau newydd. Tyfodd y cynllun blychau i mewn i grŵp cymunedol Mach Maethlon. Mae Katie yn dal i wirfoddoli fel un o gyfarwyddwyr Mach Maethlon ac erbyn hyn mae eu gweithgareddau'n cynnwys gweithdai coginio, partïon cynhaeaf a chlybiau cinio. "Rydym yn dal i greu mai bwyd yw'r ffordd berffaith o ddod â phobl at ei gilydd yn ein cymuned o wahanol gefndiroedd, mae'n rhoi pawb ar yr un lefel".

Mae Katie yn awyddus i gymryd rhan yn nhaith gerdded gymunedol Y Cinio Mawr. Mae Katie hefyd yn mwynhau cerdded ac mae hi wedi cwblhau nifer o deithiau cerdded hir gan gynnwys Llwybr Arfordirol Ynys Môn 120 milltir o hyd a thaith gerdded Coast to Coast yng ngogledd Lloegr. "Rwy'n mwynhau cerdded yn yr awyr agored ac archwilio mannau newydd" meddai hi. Mae hi hefyd yn mwynhau cerdded gyda phobl eraill ac mae hi'n gobeithio y bydd pobl yn ymuno â hi ar rannau o daith gerdded gymunedol Y Cinio Mawr.

Dywedodd Katie "byddai'n golygu'r byd i mi allu cynrychioli Cymru ar daith gerdded gymunedol Y Cinio Mawr. Credaf y gallaf ddod â brwdfrydedd dros bŵer cymuned ac ymagwedd bositif. Mae Katie yn arbennig o frwd dros rannu ei mwynhad o rannu bwyd ac eisiau clywed sut mae bwyd yn gallu newid bywydau pobl er gwell.

Gallwch gadw i fyny gyda thaith Katie trwy ein dilyn ar InstagramFacebook a Twitter.