Sut llwyddais i dyfu o wirfoddolwr blinedig i reolwr llwyddiannus

Roedd Marie Greenhalgh yn benderfynol o fynd i’r afael â’r unigrwydd a’r arwahanrwydd a oedd yn effeithio ar y bobl hŷn yn ei chymuned leol, sef Wythenshaw ym Manceinion. Trodd cynllun gwneud ffrindiau a chyfres o ddigwyddiadau cymdeithasol yn fenter gymdeithasol llawn sydd wedi ennill gwobrau, ond doedd popeth ddim yn fêl i gyd i Marie…

Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd, ac yn teimlo wedi fy llethu, braidd, gan y dasg o fy mlaen

Yr her

Cafodd Marie ei hysbrydoli i wneud mwy i helpu’r bobl hŷn yn ei chymuned wrth weithio i sefydliad oedd yn bodoli eisoes. ‘Roedd pobl yn cyfeirio achosion o bobl unig o Wythenshawe, fy nhref leol, i fy mhrosiect,’ dywedodd Marie, ‘ond doeddwn i ddim yn gallu eu derbyn oherwydd doedd dim digon o le yn y gyllideb.’ Roedd hi’n dechrau teimlo’n fwy ac yn fwy anghyfforddus am hyn, felly cymerodd Marie y cam dewr o adael ei swydd gyflogedig a sefydlu prosiect yn ei chymdogaeth.

I ddechrau, roedd Marie yn cydlynu ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i ymweld â phobl hŷn yn eu cartrefi, i fod yn gyfeillion iddynt a rhoi cymorth gyda thasgau bob dydd y mae eraill yn eu cymryd yn ganiataol, fel siopa a choginio. Ond roedd Marie eisiau gwneud mwy.

‘Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd, ac yn teimlo wedi fy llethu, braidd, gan y dasg o fy mlaen. Fodd bynnag, ar ôl mynd i Wersyll Cymunedol yn yr Eden Project, cefais dy adfywio, a dechreuais fore coffi cymunedol yn fy nhafarn leol.’

 

Beth wnaeth Marie nesaf?

Dim ond rhoi cyfle i bobl ifanc ymgynnull a wnaeth tafarn leol Marie. Wnaeth hyn ddim denu’r henoed na’r gwirfoddolwyr oedd eu hangen i roi cymorth iddynt. Ond o ganlyniad i’r ysbrydoliaeth a gafodd Marie gan Gymunedau Eden Project, cyn pen dim roedd hi’n trefnu bore coffi wythnosol yn y dafarn, gan roi cyfle i bobl hŷn unig a’u teuluoedd i ddod ynghyd i gymdeithasu.

Trefnodd Marie bod gwasanaethau lleol yn dod, yn ogystal. Pan ddaeth steilydd gwallt, optegydd, cyfreithiwr a fferyllydd i’r bore coffi yn rheolaidd, roedd mwy o wasanaethau’n dechrau mynegi eu diddordeb. Wrth i hyder gynyddu ymysg ymwelwyr prosiect Marie, dechreuodd pethau ddigwydd o ddifrif. ‘Dechreuodd bobl drefnu i gwrdd yn annibynnol, a gofyn a allant fynd ar deithiau’ dywedodd Marie.

Effaith

Yn 2014, enillodd prosiect Marie Wobr Lles Spirit of Manchester. Ers hynny, mae Marie wedi gwneud cais llwyddiannus am gyllid. Bellach, mae hi wedi sefydlu Cwmni Buddiannau Cymunedol – The Generation Project. Mae tîm o wirfoddolwyr yn gweithio mewn partneriaeth â chaffis lleol a lleoliadau cymunedol i drefnu digwyddiadau cymdeithasol ar brynhawn dydd Sul. Maen nhw hefyd yn ymweld â’r henoed yn eu cartrefi yn ystod y nosweithiau ac ar y penwythnosau, gan ymgysylltu â chymuned yr henoed yn gyson er mwyn helpu i lywodraethu a llywio’r prosiect.

‘Fi sy’n rheoli cydlynu’r prosiect o ddydd i ddydd, cyfeiriadau ac asesiadau risg y cleientiaid hŷn ac yn hyfforddi a rhoi cymorth parhaus i’r gwirfoddolwyr,’ dywedodd Marie. ‘Mae pobl hŷn yn treulio’r penwythnos ar wahân i’r gymuned, ffrindiau a theulu yn rhy aml, a heb ddigon o hyder i fentro allan i wneud eu ffrindiau eu hunain a dod o hyd i weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasol eu hunain. Mae dros filiwn o henoed yn dioddef o unigrwydd yn y DU.’

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar wefan, tudalen Facebook a Twitter Generation Project i weld beth yw hanes prosiect diweddaraf Marie, sef Wythenshawe Good Neighbours.