Magu dewrder i ddechrau fy mhrosiect fy hun o ddim byd

Ar ôl cael ei hysbrydoli gan yr Eden Project, daeth Gwen Cook, sy’n athrawes mewn ysgol arbennig, yn rhan o bwyllgor llywio ar gyfer sefydlu prosiect seiclo cynhwysol. O fewn blwyddyn, lansiwyd Just Ride, ac erbyn hyn mae’n galluogi dros 50 o seiclwyr o bob oedran a gallu i fentro allan ar eu beiciau.

Dechreuais gredu bod fy ngwaith i’n bwysig, ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymuned.

Mae Gwen wedi bod yn angerddol dros seiclo erioed, a, chyn iddi fynd i Wersyll Cymunedol yn Eden, roedd hi’n rhedeg clwb seiclo ar ôl ysgol, yn ogystal ag arwain grŵp seiclo i fenywod lleol, oedd yn rhoi hyder i fenywod yn Leigh-on-Sea i fentro allan ar y beic unwaith eto. Ei gŵr, Alan, a anogodd hi i gymryd rhan ym mhrosiectau Eden. ‘Roedd e’n rhedeg grŵp ‘Tadau a Phlant’, yn casglu timau ynghyd i helpu mewn digwyddiadau lleol, ac yn gyffredinol yn weithgar yn y gymuned,’ dywedodd Gwen, ‘yn fy marn i, doedd fy nghyfraniad i ddim yn cyfri rhyw lawer. Roeddwn i’n teimlo fel petawn i’n twyllo, braidd!’

Ar ôl mynd i Wersyll Cymunedol yn yr Eden Project, diflannodd y teimladau o anesmwythder. ‘Trwy gydol y penwythnos, dechreuais gredu bod fy ngwaith i’n bwysig, ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymuned,’ dywedodd Gwen. ‘Roeddwn i’n teimlo fel petawn i’n cael fy ngwerthfawrogi a fy ysgogi, ac roeddwn i’n llawn brwdfrydedd i wneud pethau hyd yn oed yn well ar ôl i mi gyrraedd adref.’

Rai misoedd wedyn, soniodd perchennog siop feiciau lleol Gwen bod cwsmer arall, Brian, yn gobeithio sefydlu prosiect seiclo cynhwysol, ac yn meddwl tybed fyddai ganddi ddiddordeb mewn helpu. ‘Y noson ganlynol, roeddwn i yn y cyfarfod, a rhywsut, diolch i Eden, cefais ddewrder i gytuno i fod ar bwyllgor llywio sefydlu’r prosiect,’ dywedodd Gwen. ‘O fewn mis arall, roeddwn i wedi teithio i Fanceinion gyda Brian er mwyn treulio rhai dyddiau gyda Sue, sy’n rhedeg prosiect tebyg dros dri safle. Roedden ni’n llawn brwdfrydedd ar ôl dod yn ôl, a dechreuodd pethau ddigwydd yn gyflym iawn.’

'Dyma ni’n dod i gytundebau â’r cyngor a’r ganolfan hamdden, sicrhau cyllid dechreuol, agor cyfrif banc, prynu, benthyg ac ymbil am feiciau wedi eu haddasu a heb eu haddasu, gosod cynwysyddion enfawr ger y trac athletau, ac argraffu taflenni. Arafodd pethau, yn anffodus, pan dorrodd fandaliaid i mewn i’r storfa dros dro a chwalu’r beiciau er mwyn dwyn y darnau unigol, ond, oni bai am hynny, agorodd Just Ride i’r cyhoedd fis Awst y llynedd.’

Erbyn hyn, mae’r tîm wedi cynyddu stoc beiciau Just Ride, ac mae’r prosiect yn rhedeg tri sesiwn llwyddiannus iawn bob wythnos. Mae ganddynt hyd at 50 o seiclwyr rheolaidd, yn ogystal â gofalwyr a rhieni, ac maen nhw’n gwasanaethu ystod eang o bobl – plant bach, pobl yn eu nawdegau a phobl o bob gallu.

'Mae gennym ni feic i bawb, gan gynnwys tri beic cadair olwyn,’ dywedodd Gwen, ‘mae sawl canolfan ddydd lleol (a rhai yn dod o bell) yn dod â grwpiau, ac rydym yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd ar ddyddiau Sadwrn ac yn ystod y gwyliau. Mae’n brosiect gwirioneddol gynhwysol, gan fod croeso i bawb. Mae un o’r grwpiau, oedd yn arfer defnyddio’r gwasanaeth un diwrnod yr wythnos, bellach yn rhedeg y sesiwn ar ddiwrnod arall.’

'Mae angen mwy o feiciau arnom ni yn druenus, gan nad oes digon o feiciau wedi’u haddasu mewn sesiynau yn aml, ac mae’n rhaid i seiclwyr aros eu tro, ond mae hon yn broblem dda i’w chael! Rwy’n ddiolchgar iawn i Eden am roi hyder a hunangred i fi i fod yn rhan o brosiect mor rhyfeddol.’

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan Just Ride a’u dilyn ar Facebook.