Nifer y sgyrsiau cymdogol yn dyblu yn y du yn ystod y cyfyngiadau symud

Ffigurau newydd yn dangos ein bod wedi dod yn genedl o gymdogion cymwynasgar, siaradus

  • Mae 8 miliwn o bobl wedi siarad â rhywun yn eu cymuned nad oedden nhw'n eu hadnabod cyn i'r cyfyngiadau symud gychwyn
  • Mae 1 person ym mhob 3 wedi helpu cymydog yn ystod yr argyfwng
  • Mae'r Loteri Genedlaethol yn cefnogi'r Cinio 'Digidol' Mawr sy'n dathlu cymdogion a chymunedau

Yr adeg hon y llynedd, bu arolwg ddatgelu bod gan 1 ym mhob 5 ohonom neb yn ein cymuned y gallem alw arnynt*, ond ers cyflwyno'r cyfyngiadau symud, mae dros 15 miliwn o bobl ledled y DU wedi helpu cymydog.

Mewn arolwg diweddar o 4,000 o bobl, mae ffigurau'n dangos bod dros 60 y cant o'r boblogaeth wedi sgwrsio â chymydog yn ystod yr wythnos ddiwethaf, i fyny o ond 30 y cant yn 2019. Gyda nifer y bobl sy'n sgwrsio â'u cymydog wedi dyblu, mae wyth miliwn o bobl bellach wedi siarad â rhywun yn eu cymuned nad oeddent yn eu hadnabod cyn y pandemig.

Mae'r arolwg, a gynhaliwyd gan OnePoll ar gyfer Y Cinio Mawr, menter a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol, yn datgelu ein bod wedi creu gwell cysylltiadau yn sgil y cyfyngiadau symud gyda bron i 70 y cant yn dweud bod pobl yn eu cymuned yn fwy tebygol o stopio am sgwrs nawr.  Mae awydd mawr i hyn barhau gyda thri chwarter o'r boblogaeth yn gobeithio y bydd yr ymdeimlad newydd hwn o ysbryd cymunedol yn parhau wedi i'r cyfyngiadau symud gael eu codi.

Nid ddaw'r canfyddiadau fel syndod i Dawn Austwick, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Dywedodd hi:

"Mae caredigrwydd, cefnogaeth a gwydnwch ein cymunedau wedi bod yno erioed, ond yn ystod adegau o argyfwng y daw'r rhain i'r golwg. Nawr, yn fwy nag erioed, mae COVID-19 wedi tynnu sylw at bwysigrwydd ein cymunedau a'r cryfder a ddaw o gysylltiadau cymdogol - mae 15 miliwn o bobl yn helpu cymydog yn ystod y cyfyngiadau symud yn dyst i'r cysylltiadau hynny. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae'r Cinio Digidol Mawr yn helpu pobl i ddod at ei gilydd yn ddiogel ac i barhau i greu cysylltiadau a fydd yn para am amser hir wedi i'r argyfwng ddod i ben."

Mae'r Cinio Mawr, syniad gan yr Eden Project a wnaed yn bosib gan y Loteri Genedlaethol, fel arfer yn denu miliynau o bobl ledled y DU. Y llynedd, bu dros 6 miliwn o bobl gymryd rhan mewn 100,000 o ddigwyddiadau'r Cinio Mawr. Eleni, am y tro cyntaf yn ei hanes 10 mlynedd, daw'r Cinio Mawr yn Ginio 'Digidol' Mawr gyda digwyddiadau ar-lein, dros y ffôn ac ar y stepen drws ar 6-7 Mehefin.

Dywedodd Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol Eden Project:

"Mae ein harolwg yn dangos, er bod y DU yn mynd trwy'r her fwyaf rydym erioed wedi ei weld, mae'r ymateb dynol wedi bod yn ffantastig ac mae ein hysbryd cymunedol yn parhau yn gryf.  Mae'r Cinio 'Digidol' Mawr yn gwahodd cymdogion a chymunedau i ddathlu cysylltiadau cymunedol ac i ddweud diolch i'n gilydd mewn gweithred fach o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl. Gallai hyn gynnwys cinio dros zoom, cadwyni ffonio cymunedol neu gytuno ar amser i gael pawb i godi paned ar eu stepen drws.  Camau bach, syml a fydd yn ein helpu i gadw mewn cysylltiad, sef nod Y Cinio Mawr erioed."

Ymunwch â'r Cinio 'Digidol' Mawr ar-lein, dros y ffôn neu ar eich stepen drws ar 6-7 Mehefin ac ewch i TheBiglunch.com i ddysgu mwy.