Cysylltu

Gan fod y mwyafrif ohonom yn aros adref cymaint â phosib ar hyn o bryd, mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd i gadw mewn cysylltiad â'n gilydd er ein llesiant corfforol a meddyliol. 

Yma yng Nghymunedau'r Eden Project, mae'n well gennym 'cadw pellter corfforol' i 'cadw pellter cymdeithasol' - mae cyswllt yn hynod bwysig i bobl o bob oedran, ac mae dal llawer o ffyrdd y gallwn gysylltu ag eraill, heb roi unrhyw un mewn perygl.

Mae llawer o bobl wedi sefydlu grwpiau lleol i gadw mewn cysylltiad â chymdogion, o grwpiau stryd ar What's App i grwpiau mwy ar gyfer trefi neu ranbarthau cyfan ar blatfformau ar-lein. Mae grwpiau bach, lleol - stryd, bloc o fflatiau neu gymdogaeth fach - yn helpu creu cysylltiadau y mae pobl yn ymddiried ynddynt yn gyflymach.   Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer pobl hŷn neu agored i niwed efallai nad sy'n gallu neu'n fodlon gofyn am gymorth ar-lein mewn grŵp mawr.

Os gallwch chi, postiwch gerdyn trwy ddrws cymdogion yn cynnig help - o gasglu siopa bwyd i gerdded y ci, mae hwn yn ffordd wych o gynorthwyo eich cymdogion.

Dyma gerdyn cymdogaeth y gallwch ei defnyddio, neu gallwch greu eich cerdyn eich hun. Sicrhewch eich bod wedi golchi eich dwylo a'ch bod yn cadw pellter diogel i ffwrdd o unrhyw gymdogion rydych yn eu cefnogi.

Cymerwch olwg ar Covid-19 Mutual Aid UK am fap o grwpiau cymdogol ledled y DU. Edrychwch i weld a oes un yn eich ardal chi eisoes, mae'n bosib y bydd gan eich cyngor lleol hefyd restr o'r pethau sy'n digwydd yn eich ardal chi. Os nad oes grŵp yn eich ardal chi, beth am sefydlu un, mae llawer o awgrymiadau ac adnoddau gwych i'ch helpu chi. 

Mae Nextdoor wedi lansio nodwedd newydd i helpu cymdogion i ddweud pan fod angen help arnynt, a gallwch hefyd ymuno â chynllun Gwarchod Cymdogaeth hefyd i gadw mewn cysylltiad â'ch cymdogion neu gofrestru ar www.ourwatch.org.uk i dderbyn cyngor ar atal troseddau a chefnogi eich cymuned.

Eisiau cysylltu â phobl eraill sy'n weithgar yn eu cymunedau? Mae Rhwydwaith Cymunedau Eden Project yn lle i bobl debyg gysylltu, rhannu, dysgu a chefnogi.

Byddwch yn rhan gadarnhaol o sgyrsiau a gweithgareddau eich cymuned leol.


Defnyddiwch dechnoleg a phlatfformau digidol i gadw mewn cysylltiad. Er nad ydyw yr un peth â gweld ffrindiau yn bersonol, nid oes angen i chi golli allan ar eu gweld a chael hwyl gan fod nifer o blatfformau digidol sy'n cynnig dewisiadau amgen go debyg am y tro.

Does dim angen rhoi stop ar eich bywyd cymdeithasol - defnyddiwch blatfformau digidol megis ZoomFaceTime neu Houseparty i gael pryd o fwyd gyda'ch teulu. diodydd gyda ffrindiau neu i chwarae gemau ar-lein.

Defnyddiwch eich ymennydd gyda Gooses Quizzes - Cwis ar-lein am ddim bob nos am 7pm - Ap sgwrsio fideo gyda gemau. 

Trefnwch noson ffilm neu Barti Netflix - gwyliwch yr un peth ar yr un pryd gyda ffrindiau neu deulu.

Cysylltwch ag eraill trwy ymuno â'r un dosbarthiadau ar-lein, o weithgareddau dyddiol megis dawns gyda Oti Mabuse o Strictly ar Facebook i Fathemateg gyda Carol Vorderman.

Mae bywyd y mwyafrif ohonom wedi troi wyneb i waered; dim ysgol, gweithio o adref neu amser cyfyngedig gyda ffrindiau ac anwyliaid. Mae'n golygu bod rhaid i ni fod yn rhagweithiol wrth gadw mewn cysylltiad â'n gilydd gan fod dim cyfle i weld cymdogion, ffrindiau na chydweithwyr yn naturiol.

Er bod bron pawb yn aros adref, nid yw pawb ar-lein. Yn enwedig gyda'r llif di-baid o newyddion a diweddariadau cyfryngau cymdeithasol, mae'n bosib y bydd rhai pobl yn dewis defnyddio'r amser hwn i dynnu'r plwg a chysylltu â phobl (yn agos ac yn bell) mewn moddau mwy creadigol. Dyma rhai syniadau...

Mae cyngor y llywodraeth yn newid yn gyson, gwnewch y pethau sy'n ddiogel eu gwneud yn unig.

Rhowch gynnig ar y templedi ysgrifennu, tynnu llun a lliwio positif hyn i blant gan ein partner, The Happy News i ledaenu ychydig o lawenydd.

Crëwch waith celf positif ar gyfer cymdogion a'r sawl sy'n cerdded heibio i fynd i'r gwaith neu i brynu bwyd. Rhowch enfysau neu bosteri yn eich ffenestri neu lledaenwch lawenydd trwy dynnu lluniau sialc ar y palmant. Gall ychydig eiriau caredig neu lun difyr roi gwên ar wyneb rhywun a rhoi hwb mawr ei angen iddynt yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae hefyd yn gyfle i ddefnyddio eich sgiliau creadigol (neu gallwch ddefnyddio'r templed enfys isod os yw'n haws!)

Rydym yn mynd i chwilio am eirth - gofynnwch i'ch cymdogion roi tedi bêr yn eu ffenestr ffrynt neu rywle y gellir ei weld o'r ffordd. Gall y sawl sy'n gallu gadael y tŷ gadw llygad am dedi bêrs wrth iddynt fynd heibio. Gallwch hefyd wneud yr un peth gydag wyau wedi'u haddurno fel math o helfa wyau Pasg!

Mae gan ein partneriaid lawer o syniadau hyfryd hefyd, cymerwch olwg ar Rural Coffee CaravanFun Palaces, a Patchwork #loveletters

Codwch y ffôn - yn enwedig os nad yw pobl ar-lein. Mae'n ffordd wych o gael sgwrs a chadw mewn cysylltiad. Mae sgwrs ffôn sydyn yn gallu sirioli diwrnod rhywun, yn enwedig os ydynt yn byw ar eu pennau eu hunain neu os ydynt yn agored i niwed. Beth am greu coeden alw er mwyn i ffrindiau ac aelodau o'r teulu gadw mewn cysylltiad, rydym wedi creu templed i wneud pethau'n hawdd i chi.