Cynnal cinio fin nos

Rydyn ni eisiau i bawb fod yn rhan o’r Cinio Mawr, felly os ydych chi neu'ch cymdogion yn brysur, yn gweithio patrymau gwaith afreolaidd neu yn ymprydio ar gyfer Ramadan ar ddiwrnod y Cinio Mawr, beth am drefnu cinio fin nos?

Rydym yn ymwybodol nad yw dydd Sul cyntaf Mehefin yn ddyddiad ymarferol i bob cymuned. Mae ciniawau fin nos yn eich galluogi i drefnu eich digwyddiad yn ystod y nos, i helpu unrhyw un sy’n methu mynd i ddigwyddiad yn ystod y dydd. Dewch ynghyd â’ch cymdogion i wledda dan y sêr!

Os ydych yn cynnal cinio fin nos, bydd angen i chi feddwl am leoliad – beth am leoliad cymunedol wedi’i amgylchynu neu ardd breifat? Yn ogystal â bwyd, lluniaeth a bynting, bydd llusernau, canhwyllau a goleuadau bach bob tro’n dod ag ychydig o hud a lledrith, ac wrth gwrs, bydd cerddoriaeth yn dod â’r parti yn fyw! 


Llynedd, trefnodd Nagheena o Bradford y cinio fin nos cyntaf:

 

Rydw i wrth fy modd â symlrwydd y Cinio Mawr – ei fwriad yw dod â’ch cymuned ynghyd i gymysgu â chenedlaethau a diwylliannau gwahanol i gael sgyrsiau ystyrlon â phobl eraill. Mae’n ddigwyddiad cadarnhaol sy’n dod â phobl at ei gilydd, yn creu cyfeillgarwch newydd ac yn ffurfio a datblygu syniadau newydd.  

Mae’r cinio fin nos yn cynnig ateb gwahanol i’r cinio traddodiadol, sy’n wych gan fod rhai pobl yn gweld digwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd oherwydd eu patrymau gweithio, credoau crefyddol a thrafferthion ariannol.

Hanfod y Cinio Mawr yw cymuned, cyfeillgarwch a hwyl, felly rwyf yn annog cymunedau Moslemaidd i fanteisio ar y cyfle hwn i rannu bwyd a chyfeillgarwch yn ystod Ramadan gyda phobl yn eu cymunedau. Mae’r Cinio fin nos yn ystod Iftar (y machlud) yn cyd-fynd yn wych â’n cred y dylwn gynyddu ein hymdrechion i wneud daioni a chryfhau perthnasoedd ag eraill yn ystod Ramadan. Gyda Chinio fin nos Mawr, gall pawb ddod at y bwrdd!

Bydwraig yw Bryony, ac mae ei phartner hefyd yn gweithio shifftiau. Aeth y ddau i Ginio fin nos ar 11 Mehefin y llynedd:

Mae hi’n gallu bod yn wyllt acw. Rydyn ni’n gweithio dros y penwythnos yn aml, a byth yn cael amser i drefnu pethau ar gyfer ein hunain! Mae’n anodd – mae pwysau amser ar gyfer popeth, hyd yn oed ar benwythnosau, felly mae gwneud pethau yn ystod y nosweithiau yn gweithio’n iawn i ni. Bydd y Cinio fin nos ar Fehefin 11 yn noson hwyliog – rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gymryd rhan.

Os oes angen mwy o ysbrydoliaeth arnoch ar gyfer eich Cinio fin nos, cymerwch gip ar ein syniadau ar gyfer gemau, ryseitiau ac addurniadau, ac i roi eich stamp eich hun ar eich digwyddiad, lawrlwythwch y logo Cinio fin nos.