Cael eich stryd i chwarae tu allan

Dyma'r Ciniawraig Fawr, Claire, yn dweud wrthym am gynlluniau ei stryd i chwarae tu allan yr hydref hwn.

Fe gynhaliom Ginio Mawr ar ein stryd ym mis Mehefin. Roedd yn ddiwrnod hyfryd gyda llawer o fwyd, cystadleuaeth cacennau a sgwrsio, ond yr hyn a oedd wir yn hyfryd, ac yn annisgwyl, oedd pan gychwynnodd holl blant y stryd chwarae gyda'i gilydd.

Mae eu hoedrannau'n amrywio o 5 hyd at ganol eu harddegau ac maen nhw'n mynychu sawl ysgol wahanol. Roeddent yn mwynhau bod y stryd ar gau i draffig, roedd yn gyffrous gallu gwibio i fyny ac i lawr yn gyflym ar sgwteri a beiciau TRWY'R dydd, a phan dacluswyd y bwyd i ffwrdd a bod yr oedolion yn cymryd y byntin i lawr, dechreuodd y plant chwarae gêm â phêl, gydag unrhyw un yn gallu ymuno. Ar eu pennau eu hunain, ar eu liwt eu hunain, aethon nhw ati i dreulio amser gyda'i gilydd, i sgwrsio, i chwarae ac i ddod i adnabod ei gilydd. Ac yna, gofynnon nhw, 'pryd ydyn ni'n mynd i gau'r ffordd eto?'.

Doedd hi ddim yn teimlo'n iawn i aros am flwyddyn gyfan i wneud hyn eto, felly fe ddechreuom sgwrsio. Mae ffordd gyfagos yn cau yn rheolaidd fel stryd chwarae, felly fe ofynnom sut i drefnu hynny. Rydym yn ffodus i fyw yn Swydd Hertford lle mae Playing Out wedi gweithio'n dda iawn gyda'r cyngor lleol i wneud hi'n bosib trefnu sesiynau chwarae tu allan rheolaidd gydag un ffurflen i gau ffyrdd.

Ar hyn o bryd, rydym yn gwneud cais i gau'r ffordd ym mis Medi, am ychydig oriau yn unig ar ddydd Sul, i roi cyfle i'r plant chwarae tu allan ac i'r oedolion sgwrsio ac ailgysylltu eto ar ôl gwyliau'r haf. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr ato, ac mae'n dangos y math o bethau mae'r Cinio Mawr yn gallu arwain atynt.

 diddordeb? Dyma ychydig ragor o wybodaeth...

Mudiad cenedlaethol dan arweiniad rhieni yw Playing Out gyda'r nod o ailsefydlu rhyddid plant i chwarae tu allan lle maen nhw'n byw. Mae'r sesiynau chwarae yn y stryd yn cael eu trefnu gan gymdogion fel modd o adennill y strydoedd i blant. Maen nhw'n adeiladu ymdeimlad o gymuned ac yn rhoi cyfle i blant redeg o amgylch, i chwarae ac i wneud ffrindiau y tu allan i'w drysau ffrynt.

Yn ystod sesiwn chwarae tu allan, mae'r ffordd ar gael i draffig ond mae'r sawl sy'n byw yn y stryd yn gallu cael mynediad at eu cartrefi, gyda 'stiwardiaid' gwirfoddol yn cerdded tu blaen i geir er diogelwch. Rhieni sy'n gyfrifol am eu plant eu hunain, fel sy'n arferol, ac mae'r chwarae am ddim, yn ddi-strwythur a dan arweiniad y plant.

Gallwch wneud hyn fel digwyddiad untro gan ddefnyddio cais am barti stryd, ond erbyn hyn mae gan nifer o gynghorau bolisi sy'n eich caniatáu i gael sesiynau chwarae rheolaidd (hyd at unwaith yr wythnos) yn y stryd, gan ddefnyddio un gorchymyn blynyddol.

I ddarganfod popeth sydd angen i chi wybod am Playing Out a chwarae yn y stryd, ewch i'w gwefan am lu o wybodaeth, cyfarpar ac ysbrydoliaeth.