21 May 2021

Ddim yn siŵr beth i'w wneud ar gyfer eich Cinio Mawr eleni?  Dyma beth mae rhai Ciniawau Mawr o bob rhan o'r DU yn ei gynllunio.   Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein hawgrymiadau am Ginio Mawr diogel ac mae llawer rhagor o syniadau yn ein pecyn Y Cinio Mawr am ddim hefyd, felly neidiwch i mewn!

 

A Big Lunch Picnic

Paciwch Bicnic

Mae llawer o Giniawyr Mawr yn ei gadw'n hynod syml eleni, yn pacio picnic ac yn mynd i'r man gwyrdd agosaf i ymledu ar flancedi. Mae Claire, o Birmingham, mewn sefyllfa berffaith i ddod at ei gilydd â chymdogion yn ddiogel yn ardaloedd cymunedol eu hystad newydd. Maent yn cynllunio picnic bach ar 5  Mehefin ac yna ail gwrs ar gyfer Diwrnod Dweud Diolch ar 4 Gorffennaf. Ers eu Cinio Mawr cyntaf yn 2018, mae eu cymuned wedi ffynnu - ac erbyn hyn yn cynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn ac wedi sefydlu Grŵp Gwarchod Cymdogaeth, tudalen Facebook, grŵp WhatsApp a hyd yn oed eu gwefan eu hunain!

Draw yn Kirkby, Glannau Mersi, mae'n yna ddau gwrs arall, lle mae Rosie a Jane yn dechrau gyda phicnic i rannu syniadau cymunedol ac yn gorffen trwy gynnal pryd o fwyd i'w preswylwyr oedrannus yn y clwb rygbi lleol.

Byddwch yn ddigidol

Mae Cyngor Tref Dunstable  hefyd yn cynnal Cinio Mawr blynyddol ar gyfer eu preswylwyr oedrannus, gan ddod â thua 100 o bobl ynghyd ar gyfer bwyd ac adloniant, a ddarperir am ddim gan y cyngor ac a fynychir gan sefydliadau lleol a'r Maer. Cafodd digwyddiad y llynedd ei ganslo, ond eleni, maen nhw'n cadw pethau'n ddiogel ac yn mynd â'r digwyddiad ar-lein. Byddant yn danfon cinio i oddeutu 60 o westeion a all ymuno ar Zoom i fwynhau cwmni, sgwrs ac adloniant mawr ei angen.

Mae Cyngor Sir Surrey  hefyd yn mynd ati'n ddigidol, gyda staff yn cael eu gwahodd i ymuno ag egwyl Ginio Mawr rhithwir, o gysur eu desgiau!

Edrychwch ar ein hawgrymiadau ar gyfer mynd â'ch digwyddiad ar-lein, neu ymunwch â ni dros y penwythnos ar gyfer ein sesiynau'r Cinio Mawr ar-lein.  

Partïon stryd sy'n ddiogel yn gymdeithasol

Awydd parti stryd traddodiadol? Beth am ddilyn esiampl Esther Mae hi’n annog pawb yn ei stryd yn Borth, Canolbarth Cymru, i ddod â'u bwrdd a’u cinio eu hunain y tu allan i’w tai, fel y gallant gysylltu o bellter diogel. Yn yr un modd a gwnaeth lawer ohonom ni ar gyfer y Clap i Ofalwyr wythnosol y llynedd. Mae Christine hefyd yn dod â’i chymdogion at ei gilydd yn ddiogel yn y stryd yn Salford - i ddathlu eu hymdrechion diweddar i lanhau a gwyrddhau eu lonydd. Pimms wrth y bin, unrhyw un?!

Yn Scalloway, ar Ynys Shetland yn yr Alban, mae  parti stryd Big Lunch blynyddol  y ganolfan ieuenctid a chymunedol yn dychwelyd - gyda byntin i fyny a llawer o hwyl i'r teulu cyfan ar y gweill.    

Os ydych chi'n cau ffordd ar gyfer eich digwyddiad, mae'n bosibl y bydd angen i chi drefnu yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus. Darganfyddwch fwy am yswiriant gan gynnwys bargen arbennig ar gyfer Ciniawyr Mawr! 

Rhoi yn ôl gyda'r Cinio Mawr  

Mae llawer o bobl yn defnyddio eu Cinio Mawr i godi arian a chodwyd swm syfrdanol o £8.2 miliwn mewn digwyddiadau yn 2019 - yn bennaf ar gyfer elusennau ac achosion lleol. Mae Jacqui yn defnyddio digwyddiad eleni i uno ei chymuned yn dilyn y pandemig, yn Erskine, Gorllewin yr Alban, wrth godi arian ar gyfer elusen leol i gyn-filwyr.

Am roi rhywbeth yn ôl gyda'ch Cinio Mawr? Mae Mis y Gymuned eleni yn rhoi digon o resymau i chi gymryd rhan ac achosion i'w cefnogi - a gallwch ymuno pryd bynnag y bydd yn addas i chi o 5 Mehefin.   Mae hefyd llawer o syniadau ac awgrymiadau codi arian yn ein pecyn Y Cinio Mawr am ddim.

Mynd yn wyrdd

Yn teimlo'n falch o'ch ymdrechion garddio neu dyfu bwyd? Beth am ddefnyddio'ch digwyddiad i rannu ffrwyth eich llafur!  Mae menter gymdeithasol  Gardd Salad Caerdydd  yn cynllunio Cinio Mawr ym Mharc Bute fel rhan o wythnos o ddigwyddiadau a gweithdai sy'n dathlu tyfu salad a bwyd.  

Yn Newcastle, County Down yng Ngogledd Iwerddon, mae'n ymwneud â chynaliadwyedd bwyd. Bydd Kathy a’r gwirfoddolwyr yn  Unit T, Hwb a chegin gymuned leol, yn cynnal Cinio Mawr i ddod â phobl ynghyd ac annog defnydd parhaus o’r Hwb, lle maen nhw wedi bod yn coginio bwyd a gyflenwir gan  FareShare a’i ddosbarthu i bobl sydd ei angen fwyaf yn y gymuned - ers i'r cyfnod cloi cyntaf ddechrau.

Er budd y plant

Rydym yn falch iawn o weld y bydd ysgolion ledled Cymru yn cynnal eu picnic Cinio Mawr eu hunain ar dir eu hysgol neu mewn parciau lleol - diolch i gefnogaeth gan ein ffrindiau yn Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes. Mae'r Cinio Mawr yn gyfle gwych i ysgolion ddathlu cyflawniadau a helpu i dyfu cymuned yr ysgol. Cymerwch gipolwg ar ein syniadau a'n hadnoddau ar gyfer ysgolion i helpu i gynllunio digwyddiad llawn hwyl i blant.

Yn barod i gychwyn ar y cynllunio? Dilynwch ein camau syml a chofrestrwch ar gyfer eich pecyn rhad ac am ddim i ddechrau! Ar-lein, ar stepen y drws neu dros y ffens.

Ymunwch yn yr hwyl o 5 Mehefin a phennwch eich dyddiad mawr eich hun i ddathlu!

“Rydyn ni'n edrych ymlaen at ein Cinio Mawr eleni, mae ei angen yn fwy nag erioed o'r blaen.   Rwy'n credu y gall pawb elwa o ymuno, p'un a ydych chi'n bwriadu gwneud rhywbeth i ddal i fyny gydag ychydig o gymdogion neu ddefnyddio'r cyfle i ailgysylltu'ch grŵp, gallwn ni i gyd gymryd camau i ail-ymuno â'r gymuned a chryfhau ysbryd cymunedol ble bynnag rydyn ni'n byw.” Kathy, Gogledd Iwerddon