18 April 2017
Join in with The Great Get Together this June.

Mae'r digwyddiad cymunedol mwyaf ers y Jiwbilî ar fin cael ei gynnal yn y DU.

Mae Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw, Noddwr y Cinio Mawr, yn cynnal lansiad yr Ymgynulliad Mawr gyda Jamie Oliver.

Mae degau ar filoedd o ymgynulliadau cymunedol yn cael eu cynllunio ar gyfer beth allai fod y digwyddiad cymunedol mwyaf ers y Jiwbilî. Bydd manylion y digwyddiadau'n cael eu cynnal ar ddydd Mercher, 22 Chwefror mewn derbyniad a gynhelir gan Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw yn Clarence House, Llundain.

Bydd Jamie Oliver yn ymuno â'r Dduges yng nghegin Clarence House wrth i'r paratoadau gael eu gwneud ar gyfer y derbyniad ffurfiol.

Bydd Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw yn cynnal y lansiad yn Clarence House fel noddwr Y Cinio Mawr, un o'r partneriaid a sefydlodd Yr Ymgynulliad Mawr ochr yn ochr â Sefydliad Jo Cox a dwsinau o grwpiau cymunedol eraill, cyrff anllywodraethol a grwpiau ffydd.

Bydd Yr Ymgynulliad Mawr yn digwydd dros benwythnos Mehefin 17 ac 18. Mae pobl yn cael eu gwahodd i ddod ynghyd â ffrindiau, cymdogion ac eraill nad ydynt yn eu hadnabod eto am bartïon stryd, picnics, barbeciws a chystadlaethau pobi. Mae'r digwyddiad yn nodi blwyddyn ers llofruddiaeth Jo Cox ar Fehefin 16 y llynedd.

Mae disgwyl mai dyma fydd y digwyddiad mwyaf o'i fath ers Jiwbilî Diemwnt y Frenhines yn 2012. Bydd y penwythnos yn rhoi cyfle i ddathlu'r holl bethau sy'n gyffredin yng nghymunedau amrywiol Prydain.

Dywedodd Peter Stewart o'r Cinio Mawr: "Bydd Yr Ymgynulliad Mawr yn ddathliad ffantastig. Mae'r Cinio Mawr wedi digwydd bob Mehefin ers 2009 gyda chefnogaeth y Gronfa Loteri Fawr. Rydym yn falch o ymuno â Sefydliad Jo Cox a dwsinau o grwpiau eraill eleni i wahodd mwy o bobl nag erioed i ddod ynghyd i ddathlu yn eu cymunedau. Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â rhannu bwyd a dod ynghyd gyda'ch cymdogion. Yn 2012, bu 8.5 miliwn o bobl gymryd rhan yng Nghinio Mawr y Jiwbilî mewn parciau, strydoedd, gerddi a mannau cymunedol, gyda phawb yn cael amser da gyda'i gilydd. Fel Jo, rydym yn credu mewn undod a chyflawni synnwyr o gymuned, cydweithio a hwyl! Rydym eisiau rhannu'r syniad hwnnw gyda phawb."

Dywedodd gŵr Jo, Brendan Cox, a fydd yn siarad yn y lansiad: "Roedd Jo yn mwynhau parti ac fe fyddai wedi bod wrth ei bodd gyda syniad Yr Ymgynulliad Mawr. Fel dywedodd hi yn ei haraith gyntaf yn y senedd - mae gennym lawer mwy yn gyffredin na beth sy'n ein gwahanu. Roedd Jo eisiau siawns i ddod â'n cymunedau ynghyd i ddathlu'r pethau sy'n ein huno. Ni allaf feddwl am deyrnged fwy addas er cof amdani na'r Ymgynulliad Mawr sy'n helpu gwneud jyst hynny."

Dywedodd Jamie Oliver: "Does dim byd gwell nag ymgynulliad da gyda ffrindiau, teulu a bwyd gwych. Mae'r Ymgynulliad Mawr yn cymryd hynny i lefel gwbl newydd! Mae bwyd yn ein cysylltu â'r pethau gorau ym mywyd - mae'n chwalu rhwystrau ac yn cael pobl i siarad a rhannu straeon am gyfnodau hapus fel dim byd arall. Mae hon yn fenter wych, ac rydw i'n falch iawn o ychwanegu fy nghefnogaeth."

Mae'r Ymgynulliad Mawr wedi'i gefnogi gan elusennau, grwpiau ffydd a mudiadau eraill gan gynnwys Sefydliad y Menywod, Y Gynghrair Cefn Gwlad, RNLI, Help for Heroes, Mumsnet, Gŵyl Glastonbury, TUC, Premier League, Hope Not Hate, Amnesty International, Oxfam, Achub y Plant a'r NSPCC.

Yn ei neges Blwyddyn Newydd, fe soniodd y Prif Weinidog am farwolaeth Jo, gan ddweud bod 2017 yn cynrychioli cyfle i symud ymlaen a "dod â'r wlad hon ynghyd, fel erioed o'r blaen." Bydd y penwythnos ym mis Mehefin yn foment o bwys wrth geisio cyflawni'r amcan hwnnw. Bydd manylion pellach yn cael eu rhyddhau wrth i'r penwythnos agosáu, ond fe fydd y lansiad proffil uchel hwn yn gyfle i bobl ledled y wlad feddwl am beth allen nhw wneud.

Lawrlwythwch y datganiad llawn i'r wasg: datganiad i'r wasg yr ymgynulliad mawr.pdf

... rydym yn credu mewn undod a chyflawni synnwyr o gymuned, cydweithio a hwyl! Rydym eisiau rhannu'r syniad hwnnw gyda phawb.