19 October 2020

Mae'r diwrnodau'n fyrrach ac rydym wedi bod yn brysur yn chwilio am ein siwmperi cynnes ar gyfer y nosweithiau oerach - does dim amheuaeth bod yr hydref wedi cyrraedd, sy'n golygu cyfleoedd newydd i gymunedau ddod at ei gilydd.

Gyda llawer o ansicrwydd ar hyn o bryd, mae'n teimlo'n bwysicach i gadw ati gyda'n traddodiadau a'r adegau hynny o fywyd fel roedd hi arfer bod, ond wrth gwrs, rhaid eu gwneud mewn modd ychydig yn wahanol er mwyn iddynt fod yn ddiogel i bawb.

Rydym wedi bod yn sgwrsio i gymunedau a theuluoedd am eu trefniadau ar gyfer noson Calan Gaeaf lle maen nhw'n byw felly dyma ni'n rhannu rhai syniadau ac awgrymiadau.

*Wrth reswm, mae yna wahaniaethau yn y cyfyngiadau ar draws y wlad felly cofiwch ddilyn y cyfarwyddiadau lleol.

Cystadleuaeth bwgan brain

Beth am drefnu cystadleuaeth bwgan brain yn eich cymuned, stryd neu ysgol - gallant fod yn rhai mawr neu'n rhai bach, yn fwganllyd neu'n gyfeillgar, chi sydd i benderfynu.

Llwybr pwmpenni

Fel arfer, mae pwmpen wedi'i cherfio'n golygu eich bod yn hapus i blant bach gnocio ar eich drws ar noson Calan Gaeaf, ond nid yw hynny'n syniad da eleni. Yn hytrach, beth am annog eich cymdogion i gerfio pwmpenni a'u gadael allan i deuluoedd eu gweld o bellter, gyda rhieni neu warcheidwaid yn rhoi danteithion i'w plant! Gallwch ddefnyddio grŵp WhatsApp neu e-bost eich stryd os oes gennych chi un, neu hongian posteri yn y gymuned er mwyn i bawb wybod i beidio â chnocio.

Neu beth am adael losin bach wedi'u lapio wedi'u hongian gyda phegiau ar linyn y tu allan i'ch tŷ, rhowch nhw naill ochr am ychydig ddiwrnodau a'u hongian ar y llinyn gan ddefnyddio menig neu olchi'ch dwylo ymlaen llaw er mwyn sicrhau eu bod yn lân. 

Os nad ydych chi'n hoff o gerfio, byddai lluniau o bwmpenni yn y ffenest yn gweithio cystal os gellir eu gweld o'r stryd, a gallwch annog y gymuned ehangach i ychwanegu eu pwmpenni neu luniau i fap google i greu llwybr i'w dilyn.

(Peidiwch ag anghofio bod mwy o opsiynau na wyneb arswydus ar eich pwmpen, dyma rhai syniadau i ddefnyddio cymaint o'ch pwmpen â phosib)

Helfa pwmpenni

Gosodwch bwmpenni o amgylch eich parc, man gwyrdd neu stryd fawr leol i greu helfa pwmpenni. Anogwch grwpiau bach i gadw eu pellter a gallwch roi bag bach o losin am gymryd rhan.

Parêd cymunedol

Trefnwch barêd i'r plant ddangos eu gwisgoedd - a'u trefnu mewn rhes gyda 2m rhwng pob plentyn a sicrhewch fod pellter rhwng y sawl sy'n gwylio hefyd.

Ac yn olaf...

Os ydych chi'n teimlo'n grefftus rydym wrth ein boddau gyda'r 'sleid losin' a wnaed gan gwpl yn America, er mwyn gallu dosbarthu losin yn ddiogel! Cyfarwyddiadau llawn yma.

Awgrymiadau da ar gyfer noson Calan Gaeaf:

  • Gwisgwch fasg! Gallwch naill ai ddewis gwisg sy'n cynnwys masg, megis doctor neu nyrs, neu addurno un i gyd-fynd â'ch gwisg
  • Arhoswch yn agos at adref
  • Peidiwch â mynd allan mewn grwpiau mawr 

*Gwiriwch y cyfarwyddiadau lleol am unrhyw gyfyngiadau ychwanegol lle rydych chi'n byw.

Rhowch wybod i ni am gynlluniau eich cymuned ar gyfer Calan Gaeaf eleni, gallwch rannu a chyfnewid syniadau @edencommunities ar TwitterFacebook ac Instagram.