3 October 2017

Ar ddydd Gwener y 1af o Fedi, daeth tua 20 ohonom ni ynghyd o Abertawe, Sir Gâr, Powys a Chaerdydd i ymweld â safle Gardd Salad Caerdydd, prosiect a sefydlwyd gan Sophie Durnan a Fissha Teklom.

watering can and salad

Y tro cyntaf i Fissha siarad â ni am eu gobeithion am Ardd Salad Caerdydd oedd yn ystod un o'n Gwersylloedd Cymunedol yn yr Eden Project ym mis Chwefror eleni. Ers hynny maen nhw wedi cael rhodd o ddarn o dir a thŷ gwydr yng nghanol Parc Biwt gan Gyngor Caerdydd ac mae'r prosiect wedi tyfu ochr yn ochr â'r salad.

Mae Gardd Salad Caerdydd yn fenter gymdeithasol nid er elw sy'n tyfu a gwerthu dail salad wedi'u torri'n ffres.   Maen nhw'n tyfu amrywiaeth o fathau o ddail salad trwy gydol y flwyddyn er mwyn gallu cynaeafu trwy'r flwyddyn, gyda'r dail o ansawdd uchel, yn unigryw ac yn cael eu pigo i fwytai yng Nghaerdydd eu prynu.

Bydd yr ardd hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer sesiynau garddio yn addysgu pobl am fwyd a datblygu sgiliau garddwriaethol, gan weithio'n anuniongyrchol ar adeiladu hyder, gwella sgiliau cymdeithasol, iaith a hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol. Y nod yw gweithio i gychwyn gyda cheiswyr lloches, ffoaduriaid ac unigolion gyda phroblemau iechyd meddwl, ond hefyd gyda grwpiau difreintiedig eraill yn y ddinas.

Daeth Fissha i'r DU yn 2003, ffoadur o Eritrea, dyma fe'n esbonio:

"Pan ddes i fyw yn y DU, roeddwn yn teimlo ar goll, yn ynysedig, a doeddwn i ddim yn ffitio mewn. Rhywbeth a roddodd ychydig o obaith i mi oedd gweithio yn yr awyr agored mewn gardd, yn cysylltu â'r ddaear.

"Fe wnes i gwrdd â Sophie yn gwirfoddoli yng Ngardd Marchnad Glan yr Afon oherwydd roeddwn eisiau bod yn rhan o gymuned ehangach, roedd cael fy nwylo yn y pridd yn rhoi synnwyr o ddiben i mi. Roeddwn eisiau rhannu'r teimlad hwn gyda phobl eraill a defnyddio natur i hyrwyddo llesiant."

Yn ystod ein hymweliad, gyda chymorth Bwrsariaeth Teithio'r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol (sydd ar gael i grwpiau sydd am ymweld â phrosiectau tyfu tebyg i rannu syniadau ac arfer gorau), fe edrychom o amgylch safle'r tŷ gwydr a sgwrsio â Sophie a Fissha am sut aethon nhw ati i gychwyn y prosiect.

Neges bwysig rwy'n credu i bob un ohonom ei chymryd o'r ddwy yw'r pwysigrwydd o gadw at beth sy'n bosib, cynaliadwy ac iachus i CHI. Ein nod yw datblygu ein prosiectau i'w llawn potensial, ond gofalwch na fod hyn yn dod ar draul ymestyn eich hun gormod neu'n achosi i chi drafferthu i gynnal holl ofynion eraill eich bywyd.

Yn dilyn ein taith, cawsom sgwrs dros ginio (wrth gwrs) i rannu dysg o amgylch yr ystafell o brosiectau ein gilydd. Gadawom yn teimlo wedi'n hysbrydoli gan y gwaith aruthrol sydd wedi cael ei wneud gan Sophie a Fissha, yn ogystal â gwybod bod gweddill y grŵp yno i'n cefnogi.

"Fe rannom awgrymiadau gwych a siarad am rwystrau a'u goresgyn, gyda phawb yn rhannu'u brwdfrydedd. Cymaint o egni!" (Aelod o'r grŵp)

 

Os oes gennych syniad am brosiect cymunedol yr hoffech ei sefydlu, neu os ydych yn edrych am gymorth i ddatblygu prosiect cyfredol, mae ein Gwersyll Cymunedol nesaf yn digwydd ddiwedd fis Hydref a gellir ymgeisio am le nawr ar: https://www.edenprojectcommunities.com/cy/gwersyll-cymunedol

Os oes prosiect cymunedol yng Nghymru yr hoffech ymweld ag e, a'ch bod yn credu y byddai eraill yn buddio o'r profiad hefyd, buasem wrth ein boddau yn eich helpu i drefnu ymweliad - cysylltwch â Sam Evans (Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol yng Nghymru) at sevans@edenproject.com.