26 October 2018

Nod y Gwersyll Cymunedol yn Eden Project yw creu cysylltiadau: dod â phobl â’r un meddylfryd o ledled y DU ynghyd am benwythnos i ysbrydoliaeth, addysg a rhannu syniadau gyda’i gilydd. 

Ym mis Medi, bu 60 o bobl wych o ledled y DU gyrraedd yn Eden am benwythnos fel hwn ond yn ddiarwybod i ni, roedd yn fwy fel aduniad i ddau o’n gwersyllwyr! Dyma stori Jo a Beca, dwy ffrind o Gymru a oedd wedi colli cysylltiad dros y blynyddoedd, a sut iddyn nhw gwrdd eto yn y Gwersyll Cymunedol. 

Sut ydych chi’n adnabod eich gilydd?

J: Roeddem yn ffrindiau gorau ac arfer byw gyda’n gilydd yng Nghaerlŷr yn y 1990au hwyr. Roeddem fel ‘teulu’.

B: Fe welom ein gilydd ddiwethaf tua 18 mlynedd yn ôl. Fe dreuliom flwyddyn newydd y mileniwm gyda’n gilydd ond fe gollom gysylltiad yn fuan ar ôl hynny. Dyma oedd y diwrnodau cyn ffonau symudol, heb sôn am Facebook!

A ble gwrddoch chi eto?

B: Cerddais heibio Jo ar y platfform yng Nghasnewydd [ar ei ffordd i’r Gwersyll Cymunedol yn Eden]. Ro’n i’n meddwl bod y person yn edrych fel hi, ond pam ar y ddaear fyddai hi yno?! Beth bynnag, es i ar y trên: roedd yn llawn dop, pobl yn edrych am eu seddi a bagiau ym mhob man. Cerddais i lawr y trên tuag at fy sedd ac roedd Jo yn cerdded tuag ataf. Doedd di amheuaeth mai hi oedd hi!

J: Yna, fe sylweddolom ein bod ni’n dwy ar y ffordd i Eden a dwi ddim yn credu i ni stopio siarad tan i ni gyrraedd yno!

B: Roeddem yn edrych ar ein gilydd yn anghrediniaeth; roedd yn wych, profiad hynod ryfedd.

Pam ydych chi’n credu eich bod chi’ch dwy wedi dod i’r Gwersyll ar yr un pryd? Mae’n gyd-ddigwyddiad mawr!

J: Rwy’n credu bod gennym yr un mathau o egwyddorion pan roeddem yn ifancach, er rwy’n credu bod mwy na hynny wedi gwneud i ni fynychu’r un gwersyll.

B: Dydw i ddim yn credu bod yr un ohonom byth yn mynd i weithio yn y byd corfforaethol, felly nid yw’n syndod mai dyma’r gwaith rydym yn ei wneud! Mae ein gwaith â thâl hyd yn oed yn gysylltiedig â llesiant a chefnogi eraill.

Pam ymgeisioch chi?

J: Roedd yn edrych fel cyfle gwych i fod yn rhan o rwydwaith ehangach o bobl yn gweithio er newid. Roeddwn hefyd wir eisiau mynd i’r Eden Project!

B: Roedd y cyfle i rwydweithio a chydweithio gydag eraill yn ddeniadol iawn ac roeddwn wedi bod yn teimlo’n flinedig gyda swydd brysur, amser llawn, yn rhedeg grŵp cymunedol ac yn adnewyddu fy nhŷ. Roeddwn yn gobeithio cael ychydig o amser i feddwl ac ysbrydoliaeth dros y penwythnos. 

Pa brosiect neu syniad cymunedol ydych chi’n gweithio arno ar hyn o bryd?

J: Prosiect cymunedol lleol o’r enw Greener Tywyn Gwyrdd, sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a gweithio gyda’r gymuned i wneud newidiadau lleol y gall helpu i gael effaith yn fyd-ean.

B: Enw fy ngrŵp yw Cadwch Glan yr Afon yn Daclus. Cymdogaeth drefol nesaf at ganol dinas Caerdydd yw Glan yr Afon; mae’n rhan o ranbarth fwy gyda’r ochr ogleddol yn gyfoethog iawn a’r de (ein hochr ni) yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Ein nodau yw gwella golwg strydoedd Glan yr Afon, i’w gwneud yn normal yn hytrach nag eithriad i weld ‘dim sbwriel’ ac i annog newidiadau mewn ymddygiad trwy weithgareddau arloesol ar y stryd.  

 

Beth gymeroch chi i ffwrdd o’r Gwersyll?

B: Y teimlad cryf iawn bod yna bobl wych allan yno yn gwneud pethau gwych ledled y DU a’r tu hwnt, fy mod i ddim ar fy mhen fy hun ac y gallwn gyflawni pethau anhygoel gyda’n gilydd.

J: Tân newydd yn fy mol ar gyfer ein prosiect a llawer o syniadau i rannu gyda fy ngrŵp. Rwy’n credu bydd y pethau rwyf wedi’u dysgu yn helpu i yrru pethau ymlaen ac yn helpu i adennill ychydig o fomentwm ar ôl haf prysur.

Felly, beth nesaf i chi’ch dwy a’ch cyfeillgarwch?

J: Roeddem yn byw mewn amser gwahanol o’r blaen, nid oedd mor hawdd i gysylltu â phobl ac roedd yn haws colli cysylltiad â phobl. Wrth gwrs, byddwn yn cadw mewn cysylltiad nawr: Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd eto yn fuan.

B: Bydda i a Jo yn bendant yn cadw mewn cysylltiad – rwy’n sgwrsio gyda Jo ar neges destun wrth i mi ysgrifennu hwn ac mae hi newydd ddweud wrthyf am ei chynlluniau ar gyfer yr wythnos hon. Rwy’n sicr y byddwn yn cwrdd yn y misoedd nesaf hefyd, lle mae Jo’n byw yw un o fy hoff ardaloedd o Gymru felly rwy’n methu ag aros i ymweld. Gobeithio fod hynny’n iawn, Jo?!

Ac yn olaf, pe gallech ddisgrifio’r Gwersyll Cymunedol mewn un frawddeg i rywun sydd heb fod, beth fasech chi’n dweud?

J: Profiad hynod wefreiddiol ac ysbrydoledig.

B: Un o brofiadau unigryw bywyd sydd wedi gwneud i mi deimlo’n emosiynol, yn abl, yn ysbrydoledig, yn llawn egni ac yn ddiymhongar. Byddaf yn cofio’r profiad am byth.