27 January 2021

Mae Tracey, ein Pennaeth Cyflenwi’r DU, wedi ysgrifennu am ei phrofiad ei hun o deimlo wedi ei llethu yn ystod y cyfnod anodd hwn gyda'r cyfyngiadau symud, a phwysigrwydd rhannu negeseuon cadarnhaol â’n hanwyliaid.

I'ch cefnogi chi, mae Cymunedau Eden Project wedi lansio set o e-gardiau digidol y gall unrhyw un eu defnyddio i estyn allan at rywun, y gallwch eu lawrlwytho isod. Am nawr, beth am fwynhau'r darn hwn gan Tracey, gyda phaned!

Yn ddiweddar clywais rywun ar y radio yn dweud ‘ansicrwydd yw gelyn llesiant’ a pha mor wir yw hynny. Rydym yn byw mewn cyfnodau mor ansicr, gyda'r cyfyngiadau symud, bod ar wahân a cholled yn effeithio ar bob un ohonom. Cyfnod pan ydym yn ymwybodol iawn o'n heiddilwch ac eiddilwch pobl eraill.

Yma yng Nghymunedau Eden Project rydym wedi bod yn annog pobl i fod yn garedig, estyn allan, cysylltu, rhannu a chefnogi ein gilydd yn eu cymunedau, gyda'n hymgyrch #WinterWarmers yn cynnig syniadau syml, syml i helpu pobl i wneud yn union hynny.

Mae pobl angen gwybod bod rhywun yno ar eu cyfer, felly mae'n teimlo'n bwysig i mi barhau i rannu'r syniadau hyn i annog cysylltiad a chefnogaeth, yn enwedig gan fy mod yn synhwyro bod llawer ohonom yn ei chael hi'n anodd peidio â deffro heb ymdeimlad o ofn bob dydd.

Ac eto, nid oedd gwybod hyn i gyd yn fy atal rhag teimlo ar goll. Eisteddais wrth fy nghyfrifiadur yn dychwelyd i'r gwaith ar 4 Ionawr ac nid oeddwn yn gwybod beth i'w wneud.

Ni allwn anfon fy negeseuon Blwyddyn Newydd Dda arferol at bobl. Doeddwn i ddim yn teimlo ei bod hi'n Flwyddyn Newydd Dda. Roeddwn i wedi ynysu dros gyfnod helaeth y Nadolig, wedi gweld eisiau fy nheulu ac wedi treulio gormod o amser yn fy mhen fy hun. Roeddwn i'n teimlo'n drist, wedi fy llethu ac yn bryderus. Yn ffodus, taniodd silindrau'r ymennydd a sylweddolais na fyddai fy nheimladau yn unigryw i mi, ac y gallai llawer o bobl fod yn teimlo'r un peth, felly beth allwn i ei wneud am hynny?

Er gwaethaf fy nheimladau o dristwch fy hun, roedd meddwl y gallai pobl eraill fod yn teimlo'n isel yn ysgogi angen greddfol i estyn allan i ddod â llygedyn o lawenydd i bobl eraill.

Fe welais ddelwedd o Tweetie Pie a dyfyniad yn gofyn ‘a oes unrhyw un wedi dweud wrthych heddiw pa mor eithriadol o anhygoel a chadarnhaol ydych chi’? Anfonais hwn at ffrindiau a chydweithwyr mewn sefydliadau partner, grwpiau cymunedol, ac unigolion gyda nodyn personol. Roedd rhai yn syml yn dweud fy mod eisiau dweud helo a sicrhau bod gennych chi rywbeth braf i ddod yn ôl ato yn eich blwch derbyn.

Sylweddolais fod anfon y negeseuon cadarnhaol hyn wedi dechrau gwneud imi deimlo'n well hefyd.

Roedd yr hyn a gefais yn ôl mor hyfryd ac yn eithaf annisgwyl. Rwyf wedi derbyn dwy alwad ffôn gan bobl nad wyf wedi siarad â nhw mewn oesoedd ac wedi cael sgwrs hyfryd. Rhannodd tri o bobl eu bod wedi colli rhywun yn ddiweddar a bod croeso mawr i'r neges.

Cefais negeseuon o ddiolch gan lawer mwy, dyna'n union yr oedd ei angen arnynt y diwrnod hwnnw a chwpl a oedd yn mynd i'w basio ymlaen neu wneud yr un peth. Roedd yn beth mor fach i'w wneud, ond rhoddodd ffocws i mi pan oeddwn i'n teimlo ar goll. Dechreuodd deimlo bod cynhesrwydd dynol yn lledu, gan wneud i mi a phobl eraill wenu hefyd.

Fel gallwch chi weld, mae gweithrediadau bach yn cyfrif. Maen nhw'n dangos ein bod yn poeni. Ni allaf bwysleisio digon y buddion emosiynol y mae pobl yn eu teimlo jyst trwy wybod bod eraill yn meddwl amdanynt. Mae hynny'n arbennig o bwysig i bobl a allai fod yn teimlo'n unig, ac i bobl a allai fod yn teimlo'n isel neu mewn trallod emosiynol.

Mae'r gaeaf yn aml yn gyfnod heriol i gadw mewn cysylltiad ag eraill. Y gaeaf hwn rydym yn cael ein hunain mewn cyfnod anodd mewn sefyllfaoedd anodd, yn wynebu effaith bersonol 2020 ac yn teimlo'n bryderus ynghylch yr hyn a ddaw yn 2021.

Mae angen ein gilydd arnom, mae angen i ni edrych allan a gofalu am ein hunain ac eraill.

Os mai’r cyfan y gallwn ei wneud yw rhoi gwên ar wyneb rhywun, gadewch i rywun wybod eich bod yn ‘eu gweld nhw’.  Os mai'r cyfan y gallwn ei wneud yw anfon e-bost, anfon cerdyn, cychwynnwch sgwrs a rhowch gyfle neu reswm i rywun ddweud 'ie, mae wedi bod yn anodd, rwy'n ei chael hi'n anodd, rwyf wedi colli rhywun, rwy'n cael diwrnod gwael' - yna o'm rhan i, mae hynny'n ddigon.

Felly, rwy'n dweud wrthych, pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'n isel, wedi cael llond bol, yn bryderus, yn unig neu wedi'ch llethu yna beth am estyn allan. Beth am gael sgwrs neu anfon neges braf i rywun. Credwch chi fi, nid chi yw'r unig un a fydd yn teimlo felly.

Beth am lawrlwytho ein e-gardiau digidol a dechrau eu defnyddio heddiw - gallwch gychwyn nawr a'u defnyddio trwy gydol y flwyddyn! Lawrlwythwch eich set o e-gardiau yma. Rydyn ni hefyd yn cefnogi ymgyrch Paned Dydd Llun y Samariaid sy'n annog pobl i ddod at ei gilydd dros baned ddigidol, gynhesol, felly rhowch y tegell ymlaen a dewch i ymuno â ni! Cofrestrwch ar gyfer Paned Dydd Llun Cymunedau Prosiect Eden yma.