30 December 2016

Mae’r broses ymgeisio ar agor ar gyfer ein Gwersyll Cymunedol tri diwrnod o hyd yng Nghernyw, sy’n cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau gweithdy, a chyfleoedd rhwydweithio i wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn cysylltu pobl yn eu cymunedau trwy grwpiau, gweithgareddau a phrosiectau. 

A collection of photos of people on Community Camp.

Oes gennych grŵp cymunedol, menter, neu syniad sydd heb ei weithredu a fydd yn dod â phobl at ei gilydd, helpu i fynd i’r afael â phroblem neu ddatrys un o anghenion y bobl leol? Gall y gwersyll hwn eich helpu!

Efallai eich bod yn garddio i daclo iselder, yn cerdded i golli pwysau, yn cynnal dyddiau chwarae i helpu plant i gael hwyl, neu yn gwneud rhywbeth mor syml â mwynhau cwmni dros baned o de mewn grŵp. Os ydych yn dod â phobl at ei gilydd mewn unrhyw ffordd i gysylltu cymunedau a gwella iechyd a hapusrwydd, gallwn eich helpu i gael eich ysbrydoli, gwneud cysylltiadau, a rhoi cyngor ymarferol a gwybodaeth i chi i’ch helpu i ddechrau arni. Dyma gynnwys digwyddiad arferol:

 • Gweithdai â ffocws: dewiswch o ddewislen o wahanol siaradwyr a phynciau er mwyn teilwra eich profiad.
 • Gweithgareddau ymarferol: cymerwch ran mewn hwyl ymarferol: yn y gegin, wrth y bwrdd crefftau, yn yr ardd, neu wrth grwydro trwy fiomau yr Eden Project.
 • Rhwydweithio: cyfle i gwrdd â phobl sydd â’r un meddylfryd â chi, sefydlu cysylltiadau defnyddiol a chael safbwynt gwahanol ar bethau – p’un a yw hynny trwy un o’n gweithdai neu dros baned.
 • Adnoddau ymarferol: byddwch yn gadael gyda phecyn o ddeunyddiau defnyddiol a fydd o gymorth i chi wrth ddychwelyd i’ch cymuned.
 • Gweithgareddau cymdeithasol: bydd digon o gyfleoedd i fwynhau pryd blasus o fwyd a sgwrsio gyda phobl eraill yn yr un cwch â chi. Yn ystod eich amser rhydd, gallwch hefyd grwydro safle Eden yn ei holl ogoniant.
 • Llety ar y safle: bydd nifer o bobl sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i aros yn y llety arloesol ar ein safle - wedi ei wneud o gynwysyddion cludo - a bydd gan bawb lety o fewn 15 munud i Eden.
 • Bwyd blasus: Byddwn yn darparu eich holl brydau yn ystod eich cyfnod yn aros gyda ni.

Mae Gwersyll Cymunedol mis Mawrth yn addas i chi os ydych:

 • Wedi sefydlu (neu’n bwriadu sefydlu) prosiect cymunedol yn ddiweddar (fel gwirfoddolwr yn hytrach na chael eich cyflogi neu berchenogi busnes)
 • Yn rhoi eich amser fel gwirfoddolwyr neu sefydlydd grŵp cymunedol sy’n gwella bywydau’r bobl o’ch cwmpas
 • Wedi cyrraedd croesffordd gyda’ch syniad neu brosiect cymunedol, ond yn ansicr ynghylch ble i fynd â’ch prosiect nesaf a sut i wneud hynny
 • Yn dysgu orau trwy weithdai ymarferol, gan wrando ar straeon pobl eraill ac yn fodlon rhannu eich rhai chi
 • Ar gael ac yn fodlon teithio i Eden rhwng 17-20 Mawrth 2017

Os bydd eich cais yn llwyddiannus:

 • Byddwch yn derbyn lle wedi ei dalu gan grant ar gyfer eich teithio a’ch llety i ymuno â ni yn yr Eden Project
 • Byddwch yn derbyn amser a lle i adlewyrchu a rhannu eich syniadau, fel bod modd i chi ddychwelyd adref gydag egni newydd a mwy o hyder
 • Byddwch yn ymuno â rhwydwaith o dros 1,000 o weithredwyr cymunedol o bob cwr o’r DU, y gallwch rannu syniadau a gwybodaeth â nhw ar-lein ac wyneb yn wyneb yn ein digwyddiadau rhanbarthol
 • Bydd gennych Ddatblygwr Rhwydwaith Cymunedol o dîm Cymunedau Eden Project a fydd yn bwynt cyswllt i’ch arwain at gymheiriaid a sefydliadau partner

Ymgeisiwch nawr!

 

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech siarad â rhywun am eich cais, neu i weld ai dyma yw’r profiad iawn i chi, cysylltwch â’r pwynt cyswllt ar gyfer eich rhanbarth:

Cefais fy amgylchynu gan bobl oedd yn rhannu’r un tân yn eu boliau. Roedd y lle’n ferw o bobl cadarnhaol oedd yn fodlon siarad yn agored a rhannu gwybodaeth, oherwydd eu bod nhw eisiau helpu! Darllenwch stori Gwersyll Cymunedol Kathryn.