18 April 2017

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni ymgymryd â'r Daith Gerdded Fawr! Gan gysylltu pobl a chymunedau ledled y DU, rydym yn edrych am gerddwyr sy'n gallu arwain un o bum taith gerdded ledled y genedl dros 31 diwrnod yn y cyfnod yn arwain i fyny ar y Cinio Mawr ar Fehefin, uchafbwynt penwythnos Yr Ymgynulliad Mawr.

Gan gychwyn yn Batley, Gorllewin Swydd Efrog, bydd ein timau cerdded yn eistedd i lawr am ginio gyda'i gilydd cyn ymadael mewn pum cyfeiriad gwahanol ar fis o antur. Bydd un tîm yn cerdded i'r Alban, un i Gymru, un i Ogledd Iwerddon, un i Gernyw ac un i Lundain, gyda phob un yn cerdded adref, yn ôl i'w cymunedau, mewn pryd ar gyfer y Cinio Mawr.

Bob diwrnod, ar y daith, bydd y cerddwyr yn stopio mewn cymuned wahanol i daflu goleuni ar bobl gyffredin bwerus sy'n gyfrifol am brosiectau a digwyddiadau gwych sy'n dod â chymunedau ynghyd. Byddant yn rhannu sgyrsiau, bwyd, straeon a phrofiadau gyda'i gilydd - jyst fel y Cinio Mawr!

Nod y Daith Gerdded Fawr, sy'n bosibl oherwydd ariannu gan y Loteri Genedlaethol, yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r Cinio Mawr ac ymrwymiad ynddo, a thaflu goleuni ar bobl gyffredin sy'n gwneud pethau anghyffredin i wneud gwahaniaeth ble maen nhw'n byw. Bydd y daith gerdded yn tynnu sylw at yr amrywiaeth gyfoethog o gymunedau sy'n llunio asgwrn cefn y DU tra'n arddangos y cyffredinedd mae pob un ohonom yn ei rannu.

Gall pobl gymryd rhan yn y Daith Gerdded Fawr trwy gerdded neu arwain y daith, neu trwy gymryd rhan ar yr ochr - neu mewn undod ble rydych chi'n byw os nad yw ar hyd y prif lwybrau. Gallech ymuno am awr, diwrnod neu wythnos, gallech gynnal un o'n hymweliadau neu ddarparu cinio ar gyfer y cerddwyr ac, wrth gwrs, cymryd rhan yn y dathliad cymunedol mwyaf yn y DU ers dathliad jiwbilî Ei Mawrhydi y Frenhines - y Cinio Mawr ar 18 Mehefin - fel uchafbwynt penwythnos yr Ymgynulliad Mawr.

Rydym wrthi'n edrych am o leiaf 10 o gerddwyr i helpu arwain ein pum taith gerdded, felly os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod diddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch ni gyda'ch manylion cyswllt ac fe gysylltwn â chi.

Cymerwch ran

Rydym wrthi'n edrych am o leiaf 10 o gerddwyr i helpu arwain ein pum taith gerdded, felly os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod diddordeb mewn cymryd rhan, llenwch y ffurflen gais hon ac fe gysylltwn â chi.

Meini prawf y cerddwyr

Mae angen i chi fod yn ffit yn gorfforol oherwydd tra bydd hwn yn brofiad gwerth chweil iawn, fe fydd hefyd yn heriol ac anodd yn gorfforol. Rydym yn edrych am wirfoddolwyr gyda straeon diddorol sy'n gallu sbario cynifer o 31 diwrnod y daith gerdded â phosib, ynghyd ag ychydig amser ymlaen llaw am sesiynau briffio a hyfforddiant. Bydd treuliau yn cael eu talu a bydd dillad ac offer yn cael eu darparu.

Bydd o leiaf dau gerddwr ym mhob tîm, felly gallwch gymryd eich tro i gerdded, gan ddarparu diwrnodau gorffwys a chyfle i ddychwelyd adref os oes angen. Bydd y timau, a fydd hefyd yn cynnwys gyrrwr, person cymorth cyntaf a chynorthwyydd, yn cyrraedd mewn gwahanol dref neu bentref bob diwrnod i ymuno ym menter neu brosiect y gymuned leol honno i rannu cinio a sgwrs ac arddangos rhai o'r prosiectau gwych rydych chi'n gweithio arnynt. Felly, rhaid i gerddwyr fod yn gyfforddus yn cael eu cyfweld gan y cyfryngau ac yn hapus i sgwrsio gyda'r cyhoedd am eu prosiectau a mentrau.

Yr hanfodion

Rhaid i bob un o'n cerddwyr fod:

  • yn ddigon ffit yn gorfforol i wneud y daith gerdded ac yn gallu cerdded 20 milltir y diwrnod, gyda chyfartaledd o 12-15 milltir y diwrnod am gyfnod estynedig (hyd at 31 diwrnod)
  • yn wydn yn feddyliol er mwyn gallu ymdopi gyda bod i ffwrdd o fywyd cartref am gyfnod estynedig ac yng nghwmni tîm newydd
  • yn gallu ymdopi gyda chwrdd â phobl newydd bob dydd ac ymrwymo gydag unigolion, cymunedau a dangos gwir ddiddordeb mewn prosiectau cymunedol
  • yn gyfforddus yn cael eu cyfweld gan y cyfryngau ac yn cael eu ffilmio ar gyfer y teledu a chyfryngau cymdeithasol - ar lefel ddynol yn hytrach nag ar lefel broffesiynol
  • ar gael ar gyfer y daith gerdded gyfan (neu'r mwyafrif helaeth)
  • yn fodlon ymgymryd â phrawf cefndir ac iechyd
  • yn fodlon cymryd rhan mewn hyrwyddiad lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn y cyfryngau cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad, yn ôl yr angen
  • yn fodlon cynnal Cinio Mawr ar gyfer eich dychweliad, mewn fformat a gytunir gan dîm y Daith Gerdded Fawr.

 

Os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw fodd, neu os oes gennych gwestiynau am sut gallwch chi gymryd rhan, llenwch y ffurflen gais hon ac fe gysylltwn â chi.