14 May 2022

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda nifer o bartneriaid swyddogol a sefydliadau o'r un anian ar gyfer blwyddyn hynod arbennig Y Cinio Mawr Jiwbilî, Y Cinio Mawr a Mis y Gymuned.  Mae ganddyn nhw i gyd rywbeth defnyddiol i'w awgrymu, felly os ydych chi'n chwilio am ffyrdd o wneud daioni a chodi arian yn eich digwyddiad, dyma'r canllaw i chi!

Young man at The Big Lunch with an Alpaca!

Ysbrydoliaeth codi arian

Y llynedd codwyd swm aruthrol o £7.4miliwn at achosion da mewn digwyddiadau Cinio Mawr, gyda 77% yn aros yn lleol iawn ar gyfer elusennau, prosiectau cymunedol ac achosion. Yn y flwyddyn hynod arbennig hon, mae cyfle hyd yn oed yn fwy i godi arian, a disgwylir y nifer uchaf erioed o ddigwyddiadau Cinio Mawr ledled y DU.  P’un a ydych yn wirfoddolwr, yn gefnogwr neu’n elusen, mae gennym rai syniadau defnyddiol i’ch helpu ar hyd y ffordd…

Mae yna ddigonedd o ffyrdd i ychwanegu ychydig o hwyl wrth godi arian. O dowcio am afalau, bingo a sioeau cŵn i beintio wynebau, gwisg ffansi a Thombola, mae rhywbeth at ddant pawb ac ar gyfer pob Cinio Mawr, felly cymerwch olwg ar ein syniadau a chodwch wên yn ogystal ag arian yn eich digwyddiad!

Gwnewch e dros ymgyrch Gweithredu dros Blant

Mae ein partneriaid Icelandyn eu hail flwyddyn yn cefnogi Y Cinio Mawr ac eleni rydym yn annog 1,000 o'i siopau a 34,000 o weithwyr i gefnogi ei elusen ddewisol, Gweithredu dros Blant trwy gynnal Cinio Mawr i godi arian.

Darganfyddwch fwy ar eu gwefan a darganfyddwch pa rai o'ch siopau lleol fydd yn cynnal digwyddiad ar ein Map Y Cinio Mawr.

Y llynedd, cynhaliodd  Gweithredu dros Blant Giniawau Mawr ledled y DU yn eu canolfannau ac yn Ysgol Headland ym Mhenarth, De Cymru, i lansio Canolfan Dysgu Natur eu hysgol. Roedd yn ddiwrnod gwych, gwell fyth oherwydd yr alpacas, y tro cyntaf iddynt fynychu Cinio Mawr mae'n siŵr! Rydym yn hynod gyffrous y byddant hefyd yn cynnal Ciniawau Mawr eto eleni.

Sut i gyfrannu at ymgyrch Gweithredu dros Blant

Cymerwch ran yn Wythnos Elusennau Bach

Os ydych chi'n chwilio am elusen fach i'w chefnogi yn ogystal â dyddiad i gynnal eich Cinio Mawr, yna edrychwch ddim pellach na'n partneriaid ym Mis y Gymuned, Wythnos Elusennau Bach.  

Yn digwydd rhwng 20-24 Mehefin 2022, bydd Wythnos Elusennau Bach yn cynnal cyfres o weithgareddau a mentrau i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o'r cannoedd ar filoedd o elusennau bach sydd, bob dydd, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau bregus ledled y DU. 

Os ydych chi eisiau cynnal Cinio Mawr fel rhan o'r wythnos, cofrestrwch eich digwyddiad, er mwyn iddo gael ei restru ar wefan Wythnos Elusennau Bach a lawrlwythwch eu hadnoddau rhad ac am ddim i helpu i'w hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol. Neu, cymerwch olwg ar eu rhestrau digwyddiadau i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal chi.

Anogwch elusennau i gymryd rhan

Rydym yn gyffrous iawn i gael partner newydd, Sefydliad Pears yn cefnogi'r Cinio Mawr eleni. Cynhaliodd Pears weminar wych yn ddiweddar, Why all charities should support community building’, gyda phanel o arbenigwyr yn cynnwys Daniel Fluskey o’r Sefydliad Siartredig Codi Arian a Tracey Robbins, ein Pennaeth Cyflawni yn y DU ar gyfer Cymunedau Eden Project. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod pam y dylai elusennau gefnogi digwyddiadau fel Y Cinio Mawr, gallwch wylio'r gweminar eto, neu ei rannu gyda ffrindiau neu gydweithwyr a chymerwch olwg ar ein Gwybodaeth i Elusennau hefyd. 

Sut bynnag y byddwch yn penderfynu cymryd rhan, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru am becyn am ddimac yn tynnu llawer o luniau a chael llawer o hwyl pan ddaw'r diwrnod mawr!

 “Dros y ddwy flynedd ddiwethaf ni fu erioed fwy o angen elusennau ac rydym am gefnogi ymgyrch wych Gweithredu dros Blant drwy gynnal Cinio Mawr a chodi arian hanfodol.” Paul Dhaliwal, ymddiriedolwr Sefydliad Elusennol Iceland Foods