24 September 2021

Mae disgwyl i ddegau o filiynau o bobl ymuno yn nathliadau Jiwbilî Platinwm EM y Frenhines eleni ar ôl i’r nifer uchaf erioed o ddigwyddiadau’r Cinio Mawr gael eu cynnal yr haf diwethaf.

Daeth naw miliwn o bobl ynghyd y llynedd ar gyfer digwyddiadau â phellter corfforol yn eu gerddi, parciau lleol, ar eu strydoedd a hyd yn oed mewn digwyddiadau a gynhaliwyd ar-lein i ddod â phobl at ei gilydd, a dywedodd 77% o’r mynychwyr mai dyna’r union beth oedd ei angen ar ôl mwy na blwyddyn o Covid (Ymchwil Y Cinio Mawr 2021). 

Roedd Ei Mawrhydi’r Frenhines yn un o’r miliynau o gyfranogwyr a gymerodd ran wrth iddi fynychu Cinio Mawr arbennig yn yr Eden Project yng Nghernyw yn ystod Uwchgynhadledd G7. Ar y cyd â’u Huchelderau Brenhinol Duges Cernyw a Duges Caergrawnt, lansiodd Ei Mawrhydi y Frenhines Y Cinio Mawr Jiwbilî a fydd yn rhan swyddogol o ddathliadau’r Jiwbilî Blatinwm yr haf hwn, gan annog pobl ym mhob cymdogaeth ar draws y DU i ddod at ei gilydd mewn gweithred o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl.

Daeth y teulu brenhinol at ei gilydd yn yr Eden Project i gwrdd â gwesteion a oedd wedi’u henwebu am y gwaith a’r gefnogaeth y maent wedi’u rhoi i’w cymuned yng Nghernyw, dros y flwyddyn ddiwethaf. Bu'r digwyddiad dynnu sylw at y rôl hanfodol y mae cysylltiadau cymunedol wedi’u chwarae yn ystod y pandemig, gan ddathlu llwyddiannau anhygoel unigolion a grwpiau sy’n cyd-dynnu eu cymunedau â'i gilydd.

Eleni, rhwng 2 a 5 Mehefin 2022, bydd pobl ym mhobman yn cael eu gwahodd i agor eu drysau a mynd allan i'w strydoedd, eu gerddi a'u cymdogaethau i rannu bwyd, cael hwyl a dod i adnabod ei gilydd ychydig yn well gyda'r Cinio Mawr Jiwbilî.

Dywedodd Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol Eden Project sydd y tu ôl i'r Cinio Mawr: 'Rydym yn hynod falch o fod yn rhan o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm hanesyddol Ei Mawrhydi'r Frenhines. Mae’r genedl yn barod i fynd allan a dathlu eu cysylltiadau cymunedol ac mae Ei Mawrhydi wedi rhoi esgus gwych i ni i gael parti cenedlaethol enfawr! Dyma fydd Y Cinio Mawr mwyaf a gorau erioed, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’r dyddiad ar gyfer eich dathliad cymunedol ar benwythnos cyntaf mis Mehefin y flwyddyn nesaf.”