Arwyr Cymunedol Cymunedau Eden Project

Mae'n anhygoel gweld a chlywed am yr holl wahanol ffyrdd mae pobl yn helpu eu cymunedau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Cawsom drafodaeth gyda'n tîm i weld beth maen nhw wedi bod yn gwneud i gefnogi eu cymdogion. Gobeithiwn y bydd yn rhoi ychydig o hapusrwydd i chi ac yn eich ysbrydoli i estyn allan i'ch cymuned gyda gweithred fach neu fawr!

Lloegr

Claire, Swydd Hertford - 'Fe blannom lawer o hadau llysiau ac rydym yn rhannu'r planhigion gyda chymdogion. Rydym hefyd wedi cychwyn grŵp WhatsApp ar ein stryd er mwyn i ni allu helpu ein gilydd a rhannu gwybodaeth.'

Tracey, Caerliwelydd - 'Rwy'n gwneud beth gallaf i gadw fy nghymdogion yn saff a chodi eu hwyliau. Adeg Pasg, fe bostiais gerdyn i bawb yn dymuno Pasg hapus iddynt a gadael rhai wyau siocled ar stepen drws pobl. Bu rhai o fy nghymdogion beintio wyau ac fe ddysgais am draddodiad pace eggs! Fe blannais flodau mewn hen sinc er mwyn ychwanegu ychydig o liw ac i gael rhywbeth newydd i edrych ar.'

Sink with flowers

Gogledd Iwerddon

Grainne, Belfast - 'Rwy'n siopa ar gyfer ffrindiau a theulu nad sy'n gallu gadael y tŷ ac fe sefydlais grŵp negeseuon ar Facebook i rannu diweddariadau.  Mae fy nghymdogion yn garedig iawn i'w gilydd; mae cogydd wedi gwneud teisen frau i bawb, gyda chymydog ifanc yn gwneud enfysau i bawb tra bod canwr/cyfansoddwr wedi trefnu parti stryd cadw pellter cymdeithasol!'

Niamh, Belfast - ‘Rwyf wedi bod yn gwneud masgiau wyneb y gellir eu golchi ar gyfer y GIG a chartrefi gofal lleol. Mae'r rhain yn cael eu golchi ar dymhered boeth iawn, yn cael eu smwddio â stem, yna'n cael eu rhoi mewn bag plastig am dridiau cyn mynd i'r person a ofynnodd amdanynt. Gofynnais hefyd i ysgol fy mhlant roddi eu stoc o sbectol diogelwch gwyddoniaeth a menig latecs a threfnu i'w casglu a'u hanfon at staff y GIG yn y ganolfan brofi COVID yn Belfast. Roeddent yn ddiolchgar iawn ac roedd yn braf gallu helpu.' 

masks

Yr Alban

Sophie, Caeredin - 'Anfonais lythyr at fy nghymydog oedrannus i'w gwahodd i roi caniad i mi os oedd angen unrhyw beth arno neu os oedd eisiau sgwrs rhywbryd. Er bod ganddo gefnogaeth ymarferol gan bobl eraill, cawsom sgwrs hyfryd ar y ffôn un noson! Mae fy nghymdogion hefyd wedi bod yn gofalu ar fy hôl i - cefais lysiau ychwanegol gan y dyn drws nesaf!'

Caishlan, Dundee - Rydym wedi bod yn gweithio gyda'n cymdogion Mip a Cal (a Bessie) i dacluso ein gardd gymunedol, rydym yn byw mewn bloc o fflatiau, felly mae gennym rai cynwysyddion mawr a phren i wneud planwyr. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at allu eistedd rhywle neis a chael ychydig o awyr iach! Hefyd, rwyf wedi sylwi bod yr hysbysfwrdd ar gyfer ein bloc, sydd fel arfer yn wag, bellach yn llawn negeseuon ac arweiniad, ac mae'n hyfryd gweld hynny.'

Couple with dog

Cymru

Sam, Llandrindod - 'Rwyf wedi bod yn casglu presgripsiynau ac yn postio llythyron ar gyfer fy nghymdogion a phobl agored i niwed o fewn 2-3 stryd o le rwy'n byw. Defnyddiais sialc i greu gweithgaredd 'neidio ar y dotiau' ar y llwybr cyhoeddus y tu allan i'r gât ffrynt, gydag arwydd yn dweud 'Beth am gael ychydig o hwyl, camwch ar y dotiau yn unig' a chlapio o ffenest ein hystafell wely pan roedd rhywun yn ei gwneud. Rwyf hefyd wedi bod yn cynnal cyfarfodydd wythnosol ar Zoom ar gyfer dosbarth ysgol fy machgen bach. Hyd yn hyn, rydym wedi gwneud cwis, cystadleuaeth pobi, disgo rhithwir a bingo. Y tro nesaf, rydym yn gwneud helfa sborion!'