AR GYFER PWY MAE'R GWERSYLL A BETH I DDISGWYL

AR GYFER PWY MAE'R GWERSYLL CYMUNEDOL?

Mae ein Gwersyll Cymunedol nesaf yn fwyaf addas ar gyfer y sawl sydd â diddordeb mewn gweithredu cymunedol, neu sy'n newydd i'r maes. Megis:

  • pobl sydd wedi cynnal Cinio Mawr neu Ginio Mawr Jiwbilî am y tro cyntaf ac yn awyddus i wneud mwy
  • y sawl sydd megis cychwyn ar eu taith ac sydd eisiau dysgu mwy gydag eraill.
  • y sawl sydd â diddordeb mewn bod yn fwy gweithgar yn eu cymuned ond sydd ddim yn siŵr lle i gychwyn.
  • pobl a oedd ynghlwm â grwpiau cyd-gymorth neu'n helpu cymdogion a phobl yn eu cymuned yn ystod Covid-19 ac yr hoffai barhau i wneud hynny.
  • pobl sy'n darganfod bod ganddynt ychydig mwy o amser i gyfranogi yn eu cymuned nawr oherwydd newid yn eu haddysg neu gyflogaeth ac eraill a gafodd flas ar weithgareddau cymunedol yn ystod Covid-19 ac sy'n awyddus i wneud mwy.

Os nad ydych chi'n siŵr neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag un o'n tîm o Ddatblygwyr Rhwydwaith Cymunedol am sgwrs.

BETH I DDISGWYL YN Y GWERSYLL CYMUNEDOL?

Cynhelir ein Gwersyll Cymunedol nesaf ar-lein ar 1 a 2 Hydref. Bydd hwn yn fersiwn newydd, cryno o'r Gwersyll i'w gwneud yn bosib i wahanol bobl gymryd rhan. Bydd y Gwersyll Cymunedol yn cynnwys:

Rhwydweithio: Cyfle i gwrdd â phobl o'r un meddylfryd, creu cysylltiadau newydd, defnyddiol a chael gwahanol safbwynt ar bethau.

Adnoddau ymarferol: Byddwn yn anfon deunyddiau defnyddiol atoch, wedi'u teilwra i'ch galluogi i wneud y mwyaf o'r profiad dysgu digidol hwn.

YCHYDIG YN RHAGOR O WYBODAETH 

Mae Gwersylloedd Cymunedol yn benodol er budd aelodau gwirfoddol o'r gymuned, ac yn anffodus ni allwn ddyrannu lleoedd wedi'u hariannu i bobl sy'n ymgeisio fel rhan o rôl gymunedol â thâl, neu'r rhai sydd wedi mynychu gwersyll yn Eden neu ar-lein o'r blaen.

Fel rhan o'n gofynion ariannu, mae angen i ni fynd ar drywydd pawb i ddarganfod sut maen nhw'n dod ymlaen ar ôl y Gwersyll, beth maen nhw wedi bod yn ei wneud a beth maen nhw'n ei wneud yn eu cymunedau.

Mae'n bosib y byddwn hefyd yn eich gwahodd i fynychu ar-lein (a rhai digwyddiadau rhanbarthol pan fydd amgylchiadau'n caniatáu), yn rhannu deunyddiau ymgyrch a marchnata ac i gwblhau holiaduron i'n helpu ni i wella. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach a bydd aelod o'r tîm yn gallu eich helpu chi. 

Bydd y Gwersylloedd Cymunedol yn cynnwys:

• Rhwydweithio: Cyfle i gwrdd â phobl o'r un meddylfryd, creu cysylltiadau newydd, defnyddiol a chael gwahanol safbwynt ar bethau.
• Adnoddau ymarferol: Byddwn yn anfon deunyddiau defnyddiol atoch, wedi'u teilwra i'ch galluogi i wneud y mwyaf o'r profiad dysgu digidol hwn.
• Sgyrsiau ysbrydoledig: Cyfle i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr ysbrydoledig ac angerddol, gan gynnwys cyfranogwyr blaenorol y gwersyll, ar ystod o bynciau cymunedol.
• Syniadau: Ennill syniadau ar gyfer camau bach y gallwch eu defnyddio yn eich cymuned. Cael y cyfle i ddarganfod, neu siapio eich syniad eich hun tuag at weithredu cadarnhaol.
• Camau nesaf: Bydd y gwersyll yn cyffwrdd ar nifer o bynciau defnyddiol, ond byddwn yn rhoi awgrymiadau a dolenni i chi ar gyfer darllen neu wylio pellach i'ch helpu i ddysgu mwy wrth i chi barhau ar eich taith. Byddwch hefyd yn dod yn rhan o'n rhwydwaith o bobl wych lle byddwch yn cael eich gwahodd i ddigwyddiadau rhanbarthol, sesiynau ar-lein a byddwch yn gallu dysgu, rhannu a chael eich cefnogi gan gyfoedion o'r un anian.