Pŵer un Cinio Mawr

A woman and an elderly woman in a bright pink cardigan pose for a photo near a plant.

Mae Paula Tabakin yn gydlynydd gweithgareddau yn Fairholme, sef cynllun llety gwarchod yn Ne Belfast. Cynigiodd am wobr ddiweddar a gynhaliwyd gan yr Eden Project a’r Gronfa Loteri Fawr ac enillodd hi. Gyda’i henillion, daeth â thenantiaid a chymdogion ynghyd mewn Cinio Mawr. Dyma stori am un Cinio yn bwydo ysbryd cymunedol am ddyddiau, a sut gall un cinio arwain at un arall ac un arall…

'Rydw i wrth fy modd â’r ffordd y mae pawb yn dod â rhywbeth gwahanol. Yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, mae pobl yn dod ac yn cymryd pethau, ond y rhoi yw’r rhan orau.’

Mae Fairholme yn gynllun llety gwarchod gofal uwch sy’n cael ei redeg gan Helm Housing a Belfast Health Trust. Mae Paula, sy’n gweithio yno rhan amser, o hyd yn ceisio dod o hyd i ffyrdd hwyliog, cost isel o ymddiddori’r bobl hŷn, ac mae gan nifer o’r rhain anghenion cymhleth sy’n cyfyngu eu gweithgareddau yn y gymuned leol.  

 

 

'Pan mae gennych chi anghenion cymhleth ac yn byw mewn llety gwarchod, mae’n gallu eich gwahanu rhag y gymdeithas, oherwydd hyd yn oed pan fyddwch yn gadael y llety, mae pobl (am wahanol resymau) yn gallu ymbellhau oddi wrthych,’ dywedodd Paula.

'Dwi wedi bod i sawl Cinio Mawr yn lleol, ac rydw i wrth fy modd â’r ffordd y mae pawb yn dod â rhywbeth gwahanol, gan greu cydberchnogaeth. Yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, mae pobl yn dod ac yn cymryd pethau, ond y rhoi yw’r rhan orau. Nid yw pob un o’n tenantiaid yn gallu gadael, am resymau gwahanol, felly soniais wrthynt am y Cinio Mawr, a phenderfynu rhoi cynnig arni – a gwahodd y gymdogaeth ehangach i ymuno â ni.’

Roedd Paula wrth ei bodd i ennill y gystadleuaeth, a chyfrannodd ei henillion at weithgareddau ychwanegol ar gyfer y diwrnod. Maen nhw’n dal i’w defnyddio heddiw.

 

Gall Rheolwr Gwlad Gogledd Iwerddon y Cinio Mawr, sef Grainne McCloskey, weld bod y Cinio Mawr wir wedi dal sylw pobl Belfast.

 

'Yma yn Fairholme, gyda chymorth Paula, mae pobl sy’n agored i niwed wedi gallu gwahodd y gymdogaeth atynt a mwynhau diwrnod llawn hwyl gyda’i gilydd. Ond yn bwysicaf oll, mae hyn wedi eu galluogi i ail-ymuno â bywyd yn y gymuned, gyda rhai o’r tenantiaid yn mynd i sawl Cinio Mawr arall yn lleol, yn Wildflower Alley a Donegal Pass.'

 

Mae llawer o bobl sy’n meddwl am y gymuned ym Melfast, sy’n gwneud pethau creadigol a diddorol, ac mae Paula wedi manteisio ar y rhwydwaith hwn a’u gwahodd i rannu eu hegni gyda phreswylwyr Fairholme. Felly er efallai nad ydynt yn gallu mynd at y gymuned fel cynt, mae’r gymuned yn dod atyn nhw.

Two older woman sit next to each other at The Big Lunch.

'Wrth eistedd yma heddiw yn mwynhau paned a chacen, mae’n amlwg faint o bleser mae’r preswylwyr yn ei gael o weld wyneb newydd yn ymweld â nhw, a bod treulio ychydig oriau gydag aelodau hŷn neu lai abl y gymuned yn rhywbeth na ddylen ni ei osgoi oherwydd bod gormod o waith gyda ni,’ dywedodd Grainne. ‘Rydw i wir yn gobeithio gweld mwy o gynlluniau llety gwarchod yn defnyddio’r syniad Cinio Mawr’.

'Rydw i wedi mwynhau’r craic yn arw gyda’r preswylwyr, a chefais fy nharo oddi ar fy echel pan gefais wybod bod y cymeriad roeddwn i’n sgwrsio â hi, Mrs Hoey, yn 104 oed. Dywedodd hi wrtha i nad oedd llawer o ddiddordeb ganddi yn y gorffennol, ond bod yn well ganddi ganolbwyntio ar heddiw, a beth sy’n aros amdani yfory. Dyma agwedd gallwn ni i gyd ei dilyn.’

Os ydych chi’n awyddus i ddod â’ch cymdogion ynghyd, dyma ragor o wybodaeth am drefnu Cinio Mawr. Cewch ddigonedd o argymhellion a syniadau, neu i weld ysbrydoliaeth reolaidd yn syth ar eich ffrwd newyddion, dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Instagram.