18 January 2022

Y Cinio Mawr yw digwyddiad blynyddol cymdogaeth y DU i ddathlu cysylltiadau cymunedol, gan wahodd pobl i fwynhau amser gyda'i gilydd bob blwyddyn ar benwythnos cyntaf mis Mehefin.

Rhwng 2 a 5 Mehefin 2022, bydd Y Cinio Mawr Jiwbilî, sy’n rhan bwysig o draddodiad partïon stryd mawr Prydain, yn dod yn rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm Ei Mawrhydi’r Frenhines am yr eildro.

Ond o ble daeth y cariad hwn at ddod â’n dathlu ynghyd y tu allan? Fe aeth Sarah Boniface, ein Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd, ati i wneud ychydig o ymchwil...

street party from 1953 coronation

Ewch yn ôl canrif, a byddech chi wedi gweld Tê Heddwch i blant i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1919 a roddodd hwb i’n carwriaeth genedlaethol gyda dathliadau parti stryd. Gyda'r rhain yn cael eu hailadrodd ym 1935 ar gyfer Jiwbilî'r Brenin Siôr V, eto ym 1937 i ddathlu Coroni'r Brenin Siôr VI, ac ar gyfer Diwrnodau VE a VJ ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd ym 1945.

Yn y pen draw, bu Coroni'r Frenhines Elizabeth II ym 1953 gadarnhau'r cysylltiad rhwng adegau cenedlaethol a brenhinol a dathliadau parti stryd. Ers hynny ysgogodd Jiwbilî, Priodasau Brenhinol a phenblwyddi Brenhinol pwysig a throad y mileniwm eu dychweliad gyda buddion cymdeithasol yn llifo o'r achlysuron cenedlaethol llawen hyn.

Drwy gydol y ganrif ddiwethaf, mae dathliadau yn draddodiadol wedi denu pobl allan o’u cartrefi i ddod at ei gilydd yn eu strydoedd, parciau, gerddi, tiroedd cymunedol a mannau addoli i ddathlu diwrnodau arbennig. Gyda ffrwydrad o fyntin, mae pobl yn ymgasglu o amgylch byrddau llawn bwyd i sgwrsio, chwerthin a chael hwyl, gyda'r digwyddiad yn aml yn cynnwys gemau, cerddoriaeth, pasiantau ac adloniant gan ddod â naws carnifal.

Mae digwyddiadau pwysig dros y degawdau wedi adfywio ysbryd cymunedol, ond er bod dathliadau llawen ac ymdeimlad o undod cymunedol yn atseinio, dros y degawdau ers yr Ail Ryfel Byd mae lefelau cysylltiad cymunedol wedi bod yn gostwng yn gyson. Fe wnaeth dealltwriaeth gynnar o'r chwalfa gymdeithasol hon ysgogi elusen addysgol yr Eden Project i archwilio sut i stopio neu arafu'r darnio cymdeithasol, gan chwilio am ffordd i ailgysylltu pobl ar lefel cymdogaeth.

Yn ôl yn 2009, lansiodd Eden Project Y Cinio Mawr, gan edrych ar draddodiad parti stryd y DU am ysbrydoliaeth mewn ymdrech i greu adeg flynyddol pan all pawb stopio i ddathlu gyda'i gilydd dros fwyd, i wneud ffrindiau a chael hwyl. Roedd gwneud y digwyddiad yn un blynyddol yn fwriadol er mwyn creu adeg reolaidd yn genedlaethol sy’n ffocysu ar sbarduno cysylltiadau cymunedol.

Ar benwythnos cyntaf mis Mehefin bob blwyddyn, mae menter Y Cinio Mawr wedi bod yn annog pobl ym mhobman i ddathlu’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw a gwneud cysylltiadau â’i gilydd lle maen nhw’n byw yn y gred pan fydd pobl yn dod i adnabod ei gilydd bod cymunedau gwell, cryfach, hapusach, mwy gwydn yn dechrau tyfu.

Gan gydnabod pwysigrwydd y gwaith hwn, anrhydeddodd Ei Mawrhydi y Frenhines yr Eden Project trwy eu gwahodd i greu Y Cinio Mawr Jiwbilî, gan ei gynnwys fel rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Ddiemwnt 2012. Daeth Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw yn Noddwr y Cinio Mawr yn 2013 gan ddangos cefnogaeth i fudd pwysig y digwyddiad blynyddol i gymunedau ledled y DU.

Mae'r Noddwr Brenhinol Ei Uchelder Brenhinol Duges Cernyw a chefnogaeth barhaus y Loteri Genedlaethol yn helpu'r Cinio Mawr i annog pobl i wneud cysylltiadau, dathlu amrywiaeth a'r hyn sy'n bwysig iddynt lle maent yn byw. Mae gan gymunedau cysylltiedig lle mae pobl yn adnabod ei gilydd mwy o wydnwch, gan eu gwneud yn fwy parod i wynebu'r heriau sydd o'u blaenau.

Mae’r traddodiad o bartïon stryd yn rhan o’n hunaniaeth genedlaethol. Mae’r Cinio Mawr Jiwbilî ar gyfer y Jiwbilî Blatinwm yn foment ogoneddus pan fydd pawb yn gallu dathlu beth mae hynny’n ei olygu iddyn nhw, ein hamrywiaeth, pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n poeni amdano, i gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd o 2-5 Mehefin 2022.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddathlu eleni, a byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni!

Archebwch eich pecyn Y Cinio Mawr Jiwbilî am ddim nawr, a gofynnwch i'ch ffrindiau a'ch cymdogion roi dyddiad Y Cinio Mawr Jiwbilî yn eu dyddiaduron!