23 May 2019

Dydyn ni methu credu bod Y Cinio Mawr ond wythnos i ffwrdd! Mae'r tywydd yn argoeli i fod yn wych, mae miloedd o bobl wedi cofrestru i gymryd rhan ac mae yna wir chwant am ddod at ein gilydd a dod i adnabod ein cymdogion. Dydych chi ddim eisiau colli allan ar beth allai fod yn ddathliad cymunedol mwyaf erioed y DU!

Y newyddion da yw, does dim angen wythnosau i drefnu Cinio Mawr. Dyma sut: i drefnu un mewn wythnos yn unig.Cam 1: Dewiswch leoliad

Ar gyfer mwyafrif y cynghorau, mae'n rhy hwyr i drefnu cau ffordd erbyn hyn, ond gallwch gynnal Cinio Mawr unrhyw le: parc, dreif neu gilfach barcio, neuadd y pentref - hyd yn oed yn eich gardd gefn! Beth bynnag y lleoliad, sicrhewch eich bod yn cael y caniatâd perthnasol a chofiwch mai chi'n sy'n gyfrifol am beth bynnag sy'n digwydd yno ar ddiwrnod Y Cinio Mawr.

Cam 2: Gwahoddwch eich cymdogion

Pobl yw rhan bwysicaf Cinio Mawr, felly ewch allan gyda gwahoddiad neu ewch i gnocio ar ddrysau a stopio am sgwrs!   Rhowch rai posteri i fyny ar bolion lampau, a pheidiwch ag anghofio defnyddio sialc i hyrwyddo'r digwyddiad ar y palmant!   Rydym yn ymwybodol bod hyn yn gallu bod yn frawychus, yn enwedig os nad ydych yn adnabod eich cymdogion o gwbl, ond rydym wedi clywed cymaint o straeon gan bobl a oedd yn falch bod un o'u cymdogion wedi cymryd y cam cyntaf!

Cadwch bethau'n syml a gofynnwch i bawb ddod â phryd o fwyd i'w rannu ynghyd â phlât a chyllell a fforc eu hunain. Gallwch hyd yn oed ofyn i sy'n byw mewn tai ag odrifau i ddod â bwyd sawrus a'r sawl sy'n byw mewn tai ag eilrifau i ddod â bwyd melys, neu gofynnwch iddynt ddod â'u hoff bryd i'w goginio neu ffefryn traddodiadol (bob tro'n dda am gychwyn sgwrs). Cofiwch ofyn i eraill os oes unrhyw beth arall yr hoffent ei wneud i helpu; mae'n bosib bod eraill eisiau rhoi help llaw: paentio wynebau, chwarae'r gitâr neu efallai bod ganddynt gasebo y gallwch ei defnyddio ar y diwrnod.

Cam 3: Cynlluniwch ar gyfer y tywydd

Y peth da am gynllunio Cinio Mawr mewn llai nag wythnos yw y bydd gennych chi syniad go dda o'r rhagolygon. Ac ar gyfer mwyafrif y wlad, mae'r rhagolygon yn dda! Nid ydym eisiau rhoi anlwc ar unrhyw un trwy sôn am ein syniadau os yw'r tywydd yn wael ar ddiwrnod Y Cinio Mawr, ond mae'n dda paratoi rhag ofn! Ac, os ydych chi'n lwcus gyda'r haul, sicrhewch fod digon o ddŵr ar gael, bod yna rywle i gysgodi rhag yr haul ac atgoffwch bawb i ddod ag eli haul.

Cam 4: Addurniadau

Does dim rhaid i addurniadau fod yn ffansi neu'n ddrud, y dasg o'u gwneud yw hanner yr hwyl! Gellir gwneud byntin, llieiniau byrddau a chadwyni papur adref ac maen nhw'n ffordd wych o gael plant at ei gilydd ac o'u cynnwys yn y Cinio Mawr. Os oes gennych chi blant, beth am ofyn i un o'r athrawon os oes modd gwneud ychydig addurniadau yn y dosbarth celf? Peidiwch â bod ofn gofyn i bobl ddod â byrddau a chadeiriau - mae gan nifer o bobl hen ddodrefn awyr agored y gallai fod yn ddefnyddiol! Mae nawr hefyd yn gyfnod gwych i gasglu ynghyd unrhyw ddeunyddiau eraill y gallai fod angen arnoch ar gyfer gemau a gweithgareddau!

Cam 5: Bwyd, hylendid a gwastraff

Rydych chi wedi gofyn i bawb ddod â phryd o fwyd a rhywbeth i fwyta gyda. Fel trefnydd, byddai'n syniad da darparu labeli er mwyn i bobl allu nodi a oes unrhyw alergenau yn eu prydau bwyd. Gofynnwch a oes gan unrhyw un oerydd i gadw bwyd a diod yn oer, neu gofynnwch i bobl fynd i nôl y prif brydau pan mae'n amser bwyta. Dewch â rhai bagiau sbwriel i gadw'r lle'n daclus wedyn, a rhannwch unrhyw fwyd sy'n weddill rhwng y gwesteion er mwyn peidio â gwastraffu unrhyw fwyd. Cymerwch olwg ar ein ryseitiau blasus a'n hawgrymiadau ar gael dim gwastraff hefyd.

Cam 6: Y diwrnod mawr

Mae'n bryd cychwyn y parti! Hongiwch y byntin, chwaraewch gerddoriaeth a gadewch i'r ysbryd cymunedol ledaenu! Tynnwch ddigonedd o luniau, bwytewch ddigonedd o fwyd a rhannwch straeon gyda'r bobl o'ch amgylch - Y Cinio Mawr perffaith!

Gallwch archebu pecyn digidol Y Cymerwch ran am ddim yma am ragor o wybodaeth ar y digwyddiad a sut i gymryd rhan!