19 November 2019

Mae Patchwork yn galluogi pobl i ddod ynghyd i gyfrannu arian, amser a sgiliau ni waeth p'un ai ar gyfer priodas, pen-blwydd neu Ginio Mawr.

Siaradodd Rosie o'r Tîm Patchwork â ni am y 'Rhestr Rhoi' - eu ffordd newydd o edrych ar roi rhoddion a ysbrydolwyd gan ei merch 8 mlwydd oed Bo, a'i llythyr at Siôn Corn. Yn ein barn ni mae'n syniad gwych ac roeddem eisiau ei rannu â chi. Dyma fwy o wybodaeth am y Rhestr Rhoi a sut y gallwch ei defnyddio y Nadolig yma i annog rhoi rhoddion sy'n ychydig yn fwy creadigol a chymunedol ac yn llai gwastraffus.

Rhodd llawenydd

Yn hytrach na rhestr Nadolig draddodiadol sy'n llawn rhoddion ffisegol, gallwch greu Rhestr Rhoi a fydd yn galluogi i'ch cyfeillion a theulu brynu rhodd ar ffurf caredigrwydd, cysylltiad, cariad a dysgu.

Gyda'ch Rhestr Rhoi Patchwork gallwch wahodd eich teulu a chyfeillion i 'Ariannu, Creu a Gwneud' pethau y byddwch yn eu gwerthfawrogi'n wirioneddol, a gallai fod yn ffordd o ofyn i'r rhai sy'n agosaf atoch rannu profiad â chi. Mae llawer o ffyrdd  y gallwch chi deilwra'ch patch:

  • GWNEUD - blwyddyn newydd, dechrau newydd. Gofynnwch am doriadau planhigyn yr hoffech ei dyfu, efallai bod gan eich cyfaill sgil yr hoffech ei ddysgu, neu y gallai rannu amser gyda chi, fel mynd am baned neu am dro
  • CREU – gofynnwch i gyfeillion neu deulu medrus greu rhywbeth. Gallai fod eich hoff ddanteithfwyd, paentiad neu sgarff wedi'i gwau
  • ARIANNU – os oes gennych brosiect personol yr hoffech ei lansio neu os oes rhywbeth rydych wedi'i eisiau ers tro y teimlwch na allwch ofyn amdano, gall y bobl sy'n agosaf atoch i gyd ddod ynghyd i gyfrannu.

Chi a dim ond chi sy'n penderfynu sut i drefnu'ch Patchwork, a'r hyn sy'n wych amdano yw y gallwch ei deilwra mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys defnyddio eich patch fel rhodd i bobl eraill. A oes achos neu elusen sy'n bwysig i chi yr hoffech wneud rhodd iddi y Nadolig yma? Boed hynny'n amser neu arian, defnyddiwch eich patch ariannu. Galwch ar ysbrydoliaeth Bo, sy'n gofyn am rodd ar ffurf arian fel y gall mynd i'r siopau a phrynu pethau ar gyfer ei banc bwyd lleol.

Hwyl heb wastraff

Rhywbeth arall sy'n wych am sefydlu Rhestr Rhoi Patchwork yw ei bod yn gostwng gwastraff diangen. Gallwch ddweud hwyl fawr i anrhegion dieisiau; mae caredigrwydd a phrofiad yn rhoddion na ellir eu taflu, na'r atgofion sy'n rhan ohonynt ychwaith. Mae'r Rhestr Rhoi hefyd yn isafu'r anrhegion sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, felly rydych yn helpu ein planed hefyd!

Fel y gallwch ei weld, gallwch wneud llawer iawn gyda'ch Rhestr Rhoi, ond y prif nod yw lledaenu llawenydd a charedigrwydd. Rydym yn hoffi meddwl y bydd hyn yn dod â phobl ynghyd ac yn cryfhau cymunedau, rhywbeth sy'n anhygoel ei wneud trwy gydol y flwyddyn ond pa gyfnod gorau sydd i wneud hyn na thymor y rhoddion, y Nadolig. Mae mwy o wybodaeth am Restr Rhoi Patchwork a sut y gallwch chi ddechrau creu eich un chi, yma.

Mae ein cyfeillion Patchwork wedi gyrru côd i ni'n garedig fel y gallwch chi ddechrau creu eich Rhestr Rhoi am ddim - defnyddiwch y côd COMMUNITY. Mynnwch Patchwork Hapus!