24 September 2019

Dathliad o gymuned ac ailgylchu yw Taith Sborion, gyda rhai bargeinion wrth reswm! Dychmygwch sêl cist car, ond mewn cymdogaeth y tu allan i dai ar draws nifer o strydoedd. Gall unrhyw un yn y gymuned gymryd rhan.  

Mae'n ffordd wych o gael pobl i werthu pethau diangen yn hytrach na'u bod yn hel llwch, yn ddi-gariad a dieisiau. Mae ail-ddefnyddio ac ailgylchu yn wych ar gyfer yr awyrgylch, ac mae'n dda ar gyfer ein pocedi hefyd. 

Trwy osod stondinau yn eu gerddi blaen neu ar y palmant y tu allan i'w cartrefi, gall bobl werthu beth bynnag maen nhw eisiau, mwy neu lai - felly cadwch lygad am drysorau megis bric-a-brac, recordiadau, llyfrau a dillad i deganau plant, cacennau blasus a chynnyrch cartref hefyd. Gall gwsmeriaid brynu pethau am brisiau fforddiadwy tra bod gwerthwyr yn gwneud ychydig o arian ychwanegol - llai o wastraff, arbedion gwych ac elw hefyd.

Mae cymryd rhan hefyd yn cael pobl allan o'u cartrefi i gwrdd a sgwrsio â'u cymdogion er mwyn dod i'w hadnabod yn well, gan adeiladu ymdeimlad o gyswllt rhwng pobl lle maen nhw'n byw. Mae'r pethau mae pobl yn eu gwerthu yn sbarduno sgyrsiau a gan fod pawb yn teimlo eu bod yn buddio, mae'n creu awyrgylch cadarnhaol ac yn hyrwyddo agweddau cyfeillgar, felly beth am roi cynnig arni?!

Mae angen ychydig o gydlyniad ar y cymunedau sy'n cymryd rhan. Mae cofrestru ymlaen llaw yn golygu bod modd rhoi stondinau a'u lleoliadau mewn cymuned ar fap ar-lein, ond gall unrhyw un ymuno ar y diwrnod os ydynt yn dymuno. Y peth pwysig yw pennu dyddiad ac amser ymlaen llaw er mwyn gallu hysbysebu'r digwyddiad mewn da bryd.

“Mae Taith Sborion St James yn Walthamstow Dwyrain Llundain yn dod â'n cymuned yn fyw gyda llawer o bobl allan yn y stryd yn sgwrsio ac yn mwynhau'r trysorau maen nhw wedi'u chwilio. Rwy'n drigolyn ac yn gwsmer a dydw i byth yn colli'r diwrnod. Eleni, fe brynais gacennau fegan cartref, blaned wlân hyfryd a charthen wych. Mae'r cymydog a oedd yn gwerthu'r cacennau wedi addo rhannu'r rysáit. Roedd rhaid i mi ofyn i fenthyg arian gan gymydog arall i dalu am y garthen. Rwyf wedi rhoi'r arian yn ôl iddi erbyn hyn ond mae'n dangos pan fod angen cymydog cyfeillgar arnoch, eu bod nhw fel arfer yn fodlon rhoi help llaw. Mae'r Daith Sborion yn dangos y gorau o bobl ac o'n cymuned, dyna beth sy'n ei wneud yn hwyl!"

Gyda chymaint o fuddion, mae digonedd o resymau i gychwyn Taith Sborion. Os ydych yn bwriadu trefnu un yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni.